דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

למי מתאימה ההלוואה?

עסקים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית אשר נקלעו להפסדים וקיים חשש ממשי לפיטורי עובדים.

מהם תנאי ההלוואה?

 • היקף ההלוואה: בהתאם לתנאי הזכאות בקרן
 • תקופת פירעון: עד 10 שנים
 • ריבית: פריים 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

עסקים במצוקה הזכאים להגיש בקשה לקרן יעמדו בכל התנאים כדלקמן:
 1. ​ותק העסק מיום ההקמה עד היום הקובע להיות עסק במצוקה: לא פחות מ-3 שנים.
 2. עסקים שעונים על אחד מהתנאים להלן:
  1. ​לעסק יחס שוטף שלילי: תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של העסק הינו שלילי במהלך 3 חודשים שקדמו להגשת הבקשה לפחות, וכן תזרים המזומנים של העסק הינו שלילי ב- 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה לפחות. העסק יגיש אישור רואה חשבון מבקר להוכחת עמידה בתנאי זה.
  2. העסק מצוי בהליך הקפאת הליכים לצורך הבראה במועד הגשת הבקשה. העסק יגיש העתק צו הקפאת הליכים (לרבות הארכות לצו, ככל שישנן) להוכחת עמידה בתנאי זה.
 3. מינימום העסקת 20 עובדים.
 4. עסקים הנמצאים באיזור עדיפות לאומית כהגדרתם בהחלטת ממשלה החלטת ממשלה 3788 מיום 15 באפריל 2018.
 5. לפחות 70% ממכירות העסק מתבצעות מחוץ לתחום השיפוט של הרשות שבה נמצא העסק, כלומר ברדיוס של 15 ק"מ.  
הקרן תפעל במטרה לייצר השקעה איכותית תוך מינוף הידע והיכולות של גורמים פרטיים לשם גיבוש תכנית הבראה איכותית בעלת פוטנציאל צמיחה. מקורות הקרן יועמדו לרשות משקיע חיצוני או בהעדרו, עבור בעל העסק (במועד בקשת ההלוואה הנוכחי), ויהיו בכפוף לגבייה בפועל ולמקורות הקרן, לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.

פירוט הסיוע

הסיוע הינו בהתאם לנוהל סיוע עבור משקיעים (חדשים או קיימים) המעוניינים להשקיע בעסקים במצוקה ומפורסם על ידי הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה.
 • הסיוע יינתן באמצעות הסכם הלוואה בין המשקיע או הבעלים הקיים לקרן, על ההסכם לעמוד בכללים אותם תפרסם הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בנהלי הקרן. ההלוואה תהיה מסוג של "הלוואת בלון" לתקופה של עד 10 שנים צמודה למדד נושאת ריבית פריים.
 • לפחות 70% מהיקף ההשקעה הכולל יוזרם לטובת הבראת העסק שבמצוקה. 30% הנותרים אפשר שיושקעו בהחזר כספים לנושים או רכישת מניות מתוכם עד 10% אפשר שיושקעו ברכישת מניות. 

הג​שת בקשות - מסמכים נלווים

​יצירת​ קשר

אידית ברזני, מנהלת תחום ניהול מענקים - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: ​
טלפון: 074-7502426


 

לא