שאלות ותשובות - מענקים למפעילי מעונות יום

מטרת המענק לסייע לחזור לפעילות בשגרת הקורונה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. התוכנית מתאימה למפעילי מעון יום פרטי שחזר לפעילות והכיל לפחות שבעה ילדים בפרוץ המשבר.

*** התכנית איננה פעילה וסגורה להגשת בקשות חדשות ***

האם העסק שלי זכאי לקבל מענק?

העסק/המעון זכאי למענק במידה ועומד בתנאי הזכאות הבאים:

 • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים זכאי להגיש בקשה למענק. 
 • העסק/המעון מעסיק לא יותר מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על מאה מיליון ש"ח (100,000,000).
 • העסק/המעון משמש מקום שהייה יומי לחינוך וטיפול בפעוטות.
 • העסק/המעון קיבל אישור הפעלה ראשוני/השלים את תהליך הרישום לצורך קבלת אישור הפעלה ראשוני למפעיל מסגרות לפעוטות בגילאי  0-3. בהתאם לסעיף 76 "בחוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018". 
 • העסק/המעון הכיל לפחות 7 ילדים בפרוץ משבר הקורונה בחודש פברואר 2020.
 • המעון חזר לפעילות וממלא את הנחיות משרד הבריאות הקשורות להפעלתו בתקופת הקורונה.
מה עליי לעשות במידה ואין ברשותי אישור הפעלה ראשוני ולא השלמתי את תהליך הרישום לקבלת אישור הפעלה ראשוני?
לצורך השלמת תהליך רישום לקבלת אישור הפעלה ראשוני, ניתן להגיש בקשה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בחלוף 48 שעות מרגע קבלת מספר הבקשה לאישור הפעלה ראשוני תוכל להגיש את הבקשה לקבלת מענק באתר הסוכנות. 
מה סכום המענק לו אני זכאי?
הזכאות מחושבת בהתאם למספר הילדים שהכיל המעון בחודש פברואר 2020, בכפוף לכך שהמעון הכיל לפחות 7 ילדים:
 • עד 12 ילדים (כולל) - 350 ₪ בגין כל ילד .
 • מהילד ה - 13 ועד לילד ה - 24 (כולל) - 700 ₪ בגין כל ילד. 
 • מהילד ה - 25 ומעלה – 1,200 ₪ בגין כל ילד.
כל הסכומים כוללים מע"מ.

אלו פרטים ומסמכים כוללת הבקשה?
 • הבקשה כוללת את הפרטים והמסמכים הבאים: 
 • פרטי העסק.
 • מספר הילדים שהמעון הכיל נכון לחודש פברואר 2020.
 • מספר הבקשה לאישור הפעלה ראשוני מטעם משרד העבודה והרווחה.
 • הצהרת בעל העסק כי הוא עומד בכל בתנאי הזכאות.
 • הצהרת רו"ח / יועץ מס על הכנסות המעון בחודש פברואר ומספר חשבוניות שהופקו בחודש זה.
 • תעודה מזהה –עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות וכד').
 • אישור ניהול ספרים בתוקף.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף.
 • למלכ"ר- אישור ניהול תקין בתוקף.
 • אישור ניהול חשבון בנק/המחאה (שיק) מבוטלת.
תוך כמה זמן יעבור אלי התשלום?
המסמכים יועברו לבדיקה לצורך אישור התשלום. במידה והבקשה תקינה, יועבר תשלום לעסק תוך 10 ימי עסקים מיום אישור דרישת התשלום.

כמה בקשות אוכל להגיש?
כל עסק יוכל להגיש בקשה פעם אחת בלבד.

אם יש לי מספר מעונות / כיתות המקיימים פעילות באותה כתובת לפי כמה ילדים יחושב המענק?
חישוב מספר הילדים יבוצעו לכל הכיתות המקיימות את פעילותן באותה הכתובת. 
הגשת בקשה לכיתות המקיימות פעילותן באותה הכתובת תחשב כמעון אחד ולפי מספר הבקשה לאישור הפעלה ראשוני מטעם משרד העבודה והרווחה.

אם יש לי כמה מעונות במספר כתובות לפי כמה ילדים יחושב המענק?
לצורך חישוב המענק, עסק המפעיל מספר כיתות מעון במספר כתובות שונות כמות הילדים בכל כתובת תחושב בנפרד לקביעת גובה המענק ובתנאי שיש מספר אישור הפעלה שונה מטעם משרד העבודה והרווחה.   

עדיין לא חזרתי לפעילות האם אני זכאי למענק?
המענק מותנה בכך שהמעון חזר לפעילות. במידה ותחזור לפעילות תוכל להגיש בקשה למענק ולא יאוחר ממועד האחרון להגשת הבקשות - 30.11.2020

בחודש פברואר היו לי 7 ילדים ועכשיו חזרו רק 5 ילדים. האם אני זכאי?
כן. בדיקת הזכאות תעשה בהתאם למספר הילדים שהכיל במעון נכון לחודש פברואר 2020.

בחודש פברואר היו לי 6 ילדים ועכשיו יש לי 8 ילדים. האם אני זכאי?
לא. מספר הילדים לצורך הזכאות נקבע לפי מספר הילדים שהמעון הכיל בחודש פברואר 2020 אשר אינו עומד בתנאי שלך מינימום 7 ילדים.

האם המענק יחושב מהילד הראשון או במדרגות? לדוגמא אם יש לי 30 ילדים אני מקבל 1200*30?
לא. החישוב הוא במדרגות – ראה תשובה לשאלה 3. 

אם קיבלתי מענק לעצמאיים/בעלי עסקים מרשות המיסים, האם אני רשאי לקבל מענק זה? 
כן. 

אם יש לי 100 ילדים האם אני רשאי לקבל מענק זה?
כן. כמות הילדים אינה מוגבלת.