דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות") מציעה את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הרצ"ב. המונח "משתמש" שלהלן, משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.הפרסומים באתר נועדו לסייע לציבור הרחב על ידי מתן מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד. המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים. 
שימוש באתר, לרבות גלישה, מהווה אישור כי המשתמש קרא את תנאי השימוש, וכן כי הוא מסכים לתנאי השימוש, לתנאי מדיניות הפרטיות ולשימוש במידע שנאסף במהלך השימוש באתר.

למען הסר ספק, אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את  הסוכנות, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי הסוכנות, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לסוכנות. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא הסוכנות ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הסוכנות.

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות הסוכנות, ניתן לפנות ישירות לסוכנות באמצעות כתובת המייל: asakim@Economy.gov.il​​​

אחריות

השירות מוצע לציבור כמות שהוא  ("As Is").
הסוכנות לא תשא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תשא הסוכנות באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
הסוכנות לא תשא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
הסוכנות לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X.
לעניין סעיף זה, "הסוכנות" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה.

קישורים

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לסוכנות (להלן: "אתרי צד ג'"): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין הסוכנות לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לסוכנות כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. 
אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או הסוכנות לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster) . כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).

פרסומים רשמיים של הסוכנות

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הסוכנות, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

פרסומי גורמי חוץ באתר

תוכן המאמרים באתר זה, שנכתבו על ידי גורמים מחוץ לסוכנות, הינם באחריות הבלעדית של מחבריהם והדעות המובעות בהם אינן משקפות בהכרח את עמדות הסוכנות.

הסתייגות משפטית

המידע הניתן באתר זה מוענק לציבור היזמים והעסקים הקטנים והבינוניים במטרה לתת מענה ולסייע, ככל האפשר, בסוגיות יומיומיות שונות. המידע הנ"ל מפורסם כמידע כללי בלבד וייתכן וחלו בו השמטות ו/או טעויות. כמו כן המידע ו/או התכנים עשויים להשתנות ו/או להתעדכן מעת לעת והסוכנות אינה אחראית על עדכון המידע באתר זה ועל כן אין להסתמך על המידע המובא באתר זה בלבד. 
המידע המובא באתר זה אינו מהווה ייעוץ כלכלי ו/או משפטי או תחליף להם, אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם ועל המסתייע במידע לבחון באופן עצמאי כל מקרה לנסיבותיו המיוחדות. הסתמכות על המידע המפורסם באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.

מדיניות פרטיות

מידע אישי שנמסר לסוכנות באמצעות אתר זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. מידע המתקבל באמצעות האתר לשם קבלת שירותים באמצעות האתר, יועבר לספקי השירות, שגם עליהם חלה החובה לשמור על סודיות המידע בהתאם לדין.
לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. המידע נאסף למטרות איתור המידע המבוקש ביותר על ידי הגולשים, למידה על ליקויים במבנה האתר ובחינת הרמה הביצועית של המערכת. מידע זה מופק בעזרת שימוש ב-"עוגיות" (להלן: "Cookies").

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלכם באתר, אנו עשויים לאסוף מידע על פעילותכם באתר, לרבות תכנים בהם צפיתם, השירותים שעניינו אתכם, נתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשתם לאתר, סוג מכשיר הקצה ומערכת ההפעלה המשמשת אתכם ועוד.

בכוונתנו להמשיך ולשפר את התכנים והאפשרויות המוצעים באתר. מסיבה זו אנו עשויים להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי ולנטר את דפוסי התנועה / גלישה ואת הרגלי השימוש באתר כדי לסייע לנו לשפר את העיצוב והפריסה של האתר ולהעשיר את התכנים והשירותים באתר הרלוונטיים למשתמשי האתר, וכן על מנת להתאים עבורכם תכנים הממוקדים להעדפותיכם.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בתנאי השימוש בכל עת. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים החלים במדיניות מעת לעת.

השימוש ב"עוגיות" (Cookies) 

האתר יעשה שימוש במידע אשר ייאסף על ידי קבצי Cookies ואמצעים נוספים כגון Tags, Pixels  (להלן יחדיו "Cookies"), לתפעול שוטף של האתר, התאמת תכנים להעדפות המשתמשים, לשם אימות פרטים, וכן על מנת לאסוף ולאפיין נתונים סטטיסטיים שונים אודות הרגלי השימוש באתר, פריסה גיאוגרפית וכן לצורך התאמה ומיקוד של פרסומות ותכנים שיווקיים בהתאם למידע ולנתונים הנאספים ומעובדים בצורה זו.
קובץ "cookie" הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים הנשלחת למחשבכם בעת ביקורכם באתר. קובץ זה  מאפשר לנו לזהות אתכם כמשתמשים ותיקים, ועשוי לסייע לנו להתאים את האתר להעדפותיכם, ככל הניתן וכן, לצרכים סטטיסטיים של האתר. 
לשם כך, בעת ביקורכם באתר אנו עשויים גם להתחבר לכתובת ה-IP שלכם, המאפשרת לזהות באופן ייחודי את המחשב שלכם או מכשירי גישה אחרים.

אתר הסוכנות לעסקים נעזר בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, כגון, Google Analytics, ReCaptcha ומערכת הפרסום של גוגל, וכן, ניטור מידע שיווקי באמצעות הפיקסל של פייסבוק (Facebook Pixel), בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות שלהן, על מנת לאפיין ולנטר אירועים (Events) ופעולות בערוצים דיגיטליים ולזהות דפוסי שימוש, באופן אגרגטיבי ובלתי מזהה.

השימוש בקבצי העוגיות מסוג זה נועד עבור הצגת מודעות בדבר תכנים רלוונטיים בהתבסס על הרגלי השימוש שלכם ופעילויותיכם השונות ברחבי האינטרנט, בשיטה המכונה Retargeting, וכן לצרכים סטטיסטיים של האתר. 

בנוסף, אנו עשויים להשתמש ב-קהלים מותאמים אישית של פייסבוק (Facebook Custom Audiences) על מנת להציג פרסומות למבקרים בפייסבוק על בסיס המידע שאספנו מכם בעת הרישום לרשימות תפוצה כגון: כתובות דוא"ל, מספרי טלפון, וכן, כדי להציג תכנים שיווקיים ופרסומות ממוקדות ומותאמות אישית להעדפותיכם.

למידע נוסף על השימוש ב-Cookies: 

אם ברצונכם למנוע את שמירת ה-Cookies במחשבכם או במכשירים הניידים בעתיד, עליכם להגדיר זאת בהגדרות הדפדפן. כמו כן, תוכלו אף להסיר עצמכם משימוש ב-Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליכם מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלכם באתריהם.

מחיקת קובצי ה-Cookies, או מניעת התקנה עתידית של קבצים מסוג זה עשויה לגרום לכך שבעתיד חלק מהתכונות או השירותים של האתר יהיו חסומים בפניכם.

שימוש במידע 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשתף במידע את מפעילי מערך מעוף ונותני שירותים של הסוכנות לעסקים קטנים וזאת בכדי כדי לעדכן את משתמשי האתר ולשלוח מידע אודות השירותים השונים. 
בהסכמתכם לעדכן טפסים או פרטי קשר באתר הנכם מסכימים כי מידע שהועלה על ידכם לאתר יימסר לצדדים שלישיים ומאשר כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, או מי מטעמה יפנו אליכם לכתובת הדואר, דואר אלקטרוני (דוא"ל), טלפון, או באמצעות כל שירות הודעות אלקטרוני אחר עם מידע שעשוי לעניין אתכם, אלא אם תודיע על אי רצונכם בפניות כאמור.
גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לתנאים ולאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

מערכת הלמידה המקוונת

על מנת להירשם ולקבל את השירותים המוצעים במערכת הלמידה המקוונת של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ננפיק לכם שם משתמש וסיסמה אישיים.
יש לשים לב כי בעת הכניסה למערכת, הנכם מאשרים שאתם מבינים ומאשרים באופן חד משמעי את איסוף, שימוש, גילוי ושמירת פרטיכם האישיים, כמפורט להלן, בישראל, באירלנד ובמדינות וטריטוריות אחרות, לצרכים המפורטים בתנאי השימוש באתר זה. למען הסר ספק,
מובהר כי כל אישור הנוגע לזכות להעברת מידע המוגדר להלן כ-"נתוני הלומד" כוללת גם את אישורכם להעברת המידע האישי הרלוונטי לתחום השיפוט שעשוי לספק רמה שונה של הגנת פרטיות מזו הקיימת במדינתכם.
אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, אנא הימנעו מלגשת לאתר, לעיין באלו מתכניו או להירשם אליו. אם אתם בוחרים שלא לספק לנו מידע מסוים הנדרש לאספקת שירותים מסוימים שהמערכת מציעה, יתכן שלא תוכלו ליצור חשבון משתמש, ויתכן שלא נוכל לספק לכם את השירותים הללו.
נזדקק שתספקו לנו את המידע להלן אודותיכם ("נתוני לומד"):
 1. שם מלא
 2. מספר זהות
 3. כתובת דוא"ל
 4. מגדר
 5. אזור מגורים
 6. שם הקורס שהנכם נרשמים אליו
אנו אוספים את נתוני הלומד במעמד הרשמתכם לאתר לצורך קבלת חשבון משתמש, כאשר הנכם משתתפים בקורסים מקוונים, נרשמים לקבלת תעודה, שולחים לנו הודעות דוא"ל ו/או משתתפים בפורומים הציבוריים שלנו. אנו גם אוספים מידע שימושי מסוים על ביצועי תלמידים ודפוסי למידה. בנוסף, אנחנו עוקבים אחר מידע המעיד, בין היתר, באלו מדפי האתר ביקרתם, הסדר בו ביקרתם בהם, מתי ביקרתם בהם ובאילו היפר-קישורים ובקרי ממשק אחרים השתמשתם.

אנו עשויים לתעד את כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן המשמשים כל משתמש באתר, וביכולתנו לזהות מכתובת ה-IP את ספק האינטרנט והמיקום הגאוגרפי של נקודת ההתקשרות של המשתמש. מבחר כלי אנליטיקת רשת משמשים לאיסוף מידע זה. חלק מהמידע נאסף
באמצעות קבצי Cookies (קבצי טקסט קטנים המוכנסים למחשב שלכם ומתעדים מידע עליכם, שאליו האתר יכול לגשת). אמורה להיות לכם היכולת לשלוט באופן שבו דפדפן האינטרנט שלכם מקבל קבצי Cookies, אם בכלל יקבל אותם. מרבית הדפדפנים מספקים הוראות כיצד
לאפס את הדפדפן כך שיידחה קבצי Cookies, באיזור ה"עזרה" בסרגל הכלים. אם תדחו את קבצי ה-Cookies שלנו, תפקודים ואלמנטים רבים של כלי עזר באתר עשויים שלא לעבוד כראוי.
בין היתר, אנו עשויים להשתמש במידע עליכם שייאסף מן האתר (כולל נתוני הלומד) במקרים שלהלן. 
 • על מנת לאפשר לנו לספק את הקורסים, לנהל אותם ולשפר אותם.
 • על מנת לסייע לנו לשפר את הצעת הערך של האתר, הן באופן פרטני (למשל על ידי צוות קורס בעת העבודה עם תלמיד), והן באופן כולל, ולהפוך את החוויה ליותר מותאמת אישית ולצורך ביצוע הערכה בדבר  הגישה לאתר השימוש בו.
 • למטרות שלשמן סיפקתם את המידע במפורש, למשל, למענה על שאלה מסוימת או כדי לאפשר לכם גישה לתוכן הקורס המסוים ו/או שירותי הקורס המסוימים שתבחרו.
 • על מנת לנהל מעקב פרטני וכולל של נוכחות, התקדמות והשלמתו של קורס מקוון, ולשם ניתוח הסטטיסטיקה על ביצועי תלמידים ואופן הלימוד של תלמידים.
 • על מנת לנטר ולזהות הפרות של קוד הכבוד או של תנאי השירות, כמו גם ניצול לרעה או ניצול אפשרי לרעה של האתר.
 • על מנת לפרסם מידע שנאסף, אך לא מידע אישי, הנוגע לגישה לאתר, לשימוש בו, להשפעתו ולביצועי התלמידים.
 • על מנת לשלוח לכם עדכונים על קורסים מקוונים שאנו או מוסדות חינוך מציעים, או על אירועים אחרים.
 • על מנת לארכב מידע זה ו/או להשתמש בו בתקשורת עתידית עמכם.
 • על מנת לשמר ולשפר את תפקוד האתר, את התוכנה, המערכות והרשת שלנו, ואת אבטחתם.
 • לצורך אימות זהותך בעת ההרשמה לתעודה בתשלום.
אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המתופעלים על ידי צד ג', לרבות ספקי תוכן אחרים וכן ספקי שירות מסוימים, כגון אותם ספקים המעבדים את התשלומים מטעמנו. אתרי אינטרנט אחרים אלה אינם נמצאים תחת שליטתנו, והנכם מסכימים ומכירים בכך שאיננו אחראים
לאיסוף המידע האישי שלכם והשימוש בו במסגרת ביקורכם באתרים אלה, אלא אם מצוין אחרת במדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לכם להיזהר כשאתם מופנים לאתרי צד ג' מתוך אתר זה, ולעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר ואתר שאתם מבקרים בו ומשתמשים בו.

