הנגשה והתאמת מכרזים לעסקים קטנים ובינוניים

גילוי דעת זה מפרט את הפרקטיקות אותן מזהים בסוכנות כחסם לגודל, וממליץ על קווים מנחים לכתיבת מכרזים נגישים שיאפשרו הכללת מגוון רחב ככל שניתן של ספקים.

​​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מבצעת בקרה על מכרזים ממשלתיים במטרה לזהות חסמים אפשריים ולהסיר אותם בתוקף סמכותה שנקבעה על ידי החשב הכללי בהוראת התכ"ם 7.12.7 "שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים".

לאחר בחינה של מספר רב של מכרזים ממשלתיים ומכרזים של גופים ציבוריים ונוכח הניסיון שנצבר בסוכנות עקב כך, הסוכנות רואה לנכון לפרסם גילוי דעת שעניינו הצגת עמדה לגבי תנאים שעשויים להוות חסם בפני השתתפות עסקים קטנים ובינוניים ברכש ציבורי. 

מסמך זה מיועד לסייע למקבלי החלטות בגופים ציבוריים ובכלל לבצע הליכים מושכלים בפעילותם הקשורה לפעילות עסקים קטנים ובינוניים. יש לבחור כיצד ליישם את ההמלצות המפורטות במסמך זה, בהתאם למאפייניהם של כל גורם ו/או החלטה. 

אין במדריך בגילוי דעת זה כדי להוות המלצה משפטית לנקוט בפעולה או להימנע מפעולה או כדי לסייג הוראות כל דין או לגרוע מהוראות המשפט המנהלי.

ההמלצות לגיוון רכש והרחבת היצע הספקים הקטנים והבינוניים במסמך מתייחסים לנושאים הבאים: 

 1. תכולת ההתקשרות
  ​​1.1.  פיצול לפי אזורים
  1.2.  סוג השירות
  1.3.  תחרות ענפית
  1.4.  מכרז מרכזי
  1.5.  מכרז רשימה כחלופה למכרז מרכזי
 2. ​​תנאים במכרז
  2.1.  דמי השתתפות
  2.2.  ניסיון, ותק, היקף מחזור והיקף ייצור ואספקה
  ​​​​2.2.1.     היק​ף ניסיון
  2.2.2.     ניסיון המציע (העסק) או ניסיון המבצע
  2.2.3.     ניסיון המציע במתן שירותים לעורך המכרז
  2.2.4.     דרכי הוכחת הניסיון
  2.3.  היקף מחזור כספי ויצור/אספקה 
 3. ההליך המכרזי והנגשת מידע
  3.1.  מועד הגשת ההצעה
  3.2.  נוסח מסמכי המכרז
  3.3.  תמחור
 4. ניהול סיכונים ודרישות כספיות
  4.1.  ערבות מכרז
  4.2.  ערבות ביצוע

לצפייה בסרטון שמרכז טיפים לכותבי מכרזים

לצפייה בסרטון שמרכז טיפים לכותבי מכרזים