Bizנס - לוח הטבות לעסק

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה גאה להציג את BIZנס – לוח ההטבות לעסקים. פלטפורמה זו מפרסמת שירותים ומוצרים עבור עסקים קטנים ובינוניים בתחומים שונים.

​​
  1. הנני מאשר שקראתי את הנחיות לפרסום של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (להלן: "הסוכנות") והבנתי את תוכנם.
  2. הנני מצהיר שהבנתי כי הסוכנות אינה אחראית לתוכן הפרסום, אינה מבטיחה את איכותו וטיבו של המוצר/השירות ואין בפרסום כאמור כדי להעיד על המלצת הסוכנות על מוצר/שירות זה בשום אופן. 
  3. הריני מתחייב כי כל התקשרות בעקבות פרסום זה תהיה על אחריותי בלבד וזאת לאחר שבדקתי את טיב העסקה והיא נמצאה לשביעות רצוני. 
  4. ידוע לי כי לסוכנות אין מידע מעבר למידע המוצג בפרסומים שבאתר ועל כן הנני מתחייב שלא לפנות לסוכנות בכל שאלה לבירורים בעניין זה.
  5. הנני מאשר כי הסוכנות איננה צד להתקשרות בין נותן השירותים לעסק (להלן: "החוזה") ולא תישא בכל אחריות נזיקית, ביטוחית, שיפוי צד ג' וכדו', כפי שעולה מתנאי החוזה. כמו כן, הבנתי כי הסוכנות לא תישא באחריות כלפי טיב ומשך ההתקשרות הנוכחית ולא כלפי התקשרויות עתידיות בין הצדדים ככל שיהיו והריני מתחייב כי לא אבוא בטענות כלפיה בעניין זה​. 
  6. הנני מקבל על עצמי את כל התנאים שקבעה הסוכנות כאמור בכתב התחייבות זה. 
  7. הריני מתחייב כי לא אבוא בטענות כלפי הסו​​​כנות בכל האמור לעיל או בכל היבט אחר בהתנהלותה בנושא הפלטפורמה הפרסומית.
  8. ידוע לי כי ההטבות המפורסמות בפלטפורמה יכולות להיות לתקופה קצובה ו/או הטבה חד פעמית, בהתאם לאמור בפרסום של כל פתרון.

      *לשון כתב ההתחייבות מנוסחת בלשון זכר אולם מתייחסת לשני המינים.​​​​​​​​