תשלום לעסקים קטנים - חוק מוסר התשלומים

​​חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז–2017 נכנס לתוקף ב-30.07.17, ומסדיר את מועדי התשלום לספקים שכלל הגופים במשק מחויבים לעמוד בהם.

החוק קובע סוגי הסדרים שונים לגופי ממשלה, לרשויות מקומיות, לגופים ציבוריים ולגופים עסקיים.

ההוראות הרלוונטיות לרשויות מקומיות מפורטות בסעיף 3(ו) לחוק שמשית עליהן את החובות הבאות:​

  1. בעת התקשרות עם ספק, יש לשלם לו את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ-45 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון (שוטף+45).
  2. במקרים בהם ההתקשרות עם הספק היא לצורך ביצוע עבודות הנדסה בנאיות, יש לשלם לו את התמורה בעד העסקה לא יאוחר מ-80 ימים מתום החודש בו הומצא החשבון (שוטף+80).
  3. במקרים בהם העסקה ממומנת, כולה או חלקה, באמצעות מימון חיצוני, רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום של החלק הממומן בלבד, עד תום 10 ימי עסקים מיום קבלת המימון החיצוני. זאת בתנאי ש:
    1. הארגון ימסור לספק הודעה בכתב על שיעור המימון החיצוני מההיקף הכולל של העסקה, מקור המימון החיצוני והאפשרות לדחות את מועד תשלום החלק שממומן באמצעות מימון חיצוני, לא יאוחר ממועד ההתקשרות, ואם ההתקשרות נעשית במכרז – במועד פרסום המכרז.
    2. ​התשלום הנדחה ישולם לא יאוחר מ-150 ימים מהיום שבו הומצא החשבון לארגון, אף אם לא התקבל המימון החיצוני.
  4. אם הגורם המממן הוא משרד ממשלתי או רשות מקומית, הוא מחויב להעביר את המימון בתוך 60 ימים מהמצאת החשבון, אלא אם מנכ"ל המשרד מצא כי התקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות את עיכוב התשלום (במידה ולא יעמוד בתשלום במועד – יתווספו הפרשי ריבית והצמדה ובחלוף 30 ימים תוספת ריבית פיגורים, אותם יש להעביר לבסוף לספק).
הוראות אלו חלות על חוזים שנכרתו או מכרזים שפורסמו לאחר כניסת החוק לתוקף.

​הוראות אלו לא חלות על רשות מקומית בהבראה או שמונה לה חשב מלווה, כל עוד תכנית ההבראה או מינוי החשב המלווה בתוקף. עם זאת, החל מה-30.07.19 רשאים שר הכלכלה והתעשייה ושר האוצר, באישור שר הפנים וועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי ההוראות יחולו גם על רשויות אלו, כולן או חלקן, בתנאים שיקבעו.