\
מענק שימור עובדים

מענק שימור עובדים

מעסיקים, אל תפספסו את ההזדמנות לקבל מענק
אם המשכתם להעסיק עובדים בתקופת המשבר

מענק בסך 5,000 ₪ על כל עובד מזכה

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן מענק שיסייע לכם במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.

בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בתחתית העמוד.

סרטון הסבר על התוכנית

2,481

מעסיקים הגישו בקשה למענק

19,845,000 ש"ח

סה"כ סכום מענקים שאושר

מומלץ לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס בתחתית העמוד

עדכון חשוב לגבי תנאי התוכנית לעסקים שזכאים למענק עידוד תעסוקה

עסק שקיבל מענק עידוד תעסוקה משירות התעסוקה עבור חודש ספטמבר ו/או חודש אוקטובר 2020, סכום המענק עבור חודשים אלו יקוזז מסכום מענק שימור עובדים, ככל שיאושר. האפשרות לקיזוז המענקים זמינה כעת באתר.
מוקד פניות טלפוני: 8104*

תנאי הזכאות למענק

 • שיעור פגיעה במחזור 
  עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  מסלול מאוחר
  עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • זכאות למענק הוצאות קבועות
  העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר
 • לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה
  העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה
  העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

דגשים להגשת הבקשה

בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות הינו 30.06.2021

 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית
 • שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה
 • על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק

אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק ?

עובד שכל הסעיפים הבאים מתקיימים לגביו:

 • תושב ישראל
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד

מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק ?

"תקופת הבסיס" – חודש ינואר או פברואר 2020, לפי החלטת המעסיק
"תקופת הזכאות" – החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

מספר העובדים (הן בתקופת הבסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך:
מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:
"עובד מוכר" – אחד מאלה:
 • שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪

"עובד חלקי" – אחד מאלה:

 • שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪

לעניין זה, השכר החודשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

*עובדים המשתכרים שכר מינימום מותאם הינם עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת שנקבע להם שכר מינימום מותאם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואשר יש ברשותם או ברשות המעסיק שלהם אישור על כך.

איך מחשבים את גובה המענק?

שיטת החישוב משתנה בהתאם לרף של 5 עובדים ומחזור של 300 אלף ₪ - לקובץ הסבר על אופן החישוב

חישוב מענק לעסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019

 • יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-50%, ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019 (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 25%. 

חישוב מענק לעסק המעסיק מעל 5 עובדים ומחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019

 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-80%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-70%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד-55%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-40%.

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום

 

שלב 1-הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון

שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 •  שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים:
  - ינואר או פברואר 2020 (לבחירת המעסיק)
  - ספטמבר 2020
  - אוקטובר 2020
  שימו לב, יתקבלו רק טפסים שאושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי ב-4 הנוסחים המוצגים לדוגמה בקובץ המצורף בלבד.
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), אישור רואה חשבון או יועץ מס בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020
 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק. שימו לב, לא יתקבל צ'ק מבוטל וכן על האישור להיות בתוקף מהשנה האחרונה (ניתן להוציא אישור ניהול חשבון באתר/אפליקציה של מרבית הבנקים)
 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף

שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.

*במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

מידע על מענק להוצאות קבועות

 • עוסקים עם מחזור הכנסות ב-2019 של עד 300 אלף ש"ח - נדרש קודם להגיש בקשה למענק הוצאות לעסק קטן
 • תאגידים (ללא תלות במחזור) ועוסקים עם מחזור הכנסות ב-2019 של מעל 300 אלף ש"ח - נדרשים קודם להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות
 • לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: 4954*

נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים

שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון בשלב 2.

חשוב לעיין במסמך -  רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

 

 בקשת מענק שימור עובדים

פרטי העסק

פרטי העסק

מחזור עסקאות

נתוני עובדים

שים לב - אי הזנת כמות עובדים באחד מהשדות יחשב כ 0 עובדים
מצבת עובדים בחודשי הזכאות - ספטמבר 2020
מצבת עובדים בחודשי הזכאות - אוקטובר 2020
ממוצע מצבת העובדים בתקופה המזכה (ספטמבר אוקטובר)
שכר כולל (סה"כ שכר ברוטו לכלל העובדים הכלולים בכל חודש)

פרטי חשבון בנק

פתיחת מסמך

הצהרות וצירוף קבצים

אישור העברת מידע: על מנת לקבל מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים, בהתאם להחלטת הממשלה יש לאשר העברת מידע מרשות המיסים, מהמוסד לביטוח לאומי או משירות התעסוקה. אי הסכמה להעברת מידע ימנע ממני מלקבל את מענק הסיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים ולא ניתן יהיה להשלים את הגשת הבקשה למענק:
אישור אי קבלת מענקים אחרים עבור עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות ושירות התעסוקה:
יש לשים לב ששמות הקבצים אינם זהים אחד לשני, וששם הקובץ מפרט מהו הקובץ
לדוגמה:
102 ספטמבר
102 אוקטובר ..
הצהרה על מס עובדים
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך

סיכום

בהתאם לנתונים שהזנת סכום המענק המחושב הוא {{sum_bonus}} ש"ח. אין בהודעה זו אישור על זכאות למענק או על גובה המענק, קביעת זכאות למענק וגובה המענק יקבעו לאחר בדיקת הבקשה.
לפני ביצוע העברת התשלום לחשבונך, להלן פרטי חשבון הבנק ונתוני העסק כפי שנקלטו במערכת:
שם בעל החשבון {{account_owner}}, הבנק {{bank_name}}, מספר הסניף {{snif_num}} מספר החשבון {{account_num}}.
מספר מזהה של העסק {{buisnes_id}} שם העסק {{buisnes_name}}.
במידה וקיבלת מענק עידוד תעסוקה משירות התעסוקה עבור חודש ספטמבר ו/או חודש אוקטובר 2020, סכום המענק עבור חודשים אלו יקוזז מסכום מענק זה, ככל שיאושר
לתיקון הנתונים לחץ "הקודם", לשליחת הבקשה לחץ "שלח ".

לא ניתן להמשיך במילוי הטופס

כל הזכויות שמורות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה