משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מדד הידידותיות של הבנקים
לעסקים קטנים ובינוניים

תוצאות המדד – מאי 2018
(נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2017)

דירוגבנקדירוג המדד
1אוצר החייל77.98
2מרכנתיל76.14
3לאומי75.62
4פועלים75.60
5מזרחי72.48
6דיסקונט71.14
7אגוד66.24
8בינלאומי59.72

מטרת המדד

כחלק מבחינת מצב האשראי, ועל מנת לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים
קטנים ובינוניים, אנו מפרסמים מדד שיגדיר את רמת הידידותיות של בנקים לעסקים קטנים ובינוניים:

המדד יאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי,
מרכיבי המדד תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעיל וזול יותר.

המדד יעלה את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הם מקבלים בבנק ויעודד
את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם בהתאם למרכיבי המדד.

מתודולוגיה

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול שלושה תחומים:

היקף
האשראי

עלויות תפעול
ועמלות

נגישות
השירותים

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים. הדירוג של
נגישות השירותים מתבסס על בדיקה שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בנוגע לשירותים הניתנים על ידי הבנקים.

הדירוג הסופי משקלל את ארבעת הפרמטרים באופן הבא:

היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי

20%

יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

20%

שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)

30%

נגישות שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים

30%

דירוג לפי מרכיבי המדד

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול התחומים הבאים:

שיעור האשראי
לעסקים קטנים
שיעור הכנסות
מריבית ביחס
להפסדי אשראי
נטל תפעולי
הכנסות שאינן מריבית
ביחס לאשראי ופיקדונות
מדד נגישותציון משוקלל
אוצר החייל77100915177.98
מרכנתיל10043946476.14
לאומי55361009175.62
פועלים60617110075.6
מזרחי6160837872.48
דיסקונט5962778071.14
אגוד5927867866.24
בינלאומי5427766959.72
* נטל תפעולי - הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות