מתן שירותי בקרה בתוכניות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

19/08/2021 15/11/2021 19/09/2021

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי בקרה בתוכניות הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

שירותים נדרשים

במסגרת המכרז, הסוכנות מעוניינת להתקשר עם חברה אחת אשר תנהל, בפריסה ארצית,
מערך בקרה כוללת ומקיפה, שתכלול ביצוע בקרה כספית, תפעולית ואיכותית, על הפעלת כלל
תכניות הסיוע, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.
מטרת מערך הבקרה היא לסייע לסוכנות בפיקוח ובקרה על פעילות הגופים המעורבים בהפעלת
תכניות הסיוע, וזאת לצורך ניהול התקשרויות הסוכנות עם גורמים כאלו באופן יעיל מחד
והבטחת רמת השירות לציבור העסקים מאידך.
הבקרה על הגופים המעורבים בתכניות הסיוע כאמור תכלול בדיקת תהליכי העבודה, ביצוע
בהתאם לתוכנית עבודה ונהלים, עמידה בלוחות זמנים וכיו"ב, בדיקת ואישור החשבונות
שאותם גופים מגישים לסוכנות לתשלום כלל התמורה הקבועה בהסכמים.
בנוסף מערך הבקרה יסייע לסוכנות לבחון את אפקטיביות שרותי הסיוע המוצעים על ידה
ויבצע בקרה לבחינת איכות השירותים המסופקים ע"י הגופים המעורבים בתכניות הסיוע.
הזוכה במכרז יידרש לספק את השירותים באמצעות צוות בקרה הכולל מנהל פרויקט, יועצים
עסקיים, רו"ח ובקרים, ובהתאם לתוכנית הבקרה ולהוראות ההסכם.
נותן השירותים יידרש לעבוד על מערכת המידע הממוחשבת של הסוכנות, בהתאם להרשאות
המתאימות ותוך שמירה על הנחיות אבטחת המידע, לשם איסוף וקבלת נתונים וביצוע חלק
ממטלות הבקרה. כמו כן, ככל שהדבר יהיה אפשרי, יידרש נותן השירותים להזין חלק מממצאי
הבדיקות שיבצעו על ידו למערכות מידע אלו, בין השאר, לצורך הפעלת מערך הפיצויים
המוסכמים שבחוזים ולצורך ניהול מעקב שוטף על פעילות הגורמים המעורבים בתוכניות
הסיוע.

מסמכי המכרז

מסמכי המכרז ומידע נוסף מפורסמים באתר של מינהל הרכש הממשלתי
יובהר כי כל שינוי במסמכי המכרז ו/או הבהרות ו/או הודעות בעניין המכרז, יפורסמו באתר של מינהל הרכש הממשלתי בכפוף להוראות כל דין.

שאלות והבהרות

 • שאלות והבהרות בכתב בלבד ניתן לשלוח לדוא"ל:
  Michraz.Bakara-Sba@economy.gov.il, 
 • ניתן להגיש שאלות עד ליום 19.9.2021, יג' בתשרי תשפ"ב, בשעה 12:00 
 • יש לוודא קבלת הדוא"ל אצל הגב' דליה פאר טלפון  074-7502438.
 • תשובות יפורסמו החל מתאריך 21.10.2021,  טו' בחשון תשפ"ב. 

מועד הגשה

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום 15.11.2021, יא'' בכסלו תשפ"ב, עד השעה 12:00.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז - האמור במסמכי המכרז גובר. 


להלן תמצית תנאי הסף שעל המציע למלא לצורך השתתפותו במכרז:
 1. הגוף המציע: 
  1. על הגוף המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין, או עוסק מורשה/פטור שותפות לא רשומה מנועה מהגשת הצעות למכרז זה.
  2. המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
  3. המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. 
  4. הגוף המציע בעל ניסיון מוכח של 3 שנים מתוך 5 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות, בביצוע לפחות 2 פרויקטים של בקרה, שכל אחד מהם ארך לא פחות מ- 6 חודשים ושווי הסכם ההתקשרות לביצוע כל אחד מהפרויקטים עמד על לא פחות מ-500,000 ₪ כולל מע"מ, בתחום של בקרת תהליכי עבודה של גופים חיצוניים למציע, שעיסוקם אספקת שירותים לציבור, כל פרויקט יכלול לפחות אחד מתוך ארבעת הנושאים הבאים ובלבד ששני הפרויקטים יחדיו יכללו שניים  מהנושאים הבאים במצטבר:  
   1. בקרת עמידה בתוכנית עבודה, הנחיות ונהלים לרבות בקרת תכנון מול ביצוע.
   2. בקרת עמידה באמות מידה של מתן שירות על פי סטנדרטים שנקבעו מראש.   
   3. בקרת עמידה בתנאי הסכמי התקשרות ו/או הוראות חוק בנושא אספקת שירותים לציבור.
   4. ביצוע עבודות המשלבות עבודת שטח לאיסוף נתונים ולימוד תהליכים בגופים חיצוניים למציע המלוות בעיבוד ממצאים ובניתוחם. 
  5. הגוף המציע העסיק בכל אחת משלוש השנים  שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז זה, לא פחות מ-10 עובדים אקדמאים, כאשר לא פחות מ- 5 מהעובדים האקדמאים כאמור עסקו בביצוע עבודות המשלבות עבודת שטח לאיסוף נתונים ולימוד תהליכים בגופים חיצוניים לגוף המציע, המלוות בעיבוד ממצאים ובניתוחם.
 2. מנהל הפרויקט:
  1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (על בעל תואר אקדמי מחו"ל לצרף אישור הוועדה  להערכת תארים אקדמיים מחו"ל של משרד החינוך) או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.
  2. בעל ניסיון ניהולי של לפחות 3 שנים מתוך 7 השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות בניהול פעילות העונה על התנאים המצטברים הבאים: 
   1. הפעילות כרוכה בהעסקת כוח אדם בהיקף שלא יפחת מ-6 עובדים בו זמנית, כאשר לפחות 3 מהם הינם אקדמאים.
   2. ככל שמשך הפעילות היה נמוך מ- 3 שנים ניתן להציג 2 פעילויות שמשכן המצטבר יהיה לפחות 3 שנים, שלפחות אחת מהן נמשכה לא פחות משנתיים ברציפות.     
  3. בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בייעוץ ו/או בביצוע בקרה תפעולית על גופים ו/או פרויקטים ו/או פעילויות, לאחר מועד קבלת התואר, מתוכן לפחות 3 שנים בביצוע פרויקטים בתחום הבקרה. כל  פרויקט יכלול לפחות אחד מתוך ארבעת הנושאים הבאים ובלבד שכל הפרויקטים יחדיו יכללו במצטבר לפחות שניים מהנושאים הבאים:
   1. בקרת עמידה בתוכנית עבודה, הנחיות ונהלים לרבות בקרת תכנון מול ביצוע.
   2. בקרת עמידה באמות מידה של מתן שירות על פי סטנדרטים שנקבעו מראש.
   3. בקרת עמידה בתנאי הסכמי התקשרות ו/או הוראות חוק בנושא אספקת שירותים לציבור.
   4. ביצוע עבודות המשלבות עבודת שטח לאיסוף נתונים ולימוד תהליכים בגופים חיצוניים למציע המלוות בעיבוד ממצאים ובניתוחם.


מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.