שאלות ותשובות- מענק שימור עובדים

הסיוע לעסקים ניתן במסגרת התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה.

*בכל סתירה בין מידע זה להוראות בתקנון התכנית, יגבר קובץ התקנון.

האם העסק שלי זכאי למענק ?
במידה ואת/ה עונה על התנאים הבאים :
 1. עסק הזכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור אחת מן התקופות הבאות: 
  עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 במסלול הרגיל.
  עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 ב"מסלול מאוחר": עסק שעיקר התקבולים השוטפים שלו מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווח למע"מ על בסיס מזומן. שיעור ירידת המחזור עבור עסק כזה ייבחן בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 לעומת נובמבר-דצמבר 2019, ובתנאי שלא קיבל מענק במסגרת המסלול הרגיל.
 2. העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה 
 3. לעסק אין כתב אישור בתוקף לחודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בהתאם לרשימת העסקים הזכאים למענק באחת מהתכניות לעידוד תעסוקה* כפי שהועברה על ידי רשות השקעות.
 4. מבקש המענק נתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המסים, מהמוסד לביטוח לאומי או משירות התעסוקה אל הסוכנות וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים שלגביהם נדרש מידע, והכול לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק.
  *עסקים שיש להם כתב אישור בתוקף עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 באחת או יותר מהוראת המנכ"ל הבאות: 4.17, 4.18, 4.20, 4.28, 4.42

מהו מענק להשתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים?
ישנם שני סוגים של מענקי הוצאות קבועות:
 1. מענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן-לעצמאים (עוסק מורשה/פטור) עם מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה
 2. מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות-לעסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, שפעילותם נפגעה עקב הקורונה 
עליך לפנות לאתר רשות המיסים ולבחן את זכאותך.

אילו עובדים מזכים במענק ?
עובד שמתקיים בו כל אלה:
 • תושב ישראל  
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 • הוא אינו המעסיק, ולעניין תאגיד – הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד
מה הוא מספר העובדים המזכים במענק?
מספר העובדים (בינואר או פברואר 2020("תקופת בסיס") והן בממוצע ספטמבר ואוקטובר 2020( "תקופת הזכאות") ) ייספר כך: מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:
"עובד מוכר"-אחד מאלה:
 • שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪, בכפוף להצגת אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד
"עובד חלקי" – אחד מאלה:
 • שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪
לעניין זה, השכר הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

האם עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום למספר ימים בלבד ולאחר מכן הוחזר לעבודה יוכל להיספר לצורך המענק?
לא. לפי החלטת הממשלה, גם אם העובד היה בחל"ת יום אחד בלבד בחודש ספטמבר או אוקטובר, לא יוכל להיספר לצורך המענק.

מהו סכום המענק?
עסק המעסיק עד 5 עובדים בתקופת הבסיס או בממוצע בתקופת הזכאות (הנמוך מביניהם) או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:

יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-50%, ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019 (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 25%.

עסק המעסיק מעל 5 עובדים בתקופת הבסיס ובממוצע בתקופת הזכאות ומחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-80%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-70%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-55%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד החל מהעובד ה-40%
בכל נוסחאות החישוב, ההפרש בתוך הסוגריים יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא מכפלה של המספר 0.5.

ניתן למצוא פרטים נוספים על אופן חישוב סכום המענק ומחשבון לחישוב גובה המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשה?

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורט מחזור העסק ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה.
  יצוין כי עוסק פטור או עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 היה עד 300 אלף ₪, יצהיר כי הוא קיבל מענק הוצאות קבועות מרשות המיסים וכי מחזור העסקאות שלו ירד ביותר מ-25% בתקופה המזכה.
 • שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים: 
  -ינואר או פברואר 2019 (בהתאם לבחירת המעסיק)
  -ספטמבר 2020 
  -אוקטובר 2020
 • במידה וגובה המענק הפוטנציאלי עולה על 50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), אישור מייצג (רואה חשבון או יועץ מס או עו"ד) בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020 (נוסח יועלה בקרוב). לבדיקת גובה המענק הפוטנציאלי ניתן להיעזר במחשבון באתר הסוכנות.
 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק עבור עוסק פטור או עוסק מורשה ועל שם העסק עבור תאגיד
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף 

מהו משך תהליך הבדיקה?
המסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום. במידה והבקשה תקינה, יועבר תשלום לעסק תוך 21 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. במידת הצורך, יוארך זמן הבדיקה בעד 14 ימים נוספים, יחד עם הודעה לעסק ונימוק להארכת זמן הבדיקה. הסוכנות תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים או מסמכים הנדרשים לצורך קבלת המענק.
 
במקרה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית, תועבר הודעה המפרטת את הסיבות לדחיית הבקשה או אישורה החלקי או לחילופין בקשה להשלמות הרלוונטיות.

איך מוצאים את טופס הבקשה ברשות המיסים?
נכנסים לאתר רשות המיסים, לדף "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות" או "מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן" ומגישים בקשה דרך האזור האישי ברשות המיסים.

איך מוצאים את טופס הבקשה באתר הסוכנות?
נכנסים לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לדף הנחיתה של "מענק שימור עובדים". קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים ושל משרד הכלכלה והתעשייה.

איך אני מוצא את הנספח אישור מייצג אישור מייצג (רואה חשבון או יועץ מס או עו"ד) לכמות העובדים?
באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יופיע קישור לטופס  אותו ניתן להוריד (נוסח שונה לכל סוג מייצג), יש להחתים את המייצג ולאחר מכן לצרף את הטופס חזרה לבקשה לאחר שהוא מלא וחתום בצורה הנדרשת.

תוך כמה זמן יעבור אלי התשלום?
מסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום. במידה והבקשה תקינה, יועבר תשלום לעסק תוך 21 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

כמה בקשות אוכל להגיש?
כל עסק יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד.

אם קיבלתי מענק לעצמאיים/בעלי עסקים מרשות המיסים, האם אני רשאי לקבל מענק זה?
כן.

אם יש לי 100 עובדים , האם אני רשאי לקבל מענק זה?
כן. כמות העובדים אינה מוגבלת ובתנאי שמחזור הפעילות נמוך מ- 400 מיליון ₪.

האם יש להוציא חשבונית מס על המענק שקיבלתי?
כן.

האם המענק מוגבל בסכום?
לא.

האם המענק חייב במס הכנסה?
המענק מהווה הכנסה, החייבת במס על-פי הפקודה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.

האם ינוכה מס במקור מסכום המענק?
 • לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס. 
 • לעוסק בעל אישור לניכוי מס בשיעור מופחת  ינוכה מס  בהתאם לאישור המעודכן המצוי בידי רשות המיסים נכון ליום התשלום. 
מומלץ לוודא, בטרם הגשת הבקשה, כי קיים אישור מתאים במערכת במערכי/במרשמי רשות המסים (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של רשות המסים).
עוסק אשר אין בידיו אישור כאמור, ינוכה מס במקור בשיעור של 20%, מסכום המענק לו זכאי העוסק.