דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: מחקר הערכה על תכנית הייעוץ
תאריך פרסום: מאי 2021
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע כללי

תכנית הייעוץ לעסקים הופעלה על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: הסוכנות) בשנים 2011 עד 2014. במסגרת התוכנית ביצעו מומחים מטעם הסוכנות מיפוי לעסקים קטנים ובינוניים שפנו לתוכנית, ובהתאם למיפוי סייעה הסוכנות לעסקים לקבל ייעוץ מסובסד מיועצים במגזר הפרטי. מטרת התוכנית הייתה לסייע לעסקים הקטנים והבינוניים לשפר את הניהול, להקנות להם כלים ניהוליים חדשים ולאמן את המנהלים ביישום של הכלים הללו. 
מחקר זה נעשה כדי לבחון את האפקטיביות של תכנית הייעוץ באופן פרטני, וכן לבדוק באופן כללי את האפקטיביות של סיוע בייעוץ עסקי לעסקים שמשתמשים בו. שיטת המחקר כללה השוואה בין עסקים שהשתתפו בתוכנית הייעוץ לבין עסקים בעלי אופי דומה שלא השתתפו בתוכנית (קבוצת ביקורת). כמו כן, שיטת המחקר כללה גם השוואה בין מאפייני סיוע שונים שקיבלו העסקים שהשתתפו בתוכנית הייעוץ, בעיקר המספר של שעות הייעוץ שניתן לכל עסק. 

מתודולוגיה

מחקר ההערכה התבצע על קבוצה של 501 עסקים, בגודל 5 – 100 מועסקים, שנבחרו אקראית מתוך כלל העסקים שהשתתפו בתוכנית וקיבלו ייעוץ בשנת 2012. לכל אחד מהעסקים שהשתתפו בתוכנית הצמידה הלמ"ס שני עסקים, בעלי מאפיינים דומים, שלא השתתפו בתוכנית הייעוץ. ביצועי העסקים בקבוצת הייעוץ ובקבוצת הביקורת נבחנו בשנים 2013 – 2015.
לאחר מכן חולקה קבוצת העסקים שקיבלו ייעוץ לתת-קבוצות, לפי המטרה של פרויקט הייעוץ בעסק: (1) יעוץ לצמיחה, (2) יעוץ לפתרון בעיות וייצוב העסק, (3) ייעוץ להקמת העסק ו-(4) ייעוץ לצורך שרידות של העסק. כל תת-קבוצה הושוותה לתת-הקבוצה המקבילה בקבוצת הביקורת. 
  כאשר עסק בקבוצות הייעוץ השלים לפחות 50 שעות ייעוץ בתוכנית, הפרויקט בו הוגדר כפרויקט שהושלם, במידה והעסק לא השלים 50 שעות יעוץ, הטיפול בו הוגדר כטיפול חלקי שלא הושלם. כמו כן, לכל עסק נמדדו מספר שעות הייעוץ שבוצעו בעסק. 
קבוצות הייעוץ וקבוצות הביקורת הושוו על בסיס שיעורי השרידות של העסקים, שיעורי השינוי במספר המועסקים, שיעורי השינוי בתשלומי השכר ושיעורי השינוי בפדיון של העסקים. 

עיקרי הממצאים מתוך ניתוח הנתונים 

  • בכל תת-קבוצות העסקים נמצאה השפעה חיובית מובהקת של הייעוץ על עסקים שקיבלו מעל 50 שעות ייעוץ, והסיכויים שלהם לשרוד לאורך זמן היו גבוהים יותר ביחס לקבוצת הביקורת. השפעה זו עקבית בכל תת-הקבוצות למעט בקבוצת העסקים שנכנסו לתוכנית במטרה לשרוד, שבה נמצא שלא ניתן להבחין בשרידות נמוכה יותר של עסקים שקיבלו מעל 50 שעות ייעוץ לעומת קבוצת הביקורת. זאת בשעה שבקרב עסקים שבאו במטרה לשרוד אולם קיבלו פחות מ-50 שעות ייעוץ, נמצא שאחוזי השרידות נמוכים יותר ביחס לקבוצת הביקורת. 
  • בבחינת ההשפעה על הפעילות העסקית, נמצא שיש לייעוץ השפעה חיובית על עסקים שקיבלו מעל 50 שעות ייעוץ, הן בנוגע לגידול במספר המועסקים והן בנוגע להסתברות לעלייה ברמת הפדיון ולשכר ששולם לעובדים. כמו כן נמצא שיש לקבלת ייעוץ השפעה חיובית ניכרת, בתלות במספר שעות הייעוץ. ניתן להבחין בהשפעה חיובית לכל שעת יעוץ נוספת שהעסק קיבל. בכל המקרים הממצאים מצביעים על כך שמספר רב יותר של שעות ייעוץ מוביל לביצועים טובים יותר. ברוב הבדיקות זוהתה השפעה חיובית מובהקת של שעות הייעוץ ובחלק מהמקרים בהם ההשפעה לא הייתה מובהקת, נראה שחוסר המובהקות נובעת מכמות תצפיות נמוכה שאיננה מאפשרת מובהקות סטטיסטית.
  • בתת-קבוצת הצמיחה, שבה מספר העסקים הוא הגדול ביותר, נמצאו ביצועים טובים יותר מקבוצת הביקורת בכל אחד מן המדדים (גידול במועסקים, בפדיון ובסך השכר). על הגידול במספר המועסקים השפעה זו עקבית גם בטווח הארוך (כשלוש שנים לאחר קבלת הייעוץ). בקבוצת ההקמה ניתן לראות השפעה חיובית על השינוי במספר המועסקים ביחס לקבוצת הביקורת.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.