תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

התכנית הכלכלית  נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה עד לחודש יוני 2021

פתוח
مفتوح

מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שמשולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה שהיקף פעילותו ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.

סכום המענק (עבור חודשיים):
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 40,000 ₪:
  70% מפעמיים ההכנסה החודשית או 15,000 ₪, הנמוך מבינהם. 
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 40,000 ל-54,300 ₪:
  יקבלו בין 6,000 ל-15,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [62.94%×(40,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-15,000
תרשים על מענק

** המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.
*** המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול.

דוגמאות לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 16,000 ₪, כופלים ב-70%
 • סכום המענק הוא 11,200 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 16,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 32,000 ₪, כופלים ב-70%
 • התוצאה, 22,400 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 15,000 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 50,000 ₪

אופן החישוב: 
 • מפחיתים מההכנסה של 50,000 ₪ את ה-40,000 ₪
 • את ההפרש, 10,000 ₪ כופלים ב-62.94%
 • את התוצאה, 6,294 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 15,000 ₪
 • סכום המענק הוא 8,706 ₪ 

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.1.2020 ועד ששה חודשים לפני התקופה שבגינה ניתן המענק, או שכיר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שהיה בעל שליטה (לפי ההגדרה בפקודת מס הכנסה) והחזיק במניות החברה לפחות החל מה-1.1.2020 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה לו הכנסת עבודה ע"י החברה שהוא בעל שליטה בה בכל אחד מששת החודשים שלפני התקופה שבגינה ניתן המענק.
 • הכנסתו השנתית (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) אינה עולה על 651,600 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית (למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודת מס הכנסה). לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • ההכנסה החייבת של שכיר בעל שליטה כולל את חלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה
 • ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019 או שנת 2018, בהתאם לשנה שעבורה העצמאי יקבל את המענק הגבוה יותר
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-714 ש״ח. 
 • מחזור העסקאות בחודשי המענק ירד בסכום אשר עולה על 40% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 ולשנת 2019 (עבור המענקים של שנת 2021), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות

עבור עצמאי חדש (עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בשנת 2019):

 • הכנסתו החייבת תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים הרלוונטיים ביחס לממוצע החודשי של מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 2
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים

הקלות לעצמאיות ועצמאים שהיו בחופשת לידה או בשירות מילואים בשנת 2019 ובכך נפגעה זכאותם למענקי סיוע לעצמאים: 

 • עצמאית (או עצמאי) שהיה לה בתקופת הבסיס (התקופה אליה משווים כדי לקבוע שיעור ירידה במחזור) חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון - תוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו היה לה חודש של פעילות מופחתת, או לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היתה לה פעילות מופחתת, לפי בחירתה.
 • עצמאי (או עצמאית) שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, יוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים שבהם שירת במילואים.

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק האחרון עבור החודשים מאי-יוני 2021 ותהיה פתוחה עד ה-15.10.2021. הגשת בקשות עבור החודשים מרץ-אפריל 2021 תהיה פתוחה עד ה-15.08.2021.

להגשת בקשות באתר רשות המיסים

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, על מנת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
 • מענק הסיוע יוענק לפי שיעור הפגיעה במחזור העסקאות של העסק בחודשים הרלוונטיים לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-100 מיליון ₪ בשנת 2019:

תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
​40%

​ספטמבר-אוקטובר 2020
נובמבר-דצמבר 2020
ינואר-פברואר 2021
מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
​25%

  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 100 מיליון ₪ ל-200 מיליון ₪ בשנת 2019:
תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
60%
​ספטמבר-אוקטובר 2020
​25%
​נובמבר-דצמבר 2020
 ינואר-פברואר 2021
מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
40%

  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019:
תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
​80%
​ספטמבר-אוקטובר 2020
​25%
​נובמבר-דצמבר 2020
ינואר-פברואר 2021
מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
60%

 • עסקים חדשים שנפתחו בינואר-פברואר 2020 ושמחזור המכירות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 היה גבוה מ-1,500 ₪: יצטרכו להצהיר כי מחזור המכירות שלהם נפגע בשיעור כלשהו בעקבות נגיף הקורונה
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני תקופת הזכאות
 • עסק שלא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס בחודשים דצמבר 2019 עד פברואר 2020 
 • הזכאות למענק מותנית במתן צו של שר האוצר ובאישור ועדת הכספים

סכום המענק (עבור חודשיים):

שימו לב! עבור החודשים מאי-יוני 2021 סכום המענק יעמוד על 50% מסכום המענק שבתקופות הקודמות

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪

תרשים על מענק

עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020

 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • עוסק פטור – 3,000 ₪.
נפתחה הגשת הבקשות למענק זה עבור החודשים מאי-יוני 2021 לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ ולעצמאים שפתחו את העסק שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 באתר רשות המיסים.

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪
סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (לא פחות מ-6,000 ₪ ועד סכום של 500 אלף ₪):

(מחזור מצטבר חודשים רלוונטיים 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, באופן הבא:

 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1 (בתקופות הרלוונטיות)
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5

מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות ייקבע באופן הבא:

 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות

כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.
 • מנהל רשות המיסים יכול לקבוע מקדם השתתפות בהוצאות קבועות אחר לעסק אם שוכנע כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא משקף את ההוצאות הקבועות של העסק (ולא יותר מ-0.3)
 • עסקים שלא קיבלו תשובה תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה יקבלו מקדמה של 40% מסכום המענק המשוער ואם לא קיבלו תשובה תוך 21 יום יקבלו מקדמה נוספת של עוד 20% (עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪, יקבלו מקדמות תוך 21 ו-28 ימים, בהתאמה)
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק האחרון עבור החודשים מאי-יוני 2021 ותהיה פתוחה עד ה-15.10.2021. הגשת בקשות למענק עבור החודשים מרץ-אפריל 2021 תהיה פתוחה עד ה-15.08.2021.

להגשת בקשות למענק באתר רשות המיסים >> 

הטבות נוספות במסגרת התכנית:

מענק שימור עובדים

עסקים שמחזורם השנתי בשנת 2019 היה נמוך מ-400 מיליון ₪ והכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, אך עדיין המשיכו להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשים אלו, יכולים להגיש בקשה למענק סיוע חד-פעמי, שמטרתו לסייע למעסיקים במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת הגבלות הפעילות. עסק שעומד בתנאים יהיה זכאי למענק של 5,000 ₪ עבור כל עובד, מעבר לשיעור ההעסקה הנקבע על פי שיעור הירידה במחזור וגודל העסק.
העסק יגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתוספת המסמכים הנדרשים. הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את המענק ישירות לעסק. האפשרות להגשת בקשות למענק תהיה פתוחה עד ה-30.8.2021. 
לפרטים נוספים על המענק 

הנחה בארנונה

 • כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר.
 • בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בעמוד זה.
 • הזכאות להנחה תיבחן על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים.
 • בקרוב תיפתח באתר האפשרות לקבלת הנחה גם לעסקים חדשים שנפתחו בין ה-1.3.2020 ל-30.9.2020 ולעסקים עם מחזור עסקאות של מעל 400 מיליון בשנת 2019, בהתאם לתנאים המפורטים.

לפרטים נוספים והגשת הבקשה להנחה בארנונה