מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים

הכנסת אישרה את הרחבת התכנית על מנת לאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי.

פתוח
مفتوح

צעדים נוספים אלו מגבירים ומרחיבים את התכנית הכלכלית  אשר נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.

הרחבת התכנית כוללת:

 • הרחבת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ועבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף (לעומת 40% בתכנית המקורית). 

 • מענק שימור עובדים – עסקים שמחזורם השנתי נמוך מ-400 מיליון ₪ והכנסותיהם ייפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, אך עדיין המשיכו להעסיק שיעור משמעותי מעובדיהם בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020, יוכלו להגיש בקשה למענק סיוע חד-פעמי, שמטרתו לסייע למעסיקים במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת הגבלות הפעילות. עסק שעומד בתנאים יהיה זכאי למענק של 5,000 ₪ עבור כל עובד, מעבר לשיעור ההעסקה הנקבע על פי שיעור הירידה במחזור.
  העסק יגיש בקשה באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתוספת המסמכים הנדרשים. הסוכנות תבדוק את הבקשה ותשלם את המענק ישירות לעסק. האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח ב-1.12.2020. לפרטים נוספים דרך אתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 • הקלות לעצמאיות ועצמאים שהיו בחופשת לידה או בשירות מילואים בשנת 2019 ובכך נפגעה זכאותם למענקי סיוע לעצמאים: 
  -עצמאית (או עצמאי) שהיה לה בתקופת הבסיס (התקופה אליה משווים כדי לקבוע שיעור ירידה במחזור) חודש של פעילות מופחתת, בה לא עבדה 7 ימים או יותר, בשל חופשת לידה או שמירת הריון - תוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בתקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים לחודש הראשון שבו היה לה חודש של פעילות מופחתת, או לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם היתה לה פעילות מופחתת, לפי בחירתה.
  -עצמאי (או עצמאית) שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, יוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים החודשי בשנת 2019, למעט החודשים שבהם שירת במילואים.

 • הרחבת הסיוע בארנונה – אושר פטור מלא מתשלום הארנונה לעסקים שנפגעו במעל 25% במחזורי העסקאות בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020. הפטור יינתן לעסקים הזכאים עבור הארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020

  הקלה זו נוספה לתכנית למתן הנחה של 95% בארנונה העסקית באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. ההנחה ניתנת לעסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח ושנפגעו בהיקף של מעל ל-60% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. עסקים עד 400 מיליון ש"ח  זכאים אם נפגעו בהיקף של מעל ל-80%.
  הזכאות להנחה תיבחן על בסיס דו-חודשי החל מיוני 2020 ובכפוף לזכאות מענק השתתפות בהוצאות קבועות של רשות המיסים. לפרטים נוספים והגשת הבקשה דרך אתר לסוכנות לעסקים קטנים ובינונים.

 • הגמשת הזכאות למענק עידוד תעסוקה  – עובדים שהוצאו לחל"ת בחודש ספטמבר יוכלו להיספר כחלק ממצבת העובדים שנבחנת לצורך חישוב המענק ובתנאי שעבדו בחודש ספטמבר 15 ימים לפחות. כמו כן, רף השכר בגינו עובד נחשב כמזכה למענק הורד מ-3,300 ₪ ל-2,500₪ (ו-1,400₪ לעובד שמשתכר שכר מינימום מותאם והוצג לגביו אישור).

 • תקצוב תכנית מענקים נוספת לעידוד מסחר מקוון ופעילות דיגיטלית עבור עסקים קטנים ובינוניים
  פרטים בנושא יעודכנו בדף זה בקרוב. 

מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה שהיקף פעילותו ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.

סכום המענק (עבור חודשיים):
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 40,000 ₪:
  70% מפעמיים ההכנסה החודשית או 15,000 ₪, הנמוך מבינהם. 
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 40,000 ל-54,300 ₪:
  יקבלו בין 6,000 ל-15,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [62.94%×(40,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-15,000
תרשים על מענק

** המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.
*** המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול.

דוגמאות לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 16,000 ₪, כופלים ב-70%
 • סכום המענק הוא 11,200 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪

אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 16,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 32,000 ₪, כופלים ב-70%
 • התוצאה, 22,400 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 15,000 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 50,000 ₪

אופן החישוב: 
 • מפחיתים מההכנסה של 50,000 ₪ את ה-40,000 ₪
 • את ההפרש, 10,000 ₪ כופלים ב-62.94%
 • את התוצאה, 6,294 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 15,000 ₪
 • סכום המענק הוא 8,706 ₪ 