אנו עשויים לחלוק את המידע שאנו אוספים כולל נתוני הלומד עם צד ג' כדלקמן:
 • עם ספקי שירות או קבלנים שמבצעים פעולות מסוימות בשמנו, כולל עיבוד מידע שסיפקתם לנו באתר, עיבוד רכישות ועסקאות אחרות באתר דרך ספקי צד ג', הפעלת האתר או חלקים ממנו, אספקת קורסים או ניהולם, או בכל קשר לכל היבט אחר של השירותים המוענקים על ידנו.
 • עם מבקרים אחרים באתר, במידה שהנכם שולחים תגובות, שיעורי בית או מידע אחר ותכנים אחרים (יחדיו, "הפרסומים") לחלק באתר שיועד לתקשורת ציבורית; ולחברים אחרים בכיתה שאתם חברים בה, במידה שהנכם שולחים פרסומים לחלק באתר שיועד לעיונם של חברי כיתה אלה. אנחנו עשויים לספק את פרסומיכם לתלמידים שיירשמו לאותם קורסים שלמדתם, בהקשר של הפורומים, הלומדה או בכל הקשר אחר. אם אנו מפרסמים מחדש את פרסומיכם, שהופיעו במקור בחלקים הבלתי-ציבוריים של האתר, נפרסם אותם ללא שמכם האמיתי וכתובת הדוא"ל האמיתית שלכם (אלא אם תאשרו את פרסום פרטיכם במפורש), אך נוכל להשתמש בשם המשתמש שלכם ללא הסכמתכם.
 • על מנת לספק לכם הזדמנויות  לתקשר עם משתמשים אחרים בעלי תחומי עניין דומים לשלכם ומטרות לימוד דומות לשלכם. למשל, אנחנו עשויים להמליץ על שותפים מסוימים ללימוד או לקשר בין תלמידים עם פוטנציאל להיות מנטורים אחד של השני. במקרים כאלה, נוכל להשתמש במידע שאספנו עליכם כדי להכריע מי יהיה מעוניין בתקשורת עמכם, אך נספק לתלמידים אחרים רק את שם המשתמש שלכם, ולא נחשוף את שמכם האמיתי או את כתובת הדוא"ל שבה ניתן ליצור איתכם קשר.
 • בתגובה לזימון לבית דין או לצו בית משפט, או עבור כל תהליך חוקי אחר; על מנת לחקור, או למנוע חקירה, או על מנת לפעול בתגובה לפעילויות בלתי-חוקיות, חשד להונאה, או לאור בעיות אבטחה או בעיות טכניות, או על מנת לאכוף את תנאי השירות שלנו, את קוד הכבוד שלנו או את מדיניות הפרטיות שלנו, ככל שיידרש מעבר לכך בדין החל, או על מנת להגן על זכויותינו, רכושנו ובטחוננו או של אחרים.
 • לצורך אינטגרציה עם שירותי צד ג'. לדוגמה, סרטונים ותכנים נוספים שיועלו על גבי אתר YouTube או באתרים אחרים שאינם תחת שליטתנו.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.