פתיחת תיק במע"מ

​​​​​​​מי נדרש להירשם כעוסק?

אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם.  
פעילות עסקית אשר אינה מחייבת רישום כעוסק: אם עיקר ההכנסות הן ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים). 

​מועד הרישום

הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.
המקים עסק שתהליך הקמתו ממושך רשאי להירשם כבר בשלבי ההקמה, עוד בטרם החל לפעול, ואולם אז יש להוכיח כי אכן מוקם עסק.

​מקום הרישום

הרישום נעשה במשרד מע''מ אזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.

מסמכים נדרשים

המסמכים אותם בעל העסק נדרש להביא למשרד המע"מ בעת הרישום כעוסק:
 
עוסק (יחיד): 
 • טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס 821)
 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק. 
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק. במקרה של חשבון בנק משותף - על בן/בת הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. על בן/בת הזוג להגיע לתחנת מע"מ לצורך חתימה, או לחתום אצל המייצג. 
 • מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק ופעילותו כמו חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, היתרי בניה וכדומה.

שותפות (שני אנשים או יותר): 
 • טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס רישום 821 משולב עם ​821 א). 
 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה רכישה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של השותפות.
 • בשותפות רשומה - אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות.
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם, שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע״מ.

חברה בע"מ: 
 • טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו (טופס רישום 821 משולב עם 821 א). 
 • תעודת רישום ברשם החברות.
 • פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין.
 • תעודת זהות של כל אחד מהדירקטורים בחברה.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של החברה.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון ומחזור העסקאות המשוער.
יצוין כי שותפות או חברה מחויבות ברישום במע"מ כעוסק מורשה, כלומר לא ניתן לרשום שותפות או חברה כעוסק פטור. לפני רישום השותפות במע"מ יש לוודא כי לכל אחד מהשותפים או בעלי המניות בחברה אין חובות למע"מ בשל עסק אחר על שמו כעוסק מורשה.

​טופס מע"מ 821

בעת הביקור במע"מ כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע"מ ‎821 על כל פרטיו, לחתום עליו,  ולהחזירו לעובד מע"מ. בטופס יש לפרט מידע על הרכוש, סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער ופרטים על מספר חשבון הבנק של היחיד או של העסק. מספר העוסק שבעל העסק יקבל במע"מ הינו מספר תעודת זהות של בעל העסק או מספר הח.פ. לחברה בע"מ.

​תעודת עוסק מורשה

בסוף תהליך הרישום בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה ושוברים זמניים לדיווח מע"מ. תעודת העוסק מורשה היא תעודה זמנית עד שתישלח לבעל העסק התעודה הקבועה (בדרך כלל לאחר מספר שבועות). את התעודה יש להציג במקום בולט בבית העסק.

למידע נוסף ניתן להיכנס למדריך מע"מ לעוסק החדש של רשות המיסים.