טופס להגשת בקשה בתכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה- הוראת מנכ"ל 4.56

פירוט אופן הגשת הבקשה

​שימו לב, המקצה לתוכנית הסתיים ולא ניתן להגיש כעת בקשות

טרם הגשת הבקשה יש לקרוא בעיון רב את הוראת המנכ"ל, הנהלים והמסמכים המפורסמים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה הקשורים להוראת מנכ"ל 4.56. יש לשים לב טרם ההגשה לתנאי הסף, לדרישות השונות, לסעיף ההוצאות המוכרות ולמועדים המצוינים בבקשה. את הבקשה יש למלא על גבי הטופס הדיגיטלי.
 • מסמכים וצרופות שנדרש להכין/למלא טרם הגשת הבקשה
  • יש למלא את טופס האקסל, אשר מופיע כנספח 2-3 בנהלים (לחברה או עוסק מורשה בהתאמה), המהווה חלק בלתי נפרד מהבקשה ולצרפו כצרופה בטופס הדיגיטלי.
  • יש לצרף לבקשה את כלל הנספחים המופיעים בהוראה ובנוהל ובכללם  – כצרופה אחת (למעט טופס האקסל שיוגש כצרופה נפרדת):
   • דוחות כספיים מבוקרים
   • הצהרה חתומה על ידי מורשה חתימה
   • תעודת רישום חברה, טופס עדכון פרטי מוטב, ניכוי מס במקור, ניהול ספרים מורחב
   • אישור סיווג לענפי התעשייה – אישור הלמ"ס או טופס אישור לצורך ניכוי מס.
 • אופן מילוי הבקשה בטופס הדיגיטלי
  • יש למלא את כלל הסעיפים שהינם שדות חובה בטופס הבקשה המובנה.
  • הוצאות מוכרות - יש לרשום את סעיף ההוצאות המוכרות בהוראה ובתת הסעיף לפרט את פירוט ההוצאות בתכנית העבודה הרלוונטיים לסעיף זה, בהתאם לסעיף 4 בהוראת המנכ"ל.
לתשומת לבכם, לא ניתן לבצע שמירה של הטופס, ניתן לשלוח רק לאחר סיום מלוי הטופס.