דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – שנת 2022 ורבעון ראשון לשנת 2023

תאריך פרסום: יולי 2023

גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת מדי חצי שנה סקירה על מצב שוק האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים. זהו המסמך השלישי בסדרה. שנת 2022 התאפיינה בהמשך מגמת הירידה בחלקם של העסקים הקטנים מסך האשראי העסקי במשק, בעוד חלקם בתוצר דווקא נמצא במגמת עלייה. ברבעון הראשון של 2023 מגמה זו אף התחזקה, כאשר האשראי לעסקים קטנים ובינוניים אף הצטמצם. 

בנייר זה יוצג ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2022 והרבעון הראשון של 2023. סקירה זו מבוססת על נתוני בנק ישראל ועל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ בנקאי המדווחות לבורסה לניירות ערך.

ממצאים עיקריים:

 • האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון שקל) עלה בשנת 2022 ב-8% ביחס לשנת 2021 ועמד על 282 מיליארד ש"ח – גידול של 21 מיליארד שקל (לאחר גידול של 11% - 26 מיליארד שקל בשנת 2021). היקף האשראי לעסקים גדולים (מעל 100  מיליון שקל) גדל פי 4 בסך של 83 מיליארד שקל (415 מיליארד שקל) גידול של 25% לעומת שנת 2021. 

 • ברבעון הראשון של שנת 2023 היתה ירידה נומינלית בהיקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים. היקף האשראי ירד ב-1.7 מיליארד שקל ועמד על כ-280 מיליארד שקל, בעוד האשראי לעסקים גדולים עלה ב-31 מיליארד שקל.

 • נמשכת המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים. נכון לסוף שנת 2022 עמד חלקם על 40.5%. זאת לעומת 44% בסוף שנת 2021 ו- 45.8% בסוף שנת 2020. 

 • ברבעון הראשון של שנת 2023 התחזקה המגמה של ירידה בחלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי, וחלקם עמד על 38.6%.

 • נכון לסוף 2022 בהשוואה לסוף שנת 2019 (טרום הקורונה), היקף האשראי לעסקים גדולים עלה בשיעור של 59.5%, בעוד לעסקים זעירים (עד 2 מיליון שקל) היקף האשראי עלה ב-10% בלבד. בתקופה זו לעסקים קטנים (2-25 מיליון שקל) היקף האשראי עלה ב-27%, ולעסקים בינוניים (25-100 מיליון שקל) היקף האשראי עלה ב-32%.

 • ברבעון הראשון של 2023 היה צמצום בהיקף האשראי במגזר העסקים הקטנים והבינוניים. זאת לעומת עלייה משמעותית באשראי לעסקים גדולים, עלייה של 71% ביחס לשנת 2019 (עלייה של 7.5% ברבעון הראשון של 2023).

 • העלאת הריבית במשק הביאה לעלייה בעלויות האשראי לכלל העסקים, עם זאת עסקים קטנים עם מחזור של 5-10 מיליון שקל חוו את העלייה הגדולה ביותר. 

 • האשראי החוץ בנקאי

 • היקף האשראי החוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות למעט חברות כרטיסי האשראי) עלה ב-11% בשנת 2022 והגיע ל-12.5 מיליארד שקל. ברבעון הראשון של 2023 חלה ירידה בהיקף האשראי שעמד על 12 מיליארד שקל.

 • 73.5% מיתרת האשראי לפירעון הוא לתקופה של עד חצי שנה (לעומת 70% בשנה שעברה).

 • בעקבות מכרז שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בשנת 2021 החלה לפעול חברת גיזה זינגר אבן (GSE) במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ממקורות כספי גופים מוסדיים (הפניקס והראל). עד מחצית שנת 2023 העמידה אשראי בהיקף של כ-315 מיליון שקל.

 • הביקוש לאשראי ומחנק האשראי בשנת 2022 

 • 54% מהעסקים הקטנים והבינוניים היו צריכים אשראי בשנת 2022. פחות ממחצית מהם (48%) קיבלו את ההלוואה שהם ביקשו באופן מלא, אך זו עלייה בהשוואה לשנת 2021 בה רק 39% קיבלו את מלא הסכום שביקשו.  

 • חלה עלייה בשיעור העסקים שלא קיבלו מענה לבקשות האשראי שלהם וחוו מחנק אשראי. 34% בשנת 2022 לעומת 31% בשנת 2021.

 • עסקים זעירים חוו מחנק אשראי בשיעור של 37%, לעומת 18% בקרב עסקים קטנים ו-11% בקרב עסקים בינוניים.

 • מחנק אשראי - בבדיקה של הגורמים המשפיעים על הסיכון של עסקים להגיע למחנק אשראי נמצא שירידה בהיקף הפעילות של העסק (ביחס לשנה קודמת), ועסקים "צעירים", הם עסקים עם סיכוי גבוה יותר לסבול ממחנק אשראי.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.