מכרז להקמת והפעלת מערך המעוף

02/09/2019 28/01/2020 13/02/2020 27/10/2019

​משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, פונה בזאת לקבלת הצעות להקמת והפעלת מערך המעוף.

לצפייה במצגת מתוך כנס המציעים שהתקיים ביום 23.9.2019

הודעה מס' 8 - וועדת המכרזים מפנה את תשומת לב המציעים כי מועד תוקף הערבות הנכון הינו המועד המופיע בטבלת המועדים בסעיף 1.3 למסמכי המכרז - 30.6.2020 וכן מסמכי מכרז מעודכנים:

וועדת המכרזים מפנה את תשומת לב המציעים כי מועד תוקף הערבות הנכון הינו המועד המופיע בטבלת המועדים בסעיף 1.3 למסמכי המכרז - 30.6.2020 וכן מסמכי מכרז מעודכנים.

לצפייה בהודעה מס' 8 - וועדת המכרזים מפנה את תשומת לב המציעים כי מועד תוקף הערבות הנכון הינו המועד המופיע בטבלת המועדים בסעיף 1.3 למסמכי המכרז - 30.6.2020 וכן מסמכי מכרז מעודכנים 

הודעה מס' 7 - ועדת המכרזים מודיעה כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה ליום 13 לפברואר 2020 בשעה 12:00 ומסמכים מתוקנים:

ועדת המכרזים מודיעה כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה ליום 13 לפברואר 2020 בשעה 12:00 ומסמכים מתוקנים.

לצפייה בהודעה מס' 7 - ועדת המכרזים מודיעה כי המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שבנדון נדחה ליום 13 לפברואר 2020 בשעה 12:00 ומסמכים מתוקנים.

הודעה מס' 6 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות נוספות ומסמכי מכרז מעודכנים:

ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות נוספות ומסמכי מכרז מעודכנים.

לצפייה בהודעה מס' 6 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות נוספות ומסמכי מכרז מעודכנים

הודעה מס' 5 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד ליום 27.10.2019, מסמכי מכרז מתוקנים ומסמכי מידע נוספים:

ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד ליום 27.10.2019, מסמכי מכרז מתוקנים ומסמכי מידע נוספים.

לצפייה בהודעה מס' 5 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו עד ליום 27.10.2019, מסמכי מכרז מתוקנים ומסמכי מידע נוספים

הודעה מס' 4 - ועדת המכרזים מודיעה כי הוארך מועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה החל היום 10.12.2019, על דחיית מועד אחרון להגשת ההצעות ליום 30.1.2020 בשעה 12:00 ועל הארכת תוקף ערבות ההצעה עד ליום 30.6.2020:

ועדת המכרזים מודיעה כי הוארך מועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה החל היום 10.12.2019, על דחיית מועד אחרון להגשת ההצעות ל 30.1.2020 בשעה 12:00ועל הארכת תוקף ערבות ההצעה עד ליום 30.6.2020

לצפייה בהודעה מס' 4 - ועדת המכרזים מודיעה כי הוארך מועד לפרסום תשובות לשאלות הבהרה החל היום 10.12.2019, על דחיית מועד אחרון להגשת ההצעות ל 30.1.2020 בשעה 12:00 ועל הארכת תוקף ערבות ההצעה עד ליום 30.6.2020

הודעה מס' 3 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות שעלו בכנס מציעים מיום 23.9.2019 וכן מסמכי המכרז המתוקן:

ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות שעלו בכנס מציעים מיום 23.9.2019 וכן מסמכי המכרז המתוקן.

לצפייה בהודעה מס' 3 - ועדת המכרזים מפרסמת תשובות לשאלות שעלו בכנס מציעים.

הודעה מס' 2 - ועדת המכרזים מודיעה כי בוצעו שינויים במסמכי המכרז:

ועדת המכרזים מודיעה כי בוצעו שינויים במסמכי המכרז ובין היתר, בהתייחס לחבר במציע ולסמנכ"ל הכספים המוצע. השינויים מסומנים באמצעות הערות מהדורה לנוחות המציעים.

לצפייה בהודעה מס' 2 - ועדת המכרזים מודיעה כי בוצעו שינויים במסמכי המכרז.

הודעה מס' 1 - תיקון טעות סופר במסמכי המכרז שפורסם בעיתונות:

ועדת המכרזים מודיעה כי חלה טעות סופר במסמכי המכרז וכי המועד האחרון להגשת ההצעות הינו כפי שפורסם במודעה לעיתונות - ביום 2.1.2020 בשעה 12:00.

לצפייה בהודעה מס' 1 - תיקון טעות סופר במסמכי המכרז שפורסם בעיתונות.

תקופת ההתקשרות: ​

משך ההתקשרות הינה לשלוש (3) שנים עם זכות למשרד בלבד להארכה בארבע שנים נוספות, עד שנתיים בכל פעם. 

​כנס מציעים: 

 • כנס מציעים יתקיים ביום שני בתאריך 23 בספטמבר 2019, כג' באלול תשע"ט בשעה 10:00 (שעון ישראל) בניין ג'נרי 2, ברחוב בנק ישראל 7, ירושלים,  בחדר הדרכות מס' 1, קומה מינוס 1. 
 • המעוניינים להשתתף בכנס המציעים, מתבקשים לאשר הגעה במייל להלן ולציין את שמות ות.ז. המשתתפים: maof-sba@economy.gov.il
 • ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד כנס המציעים או מיקומו ובמקרה כזה תפורסם הודעה באתר האינטרנט של המזמין.

שאלות ותשובות:

 • שאלות והבהרות בכתב בלבד ניתן לשלוח לתא דואר שכתובתו maof-sba@economy.gov.il עד לתאריך 27.10.2019, כח' בתשרי תש"פ, בשעה 12:00.
 •  יש לוודא קבלת המייל אצל הגב' דליה פאר טלפון 6662375 – 02.
 • תשובות יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל החל מתאריך 28.11.2019,  ל' בחשון תש"פ, התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

אופן הגשת המכרז:

 • על המציע להגיש הצעתו במספר העותקים כנדרש במכרז במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של משרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, בניין ג'נרי ירושלים, הנמצאת בקומת הכניסה ליד המעליות. 
 • המשרד שומר לעצמו הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך או על כל שינוי בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף במכרז תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום 2.1.2020, ה' בטבת  תש"פ, עד השעה 12:00.


​להלן תמצית תנאי הסף שעל המציע למלא לצורך השתתפותו במכרז:

הגוף המציע 

על הגוף המציע להציג עמידתו בתנאי הסף המצטברים זאת באמצעות החברים במציע כאשר מודגש כי: 

תנאי סף מקצועיים 

כל אחד מהחברים במציע המחזיק בלפחות 30% מכל אחד מאמצעי השליטה במציע נדרש לעמוד בתנאי הסף המקצועיים להלן: 
 1. על המציע להיות בעל ניסיון של 4 שנים לפחות, במהלך 8 השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז, בניהול פעילות העונה על התנאים המצטברים הבאים: הפעילות כרוכה בהעסקת כוח אדם מגוון בהיקף שלא יפחת מ-20 עובדים בו זמנית, בהעסקה ישירה ביחסי עובד מעביד, כאשר לפחות 10 מהם הינם אקדמאים. ככל שמשך הפעילות היה נמוך מ-4 שנים ניתן להציג 2 פעילויות שמשכן המצטבר יהיה לפחות 4 שנים, וכל אחת נמשכה לא פחות משנתיים ברציפות. 
 2. המחזור השנתי של הפעילות המוצגת עמד על לא פחות מ - 8,000,000 ₪, בכל אחת מהשנים המוצגות כאמור. הסכומים כאמור הינם כוללים מע"מ וכוללים תשלומים ששולמו ישירות לספקים. 
 3. חבר במציע שהוא חברה אשר החזיקה במועד פרסום המכרז באמצעי השליטה במפעיל קיים, רשאי להסתמך על ניסיון המפעיל הקיים האמור לצורך עמידה בתנאי הסף בגין כל התקופה שבה היה מחזיק באמצעי השליטה באותו מפעיל קיים.

