שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים

בעמוד זה נעדכן בכל עת תשובות לשאלות נפוצות והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:

***כל האמור כאן הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא ***

המידע עודכן נכון ל-25.5.2020 בשעה 9:00.

מוקד חירום לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה באמצעות מעוף, מוקד חירום טלפוני לסיוע לעסקים בהתמודדות עם השפעות של נגיף הקורונה במספר: 8794*

התו הסגול לעסקים

הקלות בתשלום ארנונה עסקית

ניתן פטור מלא מתשלום ארנונה עסקית לחודשים מרץ, אפריל ומאי בשנת 2020. 
 • נכסים שמוחרגים ולא יהיו זכאים להנחה או לפטור מתשלום הארנונה כוללים:
  בנקים וחברות ביטוח, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 • לרשות המקומית ניתנה אפשרות להעניק הנחה כוללת של 25% בתשלום על הארנונה העסקית השנתית לשנת 2020, במקום פטור מלא לשלושה חודשים.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. 
 • המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. 
 • המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. 
 • המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מ-12.5.2020.

מענק סיוע מיוחד לעצמאים - פעימה שניה

בהמשך לפעימה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25%  לפחות בחודשים מרץ-יוני. 
המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. 
 • בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה (הגשת בקשות ע"י שכירים בעלי שליטה תתאפשר החל מ-21.5.2020 בשעות הערב)
 • ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים עד ה-12.7.2020 

הקלות והנחיות לפתיחת עסקים

באילו תנאים אני יכול לעבוד?


עסקים יוכלו להגדיל את מספר העובדים, עד ל-100 אחוזים ממצבת העובדים - בתנאים אלו

ניתן להגיע למקום עבודה סגור לצורך תחזוקה ותיקונים דחופים.

סיוע לעסקים: מענקים, מימון ואשראי
מענק מיוחד לעצמאיים - פעימה ראשונה: המענק ינתן מטעם רשות המיסים בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בשל התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. 

 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 16,000 ₪:
  6,000 ₪ או 65% מההכנסה החודשית, הנמוך מבינהם.
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 16,000 ל-20,000 ₪:
  יקבלו בין 3,000 ל-6,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [75%×(16,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-6,000

הלוואה: הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 400 מליון ₪ שנפגעו מההשלכות של המשבר במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.
תנאי המסלול לנפגעי התפרצות הנגיף:
 • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%
 • אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לטיפול בבקשה - מקסימום 7 ימי עבודה
 • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
 • סכום ההלוואה בהתאם למחזור השנתי של העסק עד 16% מהמחזור ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪
הגשת הבקשה היא בהליך פשוט וידידותי של הרשמה ישירות דרך אתר הקרן בערבות מדינה.
הבקשה תישלח באופן מיידי לבנק לפי בחירתך ונציג הבנק ייצור קשר להמשך טיפול בתוך יום עסקים אחד.

תנאים לקבלת ההלוואה והסיוע: עוסק פטור/עוסק מורשה/חברה/שותפות/אגודה שיתופית/עמותה עם מחזור עסקים של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות הנגיף.

הקלות נוספות לעסקים

עובדים
על מנת להקל על ההוצאות בתקופה זו, בעל העסק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ובכך עובדיו לא יאבדו את זכויותיהם במסגרת יחסי עובד-מעביד. המוסד לביטוח לאומי הודיע כי עובדים שנדרשים על ידי המעסיק לצאת לחל"ת למשך 30 יום ומעלה, זכאים לדמי אבטלה החל מהיום הראשון לחופשה בפרוצדורה מקוצרת.
העובדים רשאים לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצלו את כל ימי החופש שלהם.
פרטים מלאים על תנאי הזכאות לאבטלה והנחיות באתר הביטוח הלאומי.

המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:
 • אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות התפרצות הנגיף. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה - יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
 • טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.

עצמאים שזכאים לקבלת דמי אבטלה
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי. הפרטים המלאים מופיעים בתוספת הראשונה של הצו.

  • הכרה זמנית בהעתק חשבונית, לצורך ניכוי מס תשומות לעסקאות שבוצעו מ-1.3.2020 ועד ל-31.5.2020
  • העברת החזרי מס בהיקף כולל של כמיליארד ₪
  • דחייה במועד הגשת הדוחות השנתיים ובקשות להחזרי מס למס הכנסה לשנת 2019 עד לסוף חודש יוני ואפשרות להגשה מקוונת
  • מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס של שנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020 ולא יאוחר מ-13.6.2020
  • מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ב-31.3.2020 עד ל-31.5.2020
  • מע"מ - דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע"מ על חודש אפריל או למדווחים על בסיס דו חודשי על החודשים מרץ - אפריל ל-25.5.
  • מקדמות וניכויים למס הכנסה - לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב. כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות הנגיף, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.
   בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.
  • תתאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לחודש בו עובדים יצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, וגם בעת חזרת העובד מחל"ת, אם יקבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.
   פרטים נוספים באתר רשות המיסים

