מתן סיוע ממשלתי לקידום אשראי חוץ בנקאי לעסקים קטנים

03/05/2018 03/05/2018 27/05/2018 27/05/2018

​​​הגופים המוסדיים בישראל מהווים כיום חלק משמעותי מתחום האשראי לעסקים הגדולים. גיוון אפשרויות הגיוס תרם להגדלת הנגישות למימון לפירמות הגדולות במשק וכן לצמיחה. 
לעומת זאת, האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ברובו המוחלט ניתן על ידי הבנקים. היעדר התחרות למערכת הבנקאית במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מייקרת את הריבית על הלוואות לעסקים אלו ומייצרת חסם לצמיחה של תחום העסקים הקטנים והבינוניים, בכך נפגעת התחרות בשווקים נוספים במשק.

משכך, הוחלט במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה והתעשייה להעניק סיוע לגופים מנהלים לצורך הקמת וניהול חברות שמטרתן הקמת תיק הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בלבד אשר יוקמו ויגייסו מקורות מהגופים המוסדיים, לצורך מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים.

הסוכנות מבקשת לקבל מידע רלוונטי אודות התנאים שיכללו במכרז בנוגע לתנאי הסף, הכללים למתן השירותים והתמורה. 

ניתן לעיין במסמך טיוטת עקרונות להערות הציבור ​

תאריך אחרון להגשת התייחסות 27.5.2018
את ההתייחסות בכתב בלבד ניתן לשלוח לתא דואר שכתובתו מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.