תנאי סף מנהליים

 1. חבר במציע יכול שיהיה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או יחיד.
 2. כל חבר במציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
 3. חבר במציע שהוא חברה או שותפות רשומה – המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה והוא אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. 
 4. חבר במציע שהוא מלכ"ר עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.
 5. כל אחד מהחברים במציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם חבר במציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה.
 6. לא רשומה בדוחות הכספיים של כל אחד מהחברים במציע הערה בדבר ספקות לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי". 
 7. כל אחד מהחברים במציע עומד בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
 8. כל אחד מהחברים במציע יצהיר כי לא תיאם את הגשת ההצעה למכרז עם גורם אחר. 
 9. המציע צירף להצעתו למכרז ערבות בלתי מותנית על סך 100,000 ₪ בנוסח המצורף למכרז זה.
 10. מציע שהוא מפעיל קיים, עליו לעמוד בכל תנאי הסף המנהליים בעצמו. 
הבהרה:
המציע יוכיח עמידתו בתנאי סף זה באמצעות חבר במציע המחזיק לפחות 30% מכל אחד מאמצעי השליטה במציע או לחלופין באמצעות הניסיון של המציע עצמו.
ככל שהמציע הוא מפעיל קיים הוא נחשב כעומד בתנאי הסף המקצועיים שלהלן והוא לא נדרש להוכיחם. ככל שמציע מוכיח את עמידתו בתנאי הסף המקצועיים באמצעות חבר שהוא חברה אשר החזיקה במועד פרסום המכרז באמצעי השליטה במפעיל קיים אזי הוא נחשב כעומד בתנאי הסף המקצועיים שלהלן ביחס לכל התקופה שבה החזיק באמצעי השליטה במפעיל קיים והוא לא נדרש להוכיח עמידה בתנאים המקצועיים בגין תקופה זו.
ככל שמשך הפעילות היה נמוך מ-4 שנים ניתן להציג 2 פעילויות שמשכן המצטבר יהיה לפחות 4 שנים, וכל אחת נמשכה לא פחות משנתיים ברציפות.
המחזור השנתי של הפעילות המוצגת עמד על לא פחות מ - 8,000,000 ₪, בכל אחת מהשנים המוצגות כאמור. הסכומים כאמור הינם כוללים מע"מ וכוללים תשלומים ששולמו ישירות לספקים.

תנאי סף לכוח אדם נדרש בהצעה

מנהל המפעיל – מנכ"ל 
מנהל מפעיל שהוא מנהל של מפעיל קיים, נחשב כעומד בתנאי הסף ואיננו נדרש להוכיח עמידתו בתנאים כאמור בגין התקופה שבה שימש כמנהל מפעיל. 
 1. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל אישור הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ שבמשרד החינוך או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.
 2. בעל ניסיון ניהולי רצוף של 3 שנים לפחות במהלך 6 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז. משך הפעילות היה נמוך מ-3 שנים ניתן להציג 2 פעילויות שמשכן המצטבר יהיה לפחות 3 שנים, שלפחות אחת מהן נמשכה לא פחות משנתיים ברציפות.
סמנכ"ל מקצועי 
 1. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל אישור הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ שבמשרד החינוך או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.
 2. בעל ניסיון של 3 שנים לפחות במהלך 6 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז בניהול פעילות הכוללת מספר רב של משימות שונות/פרויקטים במקביל וכרוכה בריבוי ממשקים עם גורמים שונים (לפחות 6 גורמים שונים). 
 3. בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך 6 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בעבודה מול המגזר העסקי או בייעוץ לעסקים או בליווי ייעוץ לעסקים.  
 4. מבלי לגרוע מהדרישות שלעיל, מובהר כי מנהל סניף במעוף ייחשב כעומד בתנאי הסף לסמנכ"ל המקצועי, ובלבד שהיה מועסק במעוף בתפקיד זה במשך 3 שנים לפחות ברציפות.
מנהל כספים ובקרה 
 1. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ שקיבל אישור הוועדה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ שבמשרד החינוך או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.
 2. בעל ניסיון רצוף של 3 שנים לפחות במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, בניהול כספים בארגון או של פעילות בעלת מורכבות דומה, כהגדרתו להלן, בעלת מורכבות דומה למערך המעוף, ובהיקף כספי של 12,000,000 ₪ בשנה לפחות. 


לתשומת הלב: המציעים במכרז יידרשו לעמוד בתנאים להעדר ניגוד עניינים ובתנאים נוספים המפורטים במסמכי המכרז. המציע יידרש להוכיח את עמידתו בכל הדרישות שבמכרז באמצעות אסמכתאות מתאימות, בהתאם למפורט במכרז. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז - האמור במסמכי המכרז גובר. 

מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.