קול קורא לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועדפת

04/10/2017 19/11/2017

​​​​המועד האחרון להגשת הבקשות הוארך וניתן להגיש בקשות עד לתאריך 19.11.2017​

​קול קורא עדכני לתאריך ה-4.10.17 וכולל תנאים משופרים להגשת בקשה:

 • עסקים שעדיין אינם מעסיקים אוכלוסיות מועדפות יכולים להגיש בקשה. 
 • הקלה בהיקף השעות הנדרשות להעסקה בחודש.​

נוסח הקול הקורא:

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן "הסוכנות" ו- "המשרד" בהתאמה) מודיעה על תכנית סיוע לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועד​פת בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה 4.31 – "תכנית לסיוע לעסקים חברתיים  להלן "הוראת המנכ"ל").
הסיוע יינ​תן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות בהוראת המנכ"ל, לפי תקרה שתיקבע על ידי הוועדה ועד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות המוגדרים בהוראת המנכ"ל.

תנאי הסף להשתתפות בתכנית (תנאי הסף המלאים מפורטים בקובץ ההוראה​)​: 


זכאי להשתתף עסק חברתי הממלא אחר כל התנאים הבאים במצטבר:
 • העסק הינו עסק חברתי כהגדרתו בסעיף 2.10 להוראת המנכ"ל.
 • ​הבקשה תוגש עבור עובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות אשר מועד תחילת העסקתם הינו פחות משנה ממועד הגשת הבקשה שיעור המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות ביחס לכלל העובדים בעסק  יעמוד  לכל הפחות כדלקמן:  
 1. ​​בעסק המעסיק עד 51 עובדים (לא כולל): לפחות  30% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת. 
 2. בעסק המעסיק בין 51 עובדים לבין 100 עובדים (לא כולל): לפחות 25% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 3. בעסק המעסיק מעל 100 עובדים אך הינו בעל מחזור עסקאות שנתי של עד 100 מיליון ₪ (לא כולל): לפחות 20% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת. 
 • ככל שבמועד הגשת הבקשה לא מועסקים בעסק עובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות- יתחייב העסק החברתי במסגרת הגשת הבקשה כי בתוך שנה שיעור המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות ביחס לכלל העובדים בעסק יעמוד לכל הפחות בדרישות סעיפים 1-3.
 • העובדים בעסק החברתי יהיו מועסקים ישירות על ידי העסק.  
 • שכר המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות הינו לפחות בגובה שכר מינימום, או שכר מינימום מותאם לפי היקף המשרה המינימאלי, על פי כל דין.
 • עבור כל אחד מן המועסקים הנמנים על האוכלוסיות המועדפות בעסק, קיימת תכנית ליווי אישית המתייחסת לכל הפחות להיבטי שילובו התעסוקתי במקום העבודה, לרבות לאופק הקידום התעסוקתי ככל שמתאפשר על-פי מאפייניו, ולהנחיות המינהל המקצועי, ככל שניתנו על ידו הנחיות בעניין זה. 
 • העסק הגיש תכנית עסקית המתייחסת לכל הפחות לתחום הפעילות של העסק, מטרתו החברתית ואופן מימושה. התכנית תכלול, תיאור פעילות העסק בשנים הקרובות (לפחות 3 השנים הקרובות) לרבות, תחזית הוצאות, תחזית הכנסות, מקורות מימון אחרים במידה וקיימים, תכנית השקעה ופיתוח.  
 • העסק החברתי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית") ​וצרף את הנדרש בהתאם להוראה זו.
 • העסק  אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, מענק קליטה בגין העסקת עובדים בהתאם להוראת מנכ''ל משרד הכלכלה מס' 1.2 – "מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the Job Training)"  בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראה זו. 
 • העסק  אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, סיוע בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מס' 4.17 – "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל" ו- "מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – מסלול אנשים עם מוגבלות" בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראה זו.
11.העסק החברתי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד.

הגשת ההצעות

 • ​הצעות להשתתפות בתכנית יוגשו בהתאם לנהלי התכנית ובכלל זה לטפסים שצורפו להוראת המנכ"ל.
 • את הטפסים להשתתפות ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הסוכנות. המציע יצרף גם עותק מהצעתו על גבי דיסק און קי. במקרה של סתירה בין המקור לעותק, יגבר האמור בעותק המקורי.
 • את הבקשות  יש לשלוח למייל Asakim.Hevratim@economy.gov.il   
 • המועד האחרון להגשת ההצעות:  9.11.2017  
 • פרטים נוספים ניתן לברר גם בטלפון 02-6662370 ​​מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.