הוראות מנכ"ל ונהלים

הוראות המנכ"ל הן הנהלים הפנימיים שעל פיהם מנהל המשרד את התוכניות והפעילויות שלו.​

​​הוראות מנכ"ל​:

נה​לים ותקנונים:

הוראות מנכ"ל שאינן פעילות: