שאלות ותשובות- מענק שימור עובדים

 הסיוע לעסקים ניתן במסגרת התוכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה.

*בכל סתירה בין מידע זה להוראות בתקנון התכנית, יגבר קובץ התקנון.

שאלות ותשובות לגבי תנאי הזכאות 

האם העסק שלי זכאי למענק ?
במידה ואת/ה עונה על התנאים הבאים :
 1. עסק הזכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור אחת מן התקופות הבאות: 
  עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 במסלול הרגיל.
  עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 ב"מסלול מאוחר": עסק שעיקר התקבולים השוטפים שלו מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווח למע"מ על בסיס מזומן. שיעור ירידת המחזור עבור עסק כזה ייבחן בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 לעומת נובמבר-דצמבר 2019, ובתנאי שלא קיבל מענק במסגרת המסלול הרגיל.
 2. בהתייחס לקבלת כספים במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ,הניתן על ידי שירות התעסוקה, העסק עומד באחד משני התנאים הבאים:
  1. העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 מכוח חוק זה.
  2. העסק קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר ו/או אוקטובר 2020 מכוח חוק זה, ובמידה ויימצא זכאי סכום המענק מכוח החוק יקוזז מסכום מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים (במידה וסכום מענק זה גבוה יותר).
 3. לעסק אין כתב אישור בתוקף לחודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בהתאם לרשימת העסקים הזכאים למענק באחת מהתכניות לעידוד תעסוקה* כפי שהועברה על ידי רשות השקעות.
 4. מבקש המענק נתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המסים, מהמוסד לביטוח לאומי או משירות התעסוקה אל הסוכנות וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים שלגביהם נדרש מידע, והכול לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק.
  *עסקים שיש להם כתב אישור בתוקף עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 באחת או יותר מהוראת המנכ"ל הבאות: 4.17, 4.18, 4.20, 4.28, 4.42

מהו מענק להשתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים?
ישנם שני סוגים של מענקי הוצאות קבועות:
 1. מענק הוצאות לעצמאיים בעלי עסק קטן-לעצמאים (עוסק מורשה/פטור) עם מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019, שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה
 2. מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות-לעסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) עד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, שפעילותם נפגעה עקב הקורונה 
עליך לפנות לאתר רשות המיסים ולבחן את זכאותך.

אילו עובדים מזכים במענק ?
עובד שמתקיימים בו כל אלה:
 • תושב ישראל  
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 • הוא אינו המעסיק, ולעניין תאגיד – הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד
אני מעסיק/ה בעיקר עובדים פרילנסרים (השכר משולם להם כנגד חשבוניות), האם אוכל לקבל עליהם מענק שימור עובדים?
לא. מעסיק/ה לא מנכה מס ודמי ביטוח לאומי משכרם של פרילנסרים ולכן אינם מזכים במענק.

האם המענק הוא חד פעמי לתקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר (או נובמבר-דצמבר במסלול המאוחר), או שהוא יוענק בעבור כל חודש בנפרד? 
המענק הוא מענק חד פעמי דו-חודשי, כלומר עבור העסקה בחודשים ספטמבר ואוקטובר יינתן מענק חד פעמי של 5,000 ₪ לכל עובד מזכה. 

 האם במסלול המאוחר יש להתייחס לחודשים ספטמבר-אוקטובר או לחודשים נובמבר-דצמבר בעת בדיקת מספר העובדים?
למעסיק שמגיש במסלול המאוחר ההעסקה של העובדים תיבחן בחודשים ספטמבר-אוקטובר, ורק הירידה במחזור תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר.

אם קיבלתי מענק לעצמאיים/בעלי עסקים מרשות המיסים, האם אני רשאי לקבל מענק זה?
כן.

אם יש לי 100 עובדים, האם אני רשאי לקבל מענק זה?
כן. כמות העובדים אינה מוגבלת ובתנאי שמחזור הפעילות נמוך מ- 400 מיליון ₪.

כיצד נבחנת הזכאות של חברות המדווחות למע"מ באיחוד עוסקים (שותפויות מע"מ)? 
הזכאות למענק שימור עובדים מבוססת על הזכאות למענק הוצאות קבועות של רשות המיסים ולכן נבחנת באותו אופן. לפיכך, ביחס לאיחוד עוסקים, שבו כל החברים הם תאגידים המנהלים מערכת חשבונות נפרדת, בוחנת רשות המיסים לצורך זכאות למענק הוצאות קבועות את תקרת המחזור השנתי של 400 מיליון ₪ על פי המחזור המאוחד של כלל חברי האיחוד ואם המחזור השנתי נמוך מ- 400 מיליון ₪, מוגשת בקשה נפרדת על ידי כל אחד מחברי האיחוד.