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.1.2020 ועד ששה חודשים לפני התקופה שבגינה ניתן המענק
  או
  שכיר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שהיה בעל שליטה (לפי ההגדרה בפקודת מס הכנסה) והחזיק במניות החברה לפחות החל מה-1.1.2020 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה לו הכנסת עבודה ע"י החברה שהוא בעל שליטה בה בכל אחד מששת החודשים שלפני התקופה שבגינה ניתן המענק.
 • הכנסתו השנתית (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) אינה עולה על 651,600 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית (למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודת מס הכנסה). לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • ההכנסה החייבת של שכיר בעל שליטה כולל את חלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-714 ₪
  • עבור ארבע הפעימות הראשונות (המענקים של שנת 2020): ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019 או שנת 2018, בהתאם לשנה שעבורה העצמאי יקבל את המענק הגבוה יותר. 
  • עבור שלוש הפעימות הנוספות (המענקים של שנת 2021): ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019.
 • מחזור העסקאות בחודשי המענק ירד בסכום אשר עולה על 40% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 ולשנת 2019 (עבור המענקים של שנת 2021), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות

עבור עצמאי חדש (עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בשנת 2019):

 • הכנסתו החייבת תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים הרלוונטיים ביחס לממוצע החודשי של מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 2
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ותהיה פתוחה עד ה-15.02.2021. הגשת הבקשות עבור החודשים מאי-יוני 2020 תישאר פתוחה עד ה-25.11.2020 ועבור החודשים יולי-אוגוסט עד ה-15.12.2020. הגשת הבקשות עבור 4 התקופות הנוספות תיפתח החל מה-15 לחודש של החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק (לכל המאוחר)  ותהיה פתוחה למשך לפחות 90 יום. לדוגמא, הגשת בקשה עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020 תחל לכל המאוחר ב-15.01.2021 ותיסגר ב-15.04.2021.
להגשת בקשות באתר רשות המיסים

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, לעסקים שהיקף פעילותם ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, על מנת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
  • עבור עסקים חדשים (שנפתחו בינואר-פברואר 2020): שמחזור המכירות שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 היה גבוה מ-1,500 ₪: יצטרכו להצהיר כי מחזור המכירות שלהם נפגע בקבות נגיף הקורונה
  • עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 יוענק מענק הסיוע החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של העסק ביחס לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 40% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של בין 100 מיליון ₪ ל-200 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 60% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 80% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • עסק שנפתח לפני ה-1.3.2020
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני תקופת הזכאות
 • עסק שלא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס בחודשים דצמבר 2019 עד פברואר 2020 
סכום המענק (עבור חודשיים):
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪

תרשים על מענק

עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020

 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • עוסק פטור – 3,000 ₪.
נפתחה הגשת הבקשות למענק זה עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר לעצמאים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ ולעצמאים שפתחו את העסק שלהם בחודשים ינואר-פברואר 2020 באתר רשות המיסים.

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪
סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (לא פחות מ-6,000 ₪ ועד סכום של 500 אלף ₪):

(מחזור מצטבר חודשים רלוונטיים 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, באופן הבא:

 • עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 – ירידה של 25% עד 40% – 0.1 
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5

מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות ייקבע באופן הבא:

 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 400 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות

כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.
 • מנהל רשות המיסים יכול לקבוע מקדם השתתפות בהוצאות קבועות אחר לעסק אם שוכנע כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא משקף את ההוצאות הקבועות של העסק (ולא יותר מ-0.3)
 • עסקים שלא קיבלו תשובה תוך 14 יום מיום הגשת הבקשה יקבלו מקדמה של 40% מסכום המענק המשוער ואם לא קיבלו תשובה תוך 21 יום יקבלו מקדמה נוספת של עוד 20% (עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪, יקבלו מקדמות תוך 21 ו-28 ימים, בהתאמה)
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, המענק יהיה מוגן משעבוד ועיקול

נפתחה האפשרות להגיש בקשות למענק עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ותהיה פתוחה עד ה-15.02.2021. הגשת הבקשות עבור החודשים מאי-יוני 2020  ועבור החודשים יולי-אוגוסט תתאפשר עד ה-15.12.2020.  הגשת הבקשות עבור 4 התקופות הנוספות תיפתח החל מה-15 לחודש של החודש העוקב לתקופה עבורה מבוקש המענק(לכל המאוחר) ותהיה פתוחה למשך 90 יום. לדוגמא, הגשת בקשה עבור החודשים נובמבר דצמבר 2020 תחל לכל המאוחר ב-15.01.2021 ותיסגר ב-15.04.2021.
להגשת בקשות למענק באתר רשות המיסים 

הטבות נוספות במסגרת התכנית:

 • פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות למי שהכנסתו נפגעה בעקבות נגיף הקורונה – משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-7,500 שקל בחודש. ההוראה בתוקף החל מה-10.8.2020 ועד ה-21.2.2021.
  להנחיות למשיכה באתר רשות המיסים
 • הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים – הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים בכ-28 מיליארד ₪ והעמדת הקרן על סך של 50 מיליארד₪. הגדלת היקף ההלוואות לעד 30% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. 
 • רישוי עסקים – עסקים זכאים להארכת תוקף רישיון/היתר באחד משני המקרים:
  • כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך 1.07.2020 ועד לתאריך 30.09.2020 – תוקפו יוארך ב-6 חודשים, כלומר לכל המאוחר עד ליום 31.03.2021.
  • כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריך 1.10.2020 ועד לתאריך 30.11.2020 – תוקפו יוארך עד ליום 9.05.2021