קול קורא סיוע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה

14/06/2020 30/09/2020

רקע כללי:

 1. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן- "הסוכנות" ו"המשרד" בהתאמה) מפעילה מגוון כלים לשם עידוד וקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.
 2. על רקע התפשטות נגיף הקורונה (להלן: משבר הקורונה) החליטה הממשלה לקדם תכניות  סיוע שיינתנו לעסקים אשר נאלצו להתמודד עם קשיים שונים שנבעו ממשבר הקורונה.

מטרת תוכניות הסיוע:

תכניות הסיוע כפי שיפורטו להלן נועדו לסייע לעסקים הקטנים והבינוניים במספר אפיקים:
 • קידום סליקה בתקן EMV
  תקן   EMV (להלן- "התקן") הינו תקן הנפוץ כיום ברחבי העולם, המאפשר לקדם את החדשנות בתחום התשלומים, לבצע תשלומים ללא מגע באמצעות טלפון סלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות ומחזק את התחרות בתחומי הנפקה וסליקה באמצעות הסרת חסם לכניסת "שחקנים חדשים" מהארץ ומחו"ל. בנוסף שימוש בתקן מפחית את סיכוני הזיוף והשימוש לרעה בכרטיסי חיוב באמצעות שדרוג מנגנוני האבטחה. במסגרת תכנית זו יינתן סיוע בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי.
 • סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה
  העסקים נדרשו להתאים עצמם בכדי שיוכלו לפעול באופן מותאם לשגרה החדשה שמתקיימת בצל נגיף הקורונה. התאמות להן נדרשים עסקים יכול שיהיו פיזיות ויכול שיהיו טכנולוגיות כחלק מהרצון לקיים פעילות עסקית באופן דיגיטלי שיאפשר צמצום נוכחות פיסית של עובדים בעסק. במסגרת תכנית זה מקבל העסק סיוע בהוצאות בגין ההתאמות הבאות שיבצעו עסקים:
  • התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות.
  • יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
 • תכנית מענקים למפעילי מעונות יום שלא חל עליהם מחיר מפוקח (להלן – מעון יום פרטי)
  הסיוע בתכנית זו נועד על מנת לאפשר למפעילי מעונות היום חזרה לפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכן לשם התמודדות עם העלויות הנוספות הנגזרות מתקופת הקורונה עקב הפעלת מעונות היום הפרטיים במתכונת מצומצמת.

תקנה תקציבית: 38400490

סך התקציב שמיועד לכל תכנית סיוע, תנאי הזכאות הרלוונטיים לכל תכנית סיוע  והיקף הסיוע שיינתן בכל תכנית:
 • קידום סליקה בתקן EMV (לתקנון התוכנית)
  • תקציב: סך התקציב המוקצה לתכנית זו הינו עד 80 מלש"ח. הסיוע לעסקים במסגרת תכנית זו יינתן בהתאם לסדר קליטת הבקשות ועד למימוש מלוא תקציב המשרד שהוקצה לתכנית זו.
  • תנאי זכאות:
   • עסק שמאפשר ללקוחותיו גם תשלום בכרטיס אשראי נוכח (אשר נמצא בעסק פיזית בידי הלקוח)  ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מלש"ח בשנת 2019. 
   • בעת מועד פרסום התכנית העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad). (הבהרה: בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים למענק).
  • מהות והיקף הסיוע: 
   • תינתן השתתפות בגין הוצאות של עסקים לצורך הטמעת תקן EMV ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי. 
   • היקף הסיוע הינו: 80% מעלות כל הוצאה הקשורה בהתקנת תקן EMV בעמדת מכירה ובלבד שהסך הכולל לעמדת מכירה לא יעלה על 2500 ש"ח כולל מע"מ. עסק זכאי לקבל סיוע עד ל- 20 עמדות מכירה.
  • המועד להגשת בקשות לסיוע הוא החל מיום פרסום הקול קורא ועד ל-30.9.2020
 • סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה (לתקנון התוכנית)
  • תקציב: סך התקציב המוקצה למסלול זה הינו עד 30 מלש"ח.
   הסיוע לעסקים במסגרת תכנית זו יינתן בהתאם לסדר קליטת הבקשות זכאות ועד למימוש מלוא תקציב  המשרד שהוקצה לתכנית זו.
  • תנאי הזכאות:
   • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 
   • עסק שנמצא עומד בתנאי הסף של תכנית לעסקים לקידום סליקה בתקן EMV או בתנאי הסף של תכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH, לא יוכל לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו בגין הטמעת תקן EMV או בגין חיבור לתשתית סיבים אופטיים FTTH 
   • עסק שמשתתף במסלול מסחר מקוון כאמור בסעיף 13 לתקנון שרותי הסיוע, לא יכול לדרוש החזר הוצאות בתכנית זו עבור אותן הוצאות שבגינן יקבל מענק במסלול מסחר מקוון
  • מהות והיקף הסיוע: 
   • הסיוע יינתן עבור השתתפות בהוצאות התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה לרבות מחיצות, ו/או יצירת/שדרוג פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות סליקה, שילוח ועוד, שיסייעו לעסק לתת שירות מרחוק.
   • היקף הסיוע הינו: 50%  מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ש"ח כולל מע"מ לעסק.
  • המועד להגשת בקשות לסיוע הוא החל מיום פרסום הקול קורא ועד ל-30.9.2020
 • תכנית מענקים למפעילי מעונות יום שלא חל עליהם מחיר מפוקח – מעון יום פרטי  (לתקנון התכנית)
  • תקציב: סך התקציב המוקצה לתכנית הינו עד 100 מלש"ח.
  • תנאי הזכאות:
   • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע  של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
   • העסק הינו מפעיל מעון כהגדרתם בחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018"
   • המעון קיבל אישור ראשוני לפי סעיף 76 לחוק פיקוח על מעונות יום לפעוטות , התעש"ט – 2018 נכון למועד פרסום התכנית או יקבל אישור ראשוני עד ליום 31.10.2020.
   • מעון היום הכיל לפחות 7 ילדים בפרוץ משבר הקורונה בחודש פברואר 2020.
   • המעון חזר לפעילות בהתאם להנחיות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה ) , תש"ף – 2020 נכון למועד הגשת הבקשה.
  • היקף הסיוע:
   • המעון יהיה זכאי למענק בהתאם למספר הילדים שהכיל בחודש פברואר 2020.
   • המענק יחושב באופן הבא:
    • עד 12 ילדים (כולל) - 350 ₪ בגין כל ילד.
    • מהילד ה - 13 ועד לילד ה-24 (כולל) - 700 ₪ בגין כל ילד.
    • מהילד ה-25 ומעלה – 1,200 ₪ בגין כל ילד.
 • המועד להגשת בקשות לסיוע הוא החל מיום פרסום הקול קורא ועד ל- 31.10.20

אופן הגשת הבקשות:

 • את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
 • בקשות אשר יוגשו בהתייחס לתכנית לקידום סליקה בתקן EMV ולתכנית סיוע במימון התאמות להן נדרשים עסקים קטנים ובינוניים בעקבות משבר הקורונה, אשר לא ימומשו עד לתאריך 30.9.2020- יבוטלו. התקציב שנותר יפורסם והתשלום יינתן בהתאם לסדר הגעת דרישות התשלום ובלבד שהעסק שמגיש את דרישת התשלום עומד בתנאי הסף ואינו קיבל סיוע על פי תכניות אלו. 
 • הסיוע במסגרת המסלולים המפורטים לעיל יינתן בכפוף להפחתת או תוספת תקציבית ככל שתהיה.
 • פרטים נוספים אודות מסלולי הסיוע ניתן למצוא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • יובהר כי ככל ויתברר כי עסק אשר הגיש בקשה באחת או יותר מתוכניות הסיוע המפורטות לעיל, אינו עמד בתנאי הסף או פעל במצג שווא או לא ביצע את האמור בכל אחת מתכניות הסיוע הרי שהוא יחויב להשיב את הסכום הכספי שהועבר אליו וכן המשרד יהיה רשאי לקזז סכומים אלו מכל תשלום המגיע למשרד.מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.