גם במענק שימור עובדים כל חבר באיחוד מגיש בקשה נפרדת, כאשר בטופס הבקשה יזין את כל הנתונים הנדרשים לצורך חישוב המענק (היינו, המחזור לשנת 2019 וכן את המחזורים הדו-חודשיים הרלוונטיים). יצוין כי נתונים אלו צריכים להיות תואמים את הנתונים כפי שהוגשו לצורך זכאות לקבלת מענק הוצאות קבועות מרשות המיסים.  


שאלות ותשובות לגבי חישוב מספר העובדים

מה הוא מספר העובדים בעסק לצורך חישוב המענק ?
מספר העובדים (בינואר או פברואר 2020 ("תקופת הבסיס") והן בממוצע ספטמבר ואוקטובר 2020( "תקופת הזכאות") ) יחושב כך: מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:
"עובד מוכר"-אחד מאלה:
 • שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪, בכפוף להצגת אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד
"עובד חלקי" – אחד מאלה:
 • שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪
לעניין זה, השכר הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

מה סכום המענק?
עסק המעסיק עד 5 עובדים בתקופת הבסיס או בממוצע בתקופת הזכאות (הנמוך מביניהם) או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:

יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-50%, ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019 (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 25%.

עסק המעסיק מעל 5 עובדים בתקופת הבסיס ובממוצע בתקופת הזכאות ומחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019:
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-80%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-70%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-55%
 • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-40%
בכל נוסחאות החישוב, ההפרש בתוך הסוגריים יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא מכפלה של המספר 0.5.

ניתן למצוא פרטים נוספים על אופן חישוב סכום המענק ומחשבון לחישוב גובה המענק באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

האם המענק מוגבל בסכום?
לא.

האם עובד שהוצא לחופשה ללא תשלום למספר ימים בלבד ולאחר מכן הוחזר לעבודה יוכל להיחשב כעובד מזכה לצורך קבלת המענק?
לא. לפי החלטת הממשלה, גם אם העובד היה בחל"ת יום אחד בלבד בחודש ספטמבר או אוקטובר, לא יוכל להיחשב כעובד מזכה לצורך קבלת המענק.

כיצד יחושבו עובדים בחופשת הורות או מחלה או עובדים שהתפטרו?
המענק ניתן עבור העסקת עובדים ששולם להם שכר על ידי המעסיק. 

עובדים אשר לא נכחו בכל או בחלק מימי החודש הרלוונטי, אך שולם להם שכר בעד ימי ההיעדרות, למשל בגין ימי מחלה, יוכלו להיחשב כעובדים מזכים לצורך קבלת המענק אם הם עומדים ברף השכר שנקבע בהחלטת הממשלה, היינו  5,300 ש"ח לעובד מלא ו-2,650 ש"ח לעובד חלקי ועבור עובדים עם שכר מינימום מותאם בהתאמות הנדרשות. 

עובדים שיצאו לחופשת הורות ("חופשת לידה") מקבלים שכר בעד החופשה שלא מהמעסיק ועל כן יוכלו להיחשב כעובדים מזכים רק במידה והמעסיק שילם להם שכר העומד ברף השכר שנקבע בהחלטת הממשלה, היינו  5,300 ש"ח לעובד מלא ו-2,650 ש"ח לעובד חלקי ועבור עובדים עם שכר מינימום מותאם בהתאמות הנדרשות. 

עובדים שהתפטרו יוכלו להיחשב כעובדים מזכים רק במידה והם עומדים ברף השכר שנקבע בהחלטת הממשלה, היינו 5,300 ש"ח לעובד מלא ו-2,650 ש"ח לעובד חלקי ועבור עובדים עם שכר מינימום מותאם בהתאמות הנדרשות. 

האם גם בתקופת הזכאות יכול המעסיק לבחור בין חודש ספטמבר לחודש אוקטובר לצורך חישוב מספר העובדים (שכן בתקופת הבסיס יש למעסיק אפשרות לבחור בין החודשים ינואר או פברואר)?
בחודשים ספטמבר-אוקטובר, מאחר ומדובר במענק חד-פעמי שנועד לשקף את המצב בסגר, מספר העובדים (ושכרם) יחושב כממוצע החודשי של שני חודשים אלו.

אפשרות הבחירה בין ינואר ופברואר נועדה לבוא לקראת המעסיקים ולאפשר להם לבחור את החודש אשר מיטיב עימם יותר ומאפשר להם לא להביא בחשבון גידול זמני במצבת העובדים בחודש מסוים.

