דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​חזון

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה תפעל למימוש היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים במטרה להגדיל את תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לתוצר בישראל, וכן לסייע להקטנת הריכוזיות במשק. לשם כך הסוכנות תסייע להקמה של עסקים חדשים וכן תסייע לעסקים קיימים לשפר את הפריון, את היעילות ואת כושר התחרות שלהם.​ 

מטרות העל

הסוכנות תשאף להגדיל את הביצועים של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לרמה העולה על הממוצע הקיים במדינות ה-OECD מהבחינות האלה:
 • פריון
 • שיעור התרומה לתוצר
 • ​שיעור התרומה לתעסוקה 

​הצהרת כוונות 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מבקשת ליצור סביבה עסקית, שתקטין חסמים המקשים באופן לא פרופורציונלי על פעילות העסקים הקטנים והבינוניים, ותאפשר להם לשפר את יכולותיהם. לצורך כך הסוכנות תפעל להבטיח כי האינטרסים של העסקים הקטנים והבינוניים מובאים בחשבון בהתוויות המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל, ובקביעת מדיניות וכללים רגולטוריים.
 
בד בבד, תפעל הסוכנות לפתח כלי תמיכה חדשים ויעילים לחיזוק היכולות של העסקים הקטנים והבינוניים לנהל, לחדש ולהתייעל בפעולתם. על בסיס הצהרת כוונות זו הסוכנות ממקדת את פעילותה בשני קהלי מטרה - משרדי הממשלה והגופים הציבוריים מחד גיסא, ומגזר העסקים הקטנים והבינוניים, לרבות יזמים, מאידך גיסא. 

עקרונות הפעילות

לשם מימוש כוונות אלו הסוכנות התוותה תשעה עקרונות פעילות, ואלו הם:
 
 1. מקצועיות – ריכוז הידע המקצועי הרלוונטי לשם יצירת מוניטין של גוף מקצועי מוביל בתחום ה-SME.
 2. "להקשיב לעסקים" – מיסוד גופים ופורומים שבהם העסקים יכולים להשמיע את עמדתם, להשמיע את תלונותיהם ולוודא כי עמדתם תובא בחשבון בהתוויית חוקים, תקנות וצעדי מדיניות.
 3. "יד על הדופק" – הקמת מערכת מידע שתאפשר לקבוע נתוני יסוד לקבלת תמונת מצב של העסקים הקטנים והבינוניים ומעקב שוטף אחר שינויים החלים בהם.
 4. קידום רפורמות – קידום רפורמות ממשלתיות, שנועדו להתגבר על הכשלים המרכזיים שעמם העסקים הקטנים והבינוניים מתמודדים, לרבות מיסוי ישיר ועקיף, הקמת רשת ביטחון לעצמאים, מדיניות הפיקוח על הבנקים, שיפור הנגישות לרכש ממשלתי ונושאים נוספים.
 5. עומס בירוקרטי – הקטנת העומס הבירוקרטי על העסקים, הן באמצעות ריכוז והנגשה לרמת השטח של כלל המידע הרגולטיבי הנדרש להקמה ולתפעול עסק, והן באמצעות מעורבות ברפורמות לשיפור היכולת של העסקים לקבל את כלל הרישיונות הנדרשים.
 6. כלי סיוע ממשלתיים – תכנון והפעלה של כלי סיוע ממשלתיים המיועדים להתגבר על כשלי השוק של העסקים, כפי שתוארו לעיל, תוך הדגשת שיפור הנגישות לאשראי שוטף, ואף לאשראי להשקעה, ושיפור הנגישות לידע ניהולי מקצועי ופיננסי באמצעות ייעוץ והדרכה.
 7. הערכה ושיפור – פיתוח מתודולוגיות להערכת עלות/תועלת של כלי הסיוע שהסוכנות מפעילה ושיפור מתמיד של הכלים.
 8. שיתוף פעולה – עידוד שיתוף פעולה (מובנה או בלתי פורמלי) בין העסקים ליצירת מסה קריטית של משאבים.
 9. יזמות עסקית – עידוד יזמות עסקית בקרב אוכלוסיות מיוחדות או מוחלשות, כגון: חרדים, מיעוטים, עולים חדשים, אוכלוסיית הפריפריה, אוכלוסיית מובטלים וכדומה.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.