דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 • 01/01/2022

​​​​​​​בהתאם לנוהל מנהל הסוכנות "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטנים ובינוניים​" (להלן: "הנוהל"), הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן "הסוכנות" ו- "המשרד" בהתאמה) מזמינה את הציבור להציע הטבות לעסקים קטנים ובינוניים כפתרונות לכשלי שוק הנוגעים למגזר זה.​

הסוכנות, באמצעות מחקרים וחוות דעת מקצועיות שונות, זיהתה כשלי שוק וחסמים המקשים על פעילותם השוטפת של עסקים קטנים ובינוניים.

להלן כשלי השוק בהם החליטה הסוכנות לטפל:

 1. עלויות מימון ואשראי של עסקים קטנים ובינוניים.
 2. עלויות סליקה גבוהות לעסקים קטנים ובינוניים.
 3. הגברת שימוש עסקים קטנים ובינוניים בפלטפורמות סחר אלקטרוני לצורך הפצת שירותים ומוצרים.
 4. גישה למאגרי נתונים עסקיים עבור עסקים קטנים ובינוניים.
 5. עלויות מערכת לניהול לקוחות עבור עסקים קטנים ובינוניים ואפשרות לקניית שירות במקום קנית המוצר (תוכנות הנמצאות בענן).
 6. עלויות פרסום ושיווק גבוהות לעסקים קטנים ובינוניים.
 7. נגישות מוגבלת לתשתיות מיחשוב לתקשורת בעלויות נמוכות המתאימות ליכולות העסקים הקטנים והבינוניים. 
 8. עלויות גבוהות בהעברות בנקאיות בינלאומיות המבוצעות ע"י עסקים קטנים ובינוניים.
 9. הנגשת תחום דירוג האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.
 10. עלויות גיוס וניהול עובדים לעסקים קטנים ובינוניים.
 11. כלים דיגיטליים לניהול תזרים מזומנים בעסקים קטנים ובינוניים.
 12. עלויות פנסיה וגמל לעצמאיים.​
 13. הפחתת בירוקרטיה וייעול תהליכים באופן דיגיטלי לפתיחת עסקים או ניהולם.
 14. הנגשת מרחבי עבודה ליזמים ועסקים קטנים.
 15. התאמות נדרשות בעקבות משבר הקורונה.
 16. עידוד רכש מעסקים קטנים ובינוניים בצל משבר הקורונה.

הגשת הצעות להטבה:

כל המעוניין להציע הטבות לציבור העסקים הקטנים והבינוניים, המהוות פתרונות אפשריים לכשלים הנ"ל , מתבקש להעביר את הצעתו בכתב, בהתאם לכללי ההגשה והפרסום המפורטים בנוהל ובצרופותיו, באמצעות הטופס ​הנ"ל

על ההצעות להוות הטבה במובן זה שהפתרונות המוצעים במסגרתן אינם מוצעים כלל כיום בשוק או מהווים שיפור ביחס לפתרונות דומים הקיימים בשוק (ראה פירוט במסגרת סעיף 3.2 בנוהל). 

הצעות אשר יאושרו על ידי הוועדה המקצועית, יפורסמו באמצעות פלטפורמה אינטרנטית שהוקמה על ידי הסוכנות (להלן: "הפלטפורמה הפרסומית") וכן יועברו לידיעת יועצי המעוף (מערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים), אשר יוכלו להפנות אליהן עסקים בהתאם לצורך ולרלוונטיות הצעת הפתרון לצרכיהם.

מידע כללי ושמירת זכויות:​

 1. מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו המשרד או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו כולם או חלקם החל ממועד פרסום מסמך זה.
 2. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לנוהל - יגבר נוסח הנוהל . על כל שינוי תפורסם הודעה באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.​
 3. פרסום ההטבות על ידי הסוכנות יבוצע לפי סדר הגעת הבקשות באמצעות המערכת המקוונת, לתקופה מינימלית של חצי שנה.
 4. הצעה לפרסום  במסגרת ההליך תתבצע באופן מקוון. הצעות אשר ימצאו מתאימות יפורסמו לקהל הרחב, בהתאם לקבוע בנוהל "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטנים ובינוניים" המפורסם באתר הסוכנות. בהתאם לאמור מובהר כי המשרד יהיה רשאי להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו ולאור כך המשיבים לפנייה זו יהיו מנועים מלטעון כנגד המשרד או מי מטעמו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.
 5. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו והמשרד או מי מטעמו יהיה רשאי לשקול צעדיו בהתאם לשיקול דעתו. המשרד או מי מטעמו רשאי להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף שימצאו לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליו מגבלות מכל סוג שהוא.
 6. אין לראות בפרסום פנייה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, המשרד או מי מטעמם כלפי אדם או גוף כלשהו.
 7. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון הבלעדי של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.
 8. ​הסוכנות אינה אחראית לתוכן הפרסום, אינה מבטיחה את איכותו וטיבו של המוצר/השירות   ואין בפרסום כאמור כדי להעיד על המלצת הסוכנות על מוצר/שירות זה בשום אופן. כמו כן,
 9. הסוכנות איננה אחראית על היקף העסקים אשר יסתייעו בהטבה והשלכות הפרסום באמצעות הפלטפורמה בכלל. ​​​​     

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.