מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים
קטנים ובינוניים – נובמבר 2018

תוצאות המדד – נובמבר 2018
(נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים למחצית הראשונה של שנת 2018)

דירוג בנק דירוג המדד
1 אוצר החייל 87
2 פועלים 83
3 מרכנתיל 78
4 לאומי 76
5 מזרחי 74
6 בינלאומי 70
7 דיסקונט 67
8 איגוד 64

מטרת המדד

כחלק מבחינת מצב האשראי, ועל מנת לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים
קטנים ובינוניים, אנו מפרסמים מדד שיגדיר את רמת הידידותיות של בנקים לעסקים קטנים ובינוניים:

המדד יאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי,
מרכיבי המדד תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעיל וזול יותר.

המדד יעלה את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הם מקבלים בבנק ויעודד
את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם בהתאם למרכיבי המדד.

מתודולוגיה

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול ארבע תחומים:

היקף
האשראי

עלויות תפעול
ועמלות

סקר יועצים
פיננסיים

נגישות
השירותים

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים. הדירוג של
נגישות השירותים מתבסס על בדיקה שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בנוגע לשירותים הניתנים על ידי הבנקים.

הדירוג הסופי משקלל את ארבעת הפרמטרים באופן הבא:

היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי

20%

יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים

20%

שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות)

30%

סקר יועצים פיננסיים

20%

נגישות שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים

10%

דירוג לפי מרכיבי המדד

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול התחומים הבאים:

שיעור
האשראי
לעסקים
קטנים
שיעור
הכנסות
מריבית ביחס
להפסדי
אשראי
נטל תפעולי
הכנסות שאינן
מריבית ביחס
לאשראי
ופיקדונות
משוב
יועצים
פיננסיים
מדד
נגישות
ציון
משוקלל
אוצר החייל 77 100 87 92 66 87
פועלים 59 57 100 100 100 83
מרכנתיל 100 41 85 82 77 78
לאומי 58 44 93 93 94 76
מזרחי 63 66 74 87 85 74
בינלאומי 56 55 71 93 78 70
דיסקונט 58 41 77 76 88 67
אגוד 59 28 71 82 86 64
* נטל תפעולי - הכנסות שאינן מריבית ביחס לאשראי ופיקדונות