מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים
קטנים ובינוניים – שנת 2020

תוצאות המדד – שנת 2020
(נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2020)

דירוג בנק ציון המדד*
1 מזרחי טפחות 95
2 מרכנתיל 91
3 לאומי 85
4 פועלים 84
5 הבינלאומי 80
6 דיסקונט 75

* ציון גבוה משמעו ידידותיות גדולה יותר של הבנק לעסקים קטנים ובינוניים

מטרת המדד

כחלק מבחינת מצב האשראי, ועל מנת לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, אנו מפרסמים מדד שיגדיר את רמת הידידותיות של בנקים לעסקים קטנים ובינוניים:

המדד יאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי
מרכיבי המדד, תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעילים וזולים יותר.

המדד יעלה את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הם מקבלים בבנק ויעודד
את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם, בהתאם למרכיבי המדד.

מתודולוגיה

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול חמישה תחומים:

היקף
האשראי

עלויות אשראי

עמלות

סקר
עסקים

משוב יועצים
פיננסיים

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים. הדירוג של נגישות השירותים מתבסס על בדיקה שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בנוגע לשירותים הניתנים על ידי הבנקים.

הדירוג הסופי משקלל את חמשת הפרמטרים באופן הבא:

היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי

20%

יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

20%

שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)

30%

סקר שביעות רצון של עסקים

15%

משוב יועצים פיננסיים

15%

דירוג לפי מרכיבי המדד

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול התחומים הבאים:

שיעור
האשראי
לעסקים
קטנים
שיעור
הכנסות
מריבית ביחס
להפסדי
אשראי
נטל תפעולי
הכנסות שאינן
מריבית ביחס
לאשראי
ופיקדונות
משוב
יועצים
פיננסיים
סקר
עסקים
ציון
משוקלל
מזרחי טפחות 88 100 100 100 86 95.4
מרכנתיל 100 77 97 86 88 90.8
לאומי 57 80 99 99 88 85.0
פועלים 61 85 96 96 75 83.7
הבינלאומי 81 64 75 93 100 80.5
דיסקונט 57 78 82 89 66 75.0
* נטל תפעולי - הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות