מכרז למתן שירותי ייעוץ לניתוח תכניות, כלי סיוע ומדיניות

02/09/2019 04/11/2019 07/11/2019 16/09/2019

משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ לניתוח תכניות, כלי סיוע ומדיניות.

הודעה מס' 2 - מועד תוקף הערבות 16.2.2020:

וועדת המכרזים מפנה את תשומת לב המציעים כי מועד תוקף הערבות הנכון הינו המועד המופיע בטבלת המועדים בסעיף 1 למסמכי המכרז -  16.2.2020

לצפייה הודעה מס' 2 - וועדת המכרזים מפנה את תשומת לב המציעים כי מועד תוקף הערבות הנכון הינו המועד המופיע בטבלת המועדים בסעיף 1 למסמכי המכרז -  16.2.2020. 

הודעה מס' 1 - פרסום תיקון נספח ו' למכרז:

ועדת המכרזים מודיעה על פרסום תיקון נספח ו' למכרז - "נוסח ערבות".

לצפייה הודעה מס' 1 - פרסום תיקון נספח ו' למכרז - "נוסח ערבות".

פרסום שאלות ותשובות ומסמכי מכרז מעודכנים:

ועדת המכרזים מודיעה כי פורסמו שאלות ותשובות, מסמכי מכרז מעודכנים ועדכון תוקף ערבות המציע לתאריך 16/2/2019.

לצפייה בפרסום שאלות ותשובות, מסמכי מכרז מעודכנים ועדכון תוקף ערבות המציע לתאריך 16/2/2019.

תקופת התקשרות: 

משך ההתקשרות הינה לשנה עם זכות למשרד בלבד להארכה, בארבע שנים נוספות, עד שנה בכל פעם.

שאלות ותשובות:

 • שאלות והבהרות בכתב בלבד ניתן לשלוח לתא דואר שכתובתו: Consultancy-Sba@economy.gov.il עד לתאריך 16/9/2019 טז' באלול תשע"ט, בשעה 12:00.
 • יש לוודא קבלת המייל אצל הגב' דליה פאר בטלפון: 02-6662375
 • תשובות יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל החל מתאריך 10/10/2019, יא' בתשרי תש"פ. התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

אופן הגשת המכרז:

 • על המציע להגיש הצעתו ב 3 עותקים כנדרש במכרז במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של משרד הכלכלה והתעשייה, רחוב בנק ישראל 5, קריית הממשלה, בניין ג'נרי ירושלים, הנמצאת בקומת הכניסה ליד המעליות. 
 • המשרד שומר לעצמו הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות. הודעה על כך או על כל שינוי בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף  במכרז תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום 7.11.2019, ט' בחשון תש"פ, עד השעה 12:00.


​להלן תמצית תנאי הסף שעל המציע למלא לצורך השתתפותו במכרז:

הגוף המציע:

 1. על הגוף המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או עוסק מורשה או עוסק פטור.
 2. המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף (אישור ניהול פנקסי חשבונות ואישור פטור מניכוי מס בתוקף).
 3. אם המציע חברה או שותפות רשומה – הוא אינו חייב בחובות אגרה שנתית לרשם החברות עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.
 4. אם המציע חברה - הוא אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה". בסעיף זה - "חברה מפרה" הינה חברה או חברת חוץ אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות. האמור בסעיף זה לא מתייחס עבור מציע שהוא עוסק מורשה.
 5. אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה עדכני מרשם התאגידים, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע.
 6. אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות עדכני מרשם השותפויות  המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.
 7. המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. 
 8. המציע מקיים את הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות.
 9. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 36 חודשים, במצטבר, החל מתאריך 01/01/2013 ועד למועד הגשת ההצעות במכרז זה, בלפחות 3 מתוך 7 תחומי הניסיון המפורטים במסמכי המכרז.

אחראי מקצועי:
 1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.  
 2. בעל ניסיון מוכח של 24 חודשים לפחות, במצטבר, החל תאריך 01/01/2013, בניהול צוות של לפחות 2 עובדים.
 3. בעל ניסיון מוכח של 36 חודשים לפחות, במצטבר, ממועד קבלת התואר או משנת 01.01.2013 (המאוחר משניהם), ב-3 מתוך 7 תחומי הניסיון המפורטים במסמכי המכרז.


לתשומת הלב: המציעים במכרז יידרשו לעמוד בתנאים להעדר ניגוד עניינים ובתנאים נוספים המפורטים במסמכי המכרז. המציע יידרש להוכיח את עמידתו בכל הדרישות שבמכרז באמצעות אסמכתאות מתאימות, בהתאם למפורט במכרז. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז - האמור במסמכי המכרז גובר. 


מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.