מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים

הכנסת אישרה את הרחבת התכנית על מנת לאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי וכן סיוע נוסף לעסקים שנפגעו פגיעה ממושכת.

פתוח
مفتوح

צעדים נוספים אלו מגבירים ומרחיבים את התכנית הכלכלית  אשר נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.

הרחבת התכנית כוללת:

 • מענק סיוע בשל פגיעה ממושכת – מענק חד–פעמי חדש אשר ניתן לעסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.
 • הרחבת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות - יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף (לעומת 40% בתכנית המקורית) גם עבור החודשים ינואר-פברואר 2021. זאת בהמשך להקלה שניתנה עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ועבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020.

מענק סיוע לעסק בשל פגיעה ממושכת:

סכום המענק ותנאי הזכאות:

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪
נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019:
mabb15.JPG
 
* לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019, לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.

עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020
אם העסק היה זכאי לשניים או יותר ממענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות (מתוך 4 פעימות אפשריות):
 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • עוסק פטור – 3,000 ₪.
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪
 • אם העסק היה זכאי לשלושה או יותר מבין מענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות קבועות (מתוך 5 פעימות אפשריות): 
 • גובה המענק יעמוד על- 60% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת  2020 (הממוצע יכלול תקופות שבהן לא היה זכאי, אם ישנן), עד לגובה של 50 אלף ₪ (ולא פחות מ-9,000 ₪).
העסקים הבאים יהיו זכאים למענק חלקי בלבד:
במידה ומחזור העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2020, בתוספת סכום המענקים שקיבל עבור הוצאות קבועות בתקופה זו, היה גבוה מ-90% מהמחזור בתקופה המקבילה בשנת 2019, העסק יהיה זכאי ל-65% מגובה המענק.
* לא כולל עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020
** עובר עוסק פטור, התנאי ייבחן על כל מחזור 2020 לעומת מחזור 2019  

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק זה באתר רשות המיסים.
האפשרות להגשת בקשות תהיה פתוחה עד ה-10.5.2021 (עם אפשרות להארכה בעד 6 חודשים נוספים).

מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה שהיקף פעילותו ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.

סכום המענק (עבור חודשיים):
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 40,000 ₪:
  70% מפעמיים ההכנסה החודשית או 15,000 ₪, הנמוך מבינהם. 
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 40,000 ל-54,300 ₪:
  יקבלו בין 6,000 ל-15,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [62.94%×(40,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-15,000
תרשים על מענק

** המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.
*** המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול.

דוגמאות לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 16,000 ₪, כופלים ב-70%
 • סכום המענק הוא 11,200 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 16,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 32,000 ₪, כופלים ב-70%
 • התוצאה, 22,400 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 15,000 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 50,000 ₪

אופן החישוב: 
 • מפחיתים מההכנסה של 50,000 ₪ את ה-40,000 ₪
 • את ההפרש, 10,000 ₪ כופלים ב-62.94%
 • את התוצאה, 6,294 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 15,000 ₪
 • סכום המענק הוא 8,706 ₪ 

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.1.2020 ועד ששה חודשים לפני התקופה שבגינה ניתן המענק
 • או
 • שכיר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שהיה בעל שליטה (לפי ההגדרה בפקודת מס הכנסה) והחזיק במניות החברה לפחות החל מה-1.1.2020 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה לו הכנסת עבודה ע"י החברה שהוא בעל שליטה בה בכל אחד מששת החודשים שלפני התקופה שבגינה ניתן המענק.
 • הכנסתו השנתית (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) אינה עולה על 651,600 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית (למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודת מס הכנסה). לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • ההכנסה החייבת של שכיר בעל שליטה כולל את חלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-714 ש״ח. ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019 או שנת 2018, בהתאם לשנה שעבורה העצמאי יקבל את המענק הגבוה יותר
 • מחזור העסקאות בחודשי המענק ירד בסכום אשר עולה על 40% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 ולשנת 2019 (עבור המענקים של שנת 2021), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות

עבור עצמאי חדש (עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בשנת 2019):

 • הכנסתו החייבת תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים הרלוונטיים ביחס לממוצע החודשי של מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 2
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים

הקלות לעצמאיות ועצמאים שהיו בחופשת לידה או בשירות מילואים בשנת 2019 ובכך נפגעה זכאותם למענקי סיוע לעצמאים: 

 • עצמאית (או עצמאי) שהיה לה בתקופת הבסיס (התקופה אליה משווים כדי לקבוע שיעור ירידה במחזור) חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון - תוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו היה לה חודש של פעילות מופחתת, או לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היתה לה פעילות מופחתת, לפי בחירתה.
 • -עצמאי (או עצמאית) שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, יוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים שבהם שירת במילואים.

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים ינואר-פברואר 2021 ותהיה פתוחה עד ה-15.07.2021 (ניתנה הארכה של 30 ימים נוספים). הגשת בקשות עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 תהיה פתוחה עד ה-19.04.2021. הגשת הבקשות עבור 2 התקופות הנוספות תיפתח החל מה-15 לחודש של החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק (לכל המאוחר)  ותהיה פתוחה למשך לפחות 90 יום. לדוגמא, הגשת בקשה עבור החודשים מרץ-אפריל 2021 תחל לכל המאוחר ב-15.05.2021 ותיסגר ב-15.08.2021.

להגשת בקשות באתר רשות המיסים

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, לעסקים שהיקף פעילותם ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, על מנת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
 • מענק הסיוע יוענק החל מפגיעה במחזור העסקאות של העסק בחודשים הרלוונטיים לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019:
  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-100 מיליון ₪ בשנת 2019:

תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
​40%

​ספטמבר-אוקטובר 2020
נובמבר-דצמבר 2020
ינואר-פברואר 2021
​25%
​מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
​40%
  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 100 מיליון ₪ ל-200 מיליון ₪ בשנת 2019:
תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
60%
​ספטמבר-אוקטובר 2020
​25%
​נובמבר-דצמבר 2020
 ינואר-פברואר 2021
40%
​מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
​60%
  • לעסקים עם מחזור שנתי של בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019:
תקופת הזכאות
​שיעור ירידה מינימלי
​מאי-יוני 2020
יולי-אוגוסט 2020
​80%
​ספטמבר-אוקטובר 2020
​25%
​נובמבר-דצמבר 2020
ינואר-פברואר 2021
60%
​מרץ-אפריל 2021
מאי-יוני 2021
80%
 • עסקים חדשים שנפתחו בינואר-פברואר 2020 ושמחזור המכירות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 היה גבוה מ-1,500 ₪: יצטרכו להצהיר כי מחזור המכירות שלהם נפגע בשיעור כלשהו בעקבות נגיף הקורונה
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני תקופת הזכאות
 • עסק שלא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס בחודשים דצמבר 2019 עד פברואר 2020 
 • הזכאות למענק מותנית במתן צו של שר האוצר ובאישור ועדת הכספים

סכום המענק (עבור חודשיים):
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪

תרשים על מענק

עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020

 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • עוסק פטור – 3,000 ₪.
נפתחה הגשת הבקשות למענק זה עבור החודשים ינואר-פברואר 2021 לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ ולעצמאים שפתחו את העסק שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 באתר רשות המיסים.

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪
סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (לא פחות מ-6,000 ₪ ועד סכום של 500 אלף ₪):

(מחזור מצטבר חודשים רלוונטיים 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, באופן הבא:

 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1 (בתקופות הרלוונטיות)
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5

מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות ייקבע באופן הבא:

 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות

כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.
 • מנהל רשות המיסים יכול לקבוע מקדם השתתפות בהוצאות קבועות אחר לעסק אם שוכנע כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא משקף את ההוצאות הקבועות של העסק (ולא יותר מ-0.3)
 • עסקים שלא קיבלו תשובה תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה יקבלו מקדמה של 40% מסכום המענק המשוער ואם לא קיבלו תשובה תוך 21 יום יקבלו מקדמה נוספת של עוד 20% (עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪, יקבלו מקדמות תוך 21 ו-28 ימים, בהתאמה)
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים ינואר-פברואר 2021 ותהיה פתוחה עד ה-15.06.2021. הגשת בקשות למענק עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 תהיה פתוחה עד ה-19.04.2021. 

הגשת הבקשות עבור 2 התקופות הנוספות תיפתח החל מה-15 לחודש של החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק(לכל המאוחר) ותהיה פתוחה למשך 90 יום. לדוגמא, הגשת בקשה עבור החודשים מרץ-אפריל 2021 תחל לכל המאוחר ב-15.05.2021 ותיסגר ב-15.08.2021.

