תנאי שימוש באתר

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: המשרד) מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים:

כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות") מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הרצ"ב. המונח "משתמש" שלהלן, משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים.

למען הסר ספק, אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את  הסוכנות, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.
זכויות יוצרים
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הסוכנות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לסוכנות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הסוכנות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הסוכנות.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הסוכנות, ניתן לפנות ישירות לסוכנות באמצעות כתובת המייל: asakim@Economy.gov.il​​​

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא  ("As Is").
הסוכנות לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא הסוכנות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
הסוכנות לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
הסוכנות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
לעניין סעיף זה, "הסוכנות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות (להלן: "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הסוכנות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לסוכנות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. 
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או הסוכנות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) . כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).

פרסומים רשמיים של הסוכנות

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הסוכנות, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

פרסומי גורמי חוץ באתר

תוכן המאמרים באתר זה, שנכתבו על ידי גורמים מחוץ לסוכנות, הינם באחריות הבלעדית של מחבריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות הסוכנות.

הסתייגות משפטית

המידע הניתן באתר זה מוענק לציבור היזמים והעסקים הקטנים והבינוניים במטרה לתת מענה ולסייע, ככל האפשר, בסוגיות יומיומיות שונות. המידע הנ"ל מפורסם כמידע כללי בלבד וייתכן וחלו בו השמטות ו/או טעויות. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת והסוכנות אינה אחראית על עדכון המידע באתר זה ועל כן אין להסתמך על המידע המובא באתר זה בלבד. 
המידע המובא באתר זה אינו מהווה ייעוץ כלכלי ו/או משפטי או תחליף להם, אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ועל המסתייע במידע לבחון באופן עצמאי כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות. הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.

פרטיות

מידע אישי שנמסר לסוכנות באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (להלן: "Cookies").

שימוש בקבצי "Cookies"

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"Cookies" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים.

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.
ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- Google Analytics​.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאים ולאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.