דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם הפרסום: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – שנת 2021
תאריך פרסום: יולי 2022
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת מדי חצי שנה סקירה על מצב שוק האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים. זהו המסמך השלישי בסדרה. שנת 2021 התאפיינה בהמשך מגמת הירידה בחלקם של העסקים הקטנים מסך האשראי העסקי במשק, בעוד חלקם בתוצר דווקא נמצא במגמת עלייה. מגמה זו מראה שעדיין נדרשים צעדים ופעולות להרחבת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים וקידום התחרות בשוק זה.
בנייר זה יוצג ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2021. סקירה זו מבוססת על נתוני בנק ישראל ועל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ בנקאי המדווחות לבורסה לניירות ערך.

ממצאים עיקריים:

  • האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2021 ב-11% ביחס לשנת 2020 – גידול של כ-26 מיליארד ₪ (בהמשך לגידול של 3%, כ-6.5 מיליארד ₪, בשנת 2020). אולם, היקף האשראי לעסקים גדולים (מעל 100 מיליון ₪) גדל ביותר מפי 2 בסך של כ-54 מיליארד ₪ גידול של 19% לעומת שנת 2020.
  • האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה בשיעור של 11% בשנת 2021, בסך של 7.8 מיליארד ₪, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6% בשנת 2020 לעומת שנת 2019 (ירידה של כ-4.6 מיליארד ₪).
  • עד לרבעון האחרון של 2021 היקף האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) היה נמוך מהיקף האשראי בשנת 2019 (טרום הקורונה). ללא אשראי בערבות מדינה, גם בסוף שנת 2021 היקף האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מהיקפו בסוף שנת 2019. כך גם בעסקים עם מחזור של 10-25 מיליון ₪ כמעט ולא היה גידול באשראי ללא הקרן בערבות מדינה, בהשוואה לשנת 2019.
  • נכון לסוף 2021 בהשוואה לסוף שנת 2019 (טרום הקורונה), היקף האשראי לעסקים גדולים עלה בשיעור של 27%, בעוד לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה ב-4% בלבד, לעסקים קטנים (2-25 מיליון ₪) ב-17%, ועסקים בינוניים (25-100 מיליון ₪) ב-21%.
  • נמשכת המגמה של ירידת חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים מסך האשראי העסקי בבנקים. נכון לסוף שנת 2021 עמד חלקם על 44%, נמוך מחלקם בתקופת הקורונה טרם תחילת פעילות הקרן לערבות מדינה (44.2%).
  • היקף האשראי חוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות) לעסקים קטנים ובינוניים רשם עלייה חדה של כ-86% והגיע לכ-11.4 מיליארד ש"ח.
  • בעקבות מכרז שפרסמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בשנת 2021 החלה לפעול חברת גיזה זינגר אבן (GSE) במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים ממקורות כספי גופים מוסדיים (הפניקס והראל). עד כה העמידה אשראי בהיקף של כ-130 מיליון ₪.
  • בסקירה זו בחנה הסוכנות גם את שוק אמצעי התשלום ועמלות הסליקה שמשלמים העסקים. נמצא כי קיימת מגמה של ירידה בשיעורי עמלות הסליקה אשר בחלקה נובעת מהמתווה שקבע בנק ישראל להפחתת העמלה הצולבת. בניכוי העמלה הצולבת ניתן לראות ירידה בעלויות הסליקה בעיקר בקרב העסקים הקטנים. בנוסף, ברבעון האחרון של 2021 ישנה ירידה בסכומי העסקאות של העסקים הקטנים, כחלק מהתרחבות השימוש באמצעי תשלום דיגיטליים בעקבות הטמעת תקן EMV.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.