דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תקופת הזכאות

התקופה בגינה העסק זכאי לפיצוי/מענק אם נגרמה לו פגיעה:
 • עבור עסקים שמדווחים למע"מ כל חודש - אם נפגעו מעל 25% בחודש אוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022
 • עבור עסקים שמדווחים למע"מ כל חודשיים - אם נפגעו מעל 12.5% בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022
 • תקופת נובמבר-דצמבר 2023 – אם נפגעו מעל 25% לעומת נובמבר-דצמבר 2022

במסגרת החוק לסיוע לעסקים נקבע כי תקופת הזכאות תהיה עבור שלושה חודשים: אוקטובר, נובמבר ודצמבר 2023, בשתי פעימות. 

 • אוקטובר ולעסקים שמדווחים דו חודשי ספטמבר-אוקטובר 2023
 • נובמבר-דצמבר 2023 
עם זאת לעסקים שעובדים על בסיס מזומן תקופת הזכאות היא בדחיה של חודש.

עבור עסק שמדווח שלא על בסיס מזומן

 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס חודשי:
  1. אוקטובר 2023
  2. נובמבר-דצמבר 2023
 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס דו חודשי:
  1. ספטמבר-אוקטובר 2023
  2. נובמבר-דצמבר 2023

עסק שמדווח על בסיס מזומן 

 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס חודשי:
  1. נובמבר 2023
  2. דצמבר 2023 - ינואר 2024
 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס דו חודשי: 
  1. נובמבר-דצמבר 2023

  2. נובמבר-דצמבר 2023

   (הפיצוי עבור חודש אוקטובר יחושב על בסיס חודשים נובמבר-דצמבר 2023,

   וגם הפיצוי עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2023 יחושבו על בסיס נובמבר-דצמבר 2023)


חישוב המענק

החישוב מתבצע על פי נוסחה בהתאם לשיעור הפגיעה של העסק המורכבת מסכום של הוצאות שכר ותשומות שוטפות.

עסקים עם מחזור של מעל 300 אלף ש"ח

Screen Shot 2024-01-02 at 16.36.46.png

לצפייה בנוסחה בקובץ מונגש
*) עסק שמדווח מע"מ דוח חודשי – שיעור הפגיעה יוכפל ב-2, אך לא יותר מ- 100%

**) לתקופת נובמבר-דצמבר 2023: סכום תשומות שוטפות בשנה האחרונה חלקי 12 כפול 2

לתקופת נובמבר-דצמבר 2023 – גובה המענק יוכפל ב-2.

מקדמים אלו הם עבור עסקים רגילים, יש סוגי עסקים שנקבעו להם מקדמים אחרים בהתאם לאופי הפעילות שלהם:

 • יהלומנים
 • סיטונאי או קמעונאי בדלק
 • קבלני ביצוע
 • חקלאות

גובה המענק מקסימאלי:

 • לעסקים עם מחזור של עד 100 מיליון ₪ - 600 אלפי ₪
 • לעסקים עם מחזור של 100 מיליון ועד 300 מיליון ₪ - 600 אלפי ₪ ועוד 0.3% כפול [מחזור העסק פחות 100 מלש"ח]  
  [100,000,000 - מחזור העסק] * 0.003 + 600,000
 • לעסקים עם מחזור מעל 300 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ - 1.2 מיליון ש"ח

עסק עם מחזור מעל 300 אלפי ₪ שבמסלול של עסקים מעל 300 אלפי ₪ החישוב נמוך מהמענק של עסקים עד 300 אלפי ₪ יקבל את המענק הגבוה יותר.

עסקים חדשים

עסקים חדשים שנפתחו לאחר 2 בספטמבר 2022 עד ל-30 בספטמבר 2023 זכאים למענק

המחזור בתקופת הבסיס:

 • עסק המדווח למע"מ פעם בחודשיים - מחזור העסקאות מה-1 לחודש הראשון לאחר תחילת הפעילות ועד 31 באוגוסט 2023, חלקי מספר חודשי הפעילות כפול 2
 • עסק המדווח למע"מ פעם בחודש – מחזור העסקאות מה-1 לחודש הראשון לאחר תחילת הפעילות ועד ל-30 בספטמבר 2023, חלקי מספר חודשי הפעילות (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)
 • עסק שנפתח במהלך חודש ספטמבר 2023 – מחזור העסקאות של חודש ספטמבר 2023 (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)

תשומות שוטפות:

 • עסק שנפתח מ- 2.9.2022 ועד ל-1.9.202 – סך התשומות מתחילת הפעילות ועד אוגוסט 2023 חלקי מספר חודשי הפעילות (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)
 • עסק שנפתח במהלך ספטמבר 2023 – התשומות של אותו חודש (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)

מועדי הגשה:

 • תקופת זכאות ראשונה - אוקטובר 2023 
  מועד הגשה: 19/11/2023
 • תקופת זכאות שניה - נובמבר 2023
  מועד הגשה: 16/12/2023

תנאים:

 • סיום הגשה: 90 יום מהפתיחה
 • מקדמות 60%: 21 ימים מיום הגשת הבקשה
 • אישור: 8 חודשים מיום הגשת הבקשה
 • לרשות המסים יש סמכות לקבוע הארכות שונות למועדים 
 • אם לא ניתנה תשובה לבקשה לאחר המועד האחרון - הבקשה תאושר אוטומטית

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.