 • ביטוח לאומי 
  •  דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל.  
  • פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל
  • דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור העובדים שבחל"ת עד ל-15/7/2020
  • הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים
  • מקדמות – עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
   • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות
   • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
   • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
    • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.
    • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
    • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
    • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת. 
 • רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות):
  • המענקים לעצמאים (פעימה ראשונה ושנייה) יהיו מוגנים מעיקול
  • לא ינקטו עיקולים לרבות עיקולי בנקים ומשכורות, בתי עסק ובתים עד 31.5
  • ניתן לבצע תפיסת כל רכב בכפוף להחלטת רשם ותןך עמידה בתו הסגול
  • ניתן לבצע פינוי בתי מגורים ובתי עסק בכפוף לרשם ותוך עמידה בתו הסגול
  • לא יופעלו צווי הבאה עד ה- 31.5 וצווי מאסר לחייבים
   יבוצעו בכפוף לתו הסגול
 • כבאות והצלה -
  • החזר אגרת רישוי אירוע חד פעמי שבוטל בהמשך להגבלות משרד הבריאות על התכנסות של יותר ממאה איש. 
  • דחייה תשלום אגרת רישוי עסקים בשלושה חודשים לכלל העסקים הקטנים בישראל, לאולמות אירועים ולבתי מלון. 
  • דחיית תיקון ליקויים בשלושה חודשים בבתי חולים, בעסקים טעוני רישוי ובתי מלון. 
  • בחינת פערים קיימים ומתן אורכה לביצוע הדרישות לעסקים ללא אישור סידורי כבאות משנת 2019 ככל שאין חשש לסכנה מידית לחיי אדם.
  • אי ביצוע ביקורות במהלך שנת 2020 בכלל העסקים טעוני הרישוי המחזיקים באישור סידורי כבאות, וזאת בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים.
  • "תיק בקליק" – שירות מקוון חדש שנועד להקל על בעלי עסקים. במסגרת שירות זה ניתן יהיה לקבל פרטי תיק עדכניים ובכלל זה סטטוס דרישות, הערות מפקח ומסמכים נלווים.
 • רישוי ורישיונות
  אישורים ורישיונות שפג תוקפן החל מ10.3.20 ועד 10.5.20 – יוארך הרישיון בחודשיים נוספים ממועד הפקיעה. בהקלה זו כלולים:
  • אישור או רישיון לביצוע פעילות או פעולה וכן לגבי מכשיר. 
  • פטור מפעילות או פעולה
  • אישור תקופתי ממעבדה מוסמכת למכלית מובילה חומר מסוכן
  • תעודת הכשרה מכוח תקנות לבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) 
  • הסמכה להפעלת עגורן , מכונות הרמה ואתתים
  • בדיקה סביבתית תעסוקתית לפי פקודת בטיחות בעבודה
  • תסקיר בדיקה שניתן ע"י בודק מוסמך לפי פקודת בטיחות בעבודה בתנאי שלא חל צו שיפור או בטיחות על אותו הכלי בשנה האחרונה. 
   ידחו בשלושה חודשים מועדים אחרונים בתהליכי התראות וקנסות למקרי הפרה במסגרת אישורים ורישיונות - הרשויות השונות יכולות להחליט שלא להקל במקרים פרטניים.
 • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
  • הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא ייהנה ממנו.
  • דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים: במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ-21 ליוני 2020 ל 21 בפברואר 2021. 
  • שליחת יתרות פיצויים למעסיק על ידי המסלקה: הרשות תאפשר למסלקה הפנסיונית לאמת הרשאות לקבלת מידע על יתרות פיצויים שנתן מעסיק לגורם מתפעל לצורך קבלת מידע על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק. כיום מעסיקים מתקשים בקבלת מידע על יתרות פיצויים מגופים מוסדיים שכן התהליך עובד באופן ידני בגופים המוסדיים.

בנקים 

מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות לעסקים קטנים, אשר אומץ על ידי כל הבנקים:
 • דחייה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק
 • התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה
 • ללא מגבלה על סכום ההלוואה
 • הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
 • הריבית על התשלומים הנדחים לא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. יודגש, כי דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכד'), על מנת לקבל החלטה מושכלת

מי זכאי?

 • עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪ שנפגע כתוצאה מהמשבר ואשר יש לו הלוואות קיימות בבנק
 • ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר

ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

הקלות נוספות של הבנקים

הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה. במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל תוצג הבהרה, שעל פיה שיקים שחזרו בתקופת ההשהיה לא נכללים במידע המוצג במערכת, ועל מקבלי השיקים לקחת עובדה זו בחשבון בבואם לקבל תשלום בשיק. יודגש, כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר. כמו כן, למרות  שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל. 


לכן, על מנת למנוע ככל הניתן מצב של שיקים חוזרים, מומלץ לבדוק את כל הוראות התשלום ולוודא כי יש כיסוי מספיק לכלל התשלומים הצפויים. במידה ולא, כדאי לבחון עם הבנק אפשרויות של הגדלת מסגרת אשראי או לקיחת הלוואה דרך הקרן בערבות מדינה או ישירות מול הבנק, או הגעה להסדר לדחייה או פריסה של תשלומים. 

 • בכל ההלוואות שהועמדו במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה עד ליום 14 במרץ 2020, הבנק יוכל לאשר דחייה חד פעמית מצטברת של עד 3 חודשי גרייס על תשלום קרן ההלוואה לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. ניתן לבקש זאת בפנייה ישירה לבנק שדרכו התקבלה ההלוואה.
 • בתאריך ה-15.03.2020, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
 • בנקים רבים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב – במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (כאמור לעיל), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
אילו הטבות ניתן לקבל מהרשויות המקומיות בעקבות התפשטות הנגיף?
מלבד הפטור מארנונה עסקית (בתנאים המפורטים בראש הדף), רשויות מקומיות רבות פרסמו שורה של הקלות והטבות לבעלי עסקים ברשות. ניתן למצוא מידע נוסף באתר "המיזם הלאומי 265" ובאתרים ו/או דפי הפייסבוק של הרשויות המקומיות.
בנוסף, רשויות מקומיות מעודדות את התושבים לעשות קניות בעסקים מקומיים, ומנגישות להם את מגוון האפשרויות לעשות קניות בבית בלי לצאת מהבית. לפרטים נוספים  

תקנות שעות חירום