מתן שירותי מחקר כלכלי וייעוץ סטטיסטי

25/02/2019 01/05/2019 12/05/2019 11/03/2019

​משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, פונה בזאת לקבלת הצעות ​למתן שירותי מחקר כלכלי וייעוץ סטט​יסטי כמפורט במסמכי המכרז.

הודעה על תיקון סעיף 9.2 למסמכי המכרז שכותרתו "אופן הגשת ההצעה"

ועדת המכרזים מודיעה על תיקון סעיף 9.2 למסמכי המכרז ומפנה את תשומת לב המציעים להוראות החדשות המפורטות בסעיף זה.
ועדת המכרזים מבהירה כי מסמכי ההצעה למכרז והצעת המחיר יוגשו בשתי מעטפות נפרדות, יש להקפיד לפעול בהתאם להוראות החדשות על מנת למנוע פסילות של הצעות.

הינכם מתבקשים להמשיך לעקוב אחר פרסומי וועדת המכרזים במסגרת הליך מכרזי זה.
לפרטים נוספים וצפייה בהודעות ומסמכי המכרז​

הודעה על הארכת מועד​ להגשת הצעות

ועדת המכרזים מעדכנת על פרסום שאלות ותשובות עם מסמכי מכרז מעודכנים ומודיעה על הארכת מועד להגשת הצעות במסגרת ההליך המכרזי עד ליום 12.5.2019​ ,ז' באייר תשע"ט,​ בשעה 12:00.

וועדת המכרזים מודיעה על דחיית מועד תחילת פרסום התשובות לשאלות אשר התקבלו במסגרת ההליך המכרזי וזאת עד ליום רביעי, 10.4.2019.

תקופת ההתקשרות

משך ההתקשרות הינה לשנה עם זכות למשרד בלבד להארכה, בארבע שנים נוספות, עד שנה בכל פעם.

תמצית תנאי הסף שעל המציע למלא לצורך השתתפותו במכרז

 1. הגוף המציע: 
  1. על הגוף המציע להיות בעת הגשת ההצעה תאגיד הרשום בכל מרשם המתנהל לפי דין או עוסק מורשה או עוסק פטור.
  2. המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם וכן נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל המכס על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף (אישור ניהול פנקסי חשבונות ואישור פטור מניכוי מס בתוקף).
  3. אם המציע חברה או שותפות רשומה – הוא אינו חייב בחובות אגרה שנתית לרשם החברות עבור השנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה.
  4. אם המציע חברה - הוא אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה". בסעיף זה - "חברה מפרה" הינה חברה או חברת חוץ אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות. האמור בסעיף זה לא מתייחס עבור מציע שהוא עוסק מורשה.
  5. אם המציע הינו תאגיד מסוג חברה, עליו לצרף להצעתו נסח חברה עדכני מרשם התאגידים, הכולל את שמות ופרטי מנהלי המציע.
  6. אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות, עליו לצרף נסח שותפות עדכני מרשם השותפויות  המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית לרשם השותפויות.
  7. המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987. אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור, ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה. 
  8. המציע מקיים את הוראות סעיף 2ב1 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998  בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות.
  9. חטיבה א' (שירותי מחקר כלכלי)  על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 4 שנים במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה במצטבר, בייעוץ ומחקר כלכלי.
  10. חטיבה ב' (שירותי ייעוץ סטטיסטי): א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 4 שנים  במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה במצטבר, בתכנון, עריכה וניתוח תוצאות של סקרים. ב. המציע ביצע לפחות 10 עבודות של תכנון עריכה וניתוח תוצאות של סקרים בהיקף של 300 נסקרים לפחות, כל אחד. מתוך סקרים אלו, לפחות 3 סקרים טלפוניים.
  11. על המציע המגיש הצעה במסגרת מכרז זה לציין במפורש לאיזו חטיבת שירותים מתייחסת הצעתו. מציע יכול להגיש את הצעתו לחטיבת שירותים אחת או לשתי החטיבות, לפי שיקול דעתו.
 2. אחראי מקצועי - חטיבה א' (עבור שירותי מחקר כלכלי)  ​
  1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.  
  2. בעל תואר אקדמי שני לפחות בכלכלה ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  3. בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות ממועד קבלת התואר והחל מיום 01/01/2013, בביצוע מחקרים כלכליים. 
 3. אחראי מקצועי - חטיבה ב' (עבור שירותי ייעוץ סטטיסטי) 
  1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות בסטטיסטיקה ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.  
  2. בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות ממועד קבלת התואר והחל מיום 01/01/2013, בביצוע עבודות של ייעוץ סטטיסטי.
 4. מבצעים 
  1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2013.  

​שאלות והבהרות 

 • שאלות והבהרות בכתב בלבד ניתן לשלוח לתא דואר שכתובתו: Research-Sba@economy.gov.il עד לתאריך 11.3.2019, ד' באדר ב' תשע"ט, בשעה 12:00.
 • יש לוודא קבלת המייל אצל הגב' דליה פאר טלפון  6662375–02.
 • תשובות יפורסמו באתר האינטרנט הנ"ל החל מתאריך 10.4.2019,  כא' באדר ב' תשע"ט. 
 • התשובות לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מועד הגשה 

 • המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו ביום 12.5.2019, כד'' בניסן  תשע"ט, עד השעה 12:00.
 • תשומת הלב: המציעים במכרז יידרשו לעמוד בתנאים להעדר ניגוד עניינים ובתנאים נוספים המפורטים במסמכי המכרז. המציע יידרש להוכיח את עמידתו בכל הדרישות שבמכרז באמצעות אסמכתאות מתאימות, בהתאם למפורט במכרז. 
 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז - האמור במסמכי המכרז גובר. מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.