להגשת בקשות למענק באתר רשות המיסים >> 

הטבות נוספות במסגרת התכנית:

מענק שימור עובדים – עסקים שמחזורם השנתי בשנת 2019 היה נמוך מ-400 מיליון ₪ והכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, אך עדיין המשיכו להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשים אלו, יכולים להגיש בקשה למענק סיוע חד-פעמי, שמטרתו לסייע למעסיקים במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת הגבלות הפעילות. עסק שעומד בתנאים יהיה זכאי למענק של 5,000 ₪ עבור כל עובד, מעבר לשיעור ההעסקה הנקבע על פי שיעור הירידה במחזור וגודל העסק.
העסק יגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתוספת המסמכים הנדרשים. הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את המענק ישירות לעסק. האפשרות להגשת בקשות למענק תהיה פתוחה עד ה-30.6.2021. 
לפרטים נוספים על המענק 

 • הרחבת הסיוע בארנונה – אושר פטור מלא מתשלום הארנונה לעסקים שנפגעו במעל 25% במחזורי העסקאות בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020. הפטור יינתן לעסקים הזכאים עבור הארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020. כמו כן, בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 (שיינתן עבור הארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021) תינתן הנחה של 95% בארנונה לעסקים עם מחזור של עד 100 מיליון ₪ שנפגעו במעל 25%, עסקים עם מחזור של בין 100 מיליון ₪ ל-200 מיליון ₪ שנפגעו במעל 40% ועסקים עם מחזור של בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪ שנפגעו במעל 60%.
 • הקלה זו נוספה לתכנית למתן הנחה של 95% בארנונה העסקית באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. ההנחה (בשאר התקופות) ניתנת לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח ושנפגעו בהיקף של מעל ל-60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. עסקים עד 400 מיליון ש"ח  זכאים אם נפגעו בהיקף של מעל ל-80%.
 • הזכאות להנחה תיבחן על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים.
  לפרטים נוספים והגשת הבקשה להנחה בארנונה

 • הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים – הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים בכ-28 מיליארד ₪ והעמדת הקרן על סך של 50 מיליארד₪. 
  • הגדלת היקף ההלוואות לעד 40% ממחזור העסק
  • במידה ונדרשת דחייה נוספת בהחזר לקרן (גרייס), ניתנה אפשרות לגופים המממנים לאפשר דחייה נוספת בהחזר רכיב הקרן לתקופה של עד 12 חודשים נוספים (מעבר ל-12 החודשים שכבר אושרו עם הקמת הקרן) 
  • הגדלת הסכום המקסימלי במסלול המוגבר לעסקים בסיכון מ- 10 מיליון ₪ ל- 20 מיליון ₪
  • הארכת תקופת ההלוואות להלוואות חדשות לעד 10 שנים (במקום 5 שנים, בכפוף לאישור הבנק וצרכי העסק ויכולת העסק)
  • הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. 
 • מימון מהמדינה להכשרת עובדים חדשים – הזדמנות לקלוט עובדים חדשים ולקבל מענק מהמדינה בהכשרתם, כאשר ההכשרות מתבצעות במגוון מסלולים: סטארטר, on job training והמסלול הירוק. לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר "זירת המעסיקים
 • רישוי עסקים הממשלה אישרה להמשיך ולהאריך רישיונות אזרחיים ועסקיים שונים, שתוקפם פג בסוף שנת 2020 ובמהלך שנת 2021.
  בין הרישיונות הזכאים להארכה: רישיונות עסק, רישיונות ייצור, היתרי ייבוא, היתרי בנייה ועוד, כאשר תנאי הרישיון הקיימים נשארים בתוקף.
  אופן הארכת הרישיונות:
  • רישיון שתוקפו המקורי עד שנה - מוארך בשלושה חודשים
  • רישיון שתוקפו המקורי בין שנה ל-3 שנים - מוארך בחצי שנה. 
  • רישיון שתוקפו המקורי מעל 3 שנים - מוארך בשנה
 • הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה  –בתאריך 31.1.2021 נסגרה האפשרות להגשת בקשות למענק עידוד תעסוקה. במקרים חריגים, ניתן לפנות לשירות התעסוקה לבחינת האפשרות להגיש את הבקשה למענק באיחור, תוך הסבר מנומק לסיבת העיכוב בהגשת הבקשה.