דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

למי מתאימה התוכנית?

תעשיות ישראליות שעיקר פעילותן היא בענפי תעשיות הטכנולוגיה המסורתית או בענפי תעשיות הטכנולוגיה המעורבת המסורתית, כהגדרתם על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

תנאי​ זכאות ו/או דרישות סף

 • רישום ודיווח על הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • מגישי הבקשה הם בעלי יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • סך התקציב לכלל בקשות המענק המוגש על ידי תאגיד במסלול מופ"ת יהיה עד 5 מיליון ש"ח לשנה קלנדרית.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם לתקנות שיעור התמלוגים (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים כמפורט לעיל).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ.
 • לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ, את מסלול ההטבה של קרן המו"פ  ואת חוזר הרשות לתעשיה המסורתית המסדיר את תכנית התמיכה בתעשיה המסורתית.

פירוט הסיוע

​​חברות במסלול זה יוכלו להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ במהלך כל השנה. הכרה בהוצאות הייחודיות הבאות (בנוסף להוצאות הניתנות להכרה לכלל החברות):

 • הוצאה לפיתוח תבניות שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציב התוכנית המאושר
 • תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו

הטבות ייחודיות לחברות קטנות המייצרות בארץ ועונות לתנאי המסלול

החברות זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות הבאות (בכפוף לתנאי ונהלי המסלול):
 • פטור מחובת תשלום תמלוגים
 • שיעור התמיכה בתכניות המו"פ הראשונות שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר

פרטים מלאים על התכנית באתר הרשות לחדשנות

​​יצירת קשר

​​יחידת קליטת הב​קשות ברשות החדשנות:
דוא"ל: ​klita@innovationisrael.org.il
טלפון: ​03-7157900​​

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.