האם עובד שמשכורתו נעה בין 2,650 ₪ לבין 5,300 ₪ נחשב כ"עובד מוכר"? וכיצד יחושב סכום המענק?
עובד חלקי ששכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪ (כאשר אין רלוונטיות למספר שעות העבודה של העובד) יחשב כמזכה במחצית הזכאות של עובד מוכר.

האם ניתן לקבל מענק עבור עובד שמשתכר פחות מ- 2,650 ₪?
לא.
חריג לכך הוא עובד חלקי שמשתכר שכר מינימום מותאם ששכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪. עובד כזה יחשב כמזכה במחצית הזכאות של עובד מוכר.

כיצד יחושבו עובדים שמועסקים במספר מקומות?
עובד יוכל להיחשב כעובד מזכה לצורך קבלת המענק, בתנאי שעומד בתנאים המזכים למענק וששכרו החודשי אצל המעסיק גבוה מ-2,650 ₪ (או גבוה מ-1,325 ₪ אם הוא משתכר שכר מינימום מותאם), ללא תלות במספר מקומות העבודה שלו.

 

שאלות ותשובות לגבי תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

מהו משך תהליך הבדיקה?
המסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום. במידה והבקשה תקינה, יועבר תשלום לעסק תוך 21 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה. במידת הצורך, יוארך זמן הבדיקה בעד 14 ימים נוספים, יחד עם הודעה לעסק ונימוק להארכת זמן הבדיקה. הסוכנות תהא רשאית לדרוש פרטים נוספים או מסמכים הנדרשים לצורך קבלת המענק.

במקרה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית, תועבר הודעה המפרטת את הסיבות לדחיית הבקשה או אישורה החלקי או לחילופין בקשה להשלמות הרלוונטיות.

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשה?

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורט מחזור העסק ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה.
  יצוין כי עוסק פטור או עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 היה עד 300 אלף ₪, יצהיר כי הוא קיבל מענק הוצאות קבועות מרשות המיסים וכי מחזור העסקאות שלו ירד ביותר מ-25% בתקופה המזכה.

 • שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים: 
  -ינואר או פברואר 2020 (בהתאם לבחירת המעסיק)
  -ספטמבר 2020 
  -אוקטובר 2020

 • במידה וגובה המענק הפוטנציאלי עולה על 50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), אישור מייצג (רואה חשבון או יועץ מס ) בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020. לבדיקת גובה המענק הפוטנציאלי ניתן להיעזר במחשבון באתר הסוכנות.

 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק עבור עוסק פטור או עוסק מורשה ועל שם העסק עבור תאגיד

 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף 

איך מוצאים את טופס הבקשה ברשות המיסים?
נכנסים לאתר רשות המיסים, לדף "מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות" או "מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן" ומגישים בקשה דרך האזור האישי ברשות המיסים.

איך אני מוצא את הנספח אישור מייצג (רואה חשבון או יועץ מס) לכמות העובדים?
באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מופיע קישור לטופס  אותו ניתן להוריד (נוסח עבור רואה חשבון או נוסח עבור יועץ מס), יש להחתים את המייצג ולאחר מכן לצרף את הטופס חזרה לבקשה לאחר שהוא מלא וחתום בצורה הנדרשת.

תוך כמה זמן יעבור אלי התשלום?
מסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום. במידה והבקשה תקינה, יועבר תשלום לעסק תוך 21 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה.

כמה בקשות אוכל להגיש?
כל עסק יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד.

האם המענק חייב במע"מ? האם יש להוציא חשבונית מס על המענק שקיבלתי?

לא. המענק פטור ממע"מ ואין צורך להוציא חשבונית מס על המענק.


האם המענק חייב במס הכנסה?
המענק מהווה הכנסה, החייבת במס על-פי הפקודה והוא ידווח בדוח השנתי המתייחס לשנת קבלת המענק.

האם המענק חייב בביטוח לאומי?
המענק מהווה הכנסה החייבת במס על-פי הפקודה ולכן חייב גם בביטוח לאומי.

האם ינוכה מס במקור מסכום המענק?
 • לעוסק הזכאי לפטור מניכוי מס במקור לא ינוכה מס. 
 • לעוסק בעל אישור לניכוי מס בשיעור מופחת  ינוכה מס  בהתאם לאישור המעודכן המצוי בידי רשות המיסים נכון ליום התשלום. 
מומלץ לוודא, בטרם הגשת הבקשה, כי קיים אישור מתאים במערכת במערכי/במרשמי רשות המסים (ניתן לבדיקה באתר האינטרנט של רשות המסים).
עוסק אשר אין בידיו אישור כאמור, ינוכה מס במקור בשיעור של 20%, מסכום המענק לו זכאי העוסק.