מענק לעידוד תעסוקה

כדי לזרז את חזרתם של דורשי העבודה לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, יוענק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתה ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה.

פתוח
مفتوح

מענק זה יפחית את עלויות העסקת עובדים אלה בעבור המעסיקים גם בתקופה שבה אין ודאות בשווקים, ויתמרץ את המעסיקים לקלוט ולהעסיק את העובדים בחודשים הקרובים.

מהו סכום המענק?

 • עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק מה-19.4.2020 ועד ה-30.4.2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים במרץ 2020: יקבל המעסיק 875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 3,500 ₪.
 • עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק בחודש מאי 2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים באפריל 2020: יקבל המעסיק 875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 3,500 ₪.
 • עבור כל עובד שהחל לעבוד אצל המעסיק החל מה-1.6.2020 ועד ה-15.9.2020 ולא היה חלק ממצבת העובדים במאי 2020: יקבל המעסיק 1,875 ₪ לחודש, עבור החודשים יוני עד ספטמבר, עד לסכום מקסימלי של 7,500 ₪.
  • בחודש הראשון, מעסיק יוכל לקבל מענק רק עבור עובדים שהתקבלו לעבודה או שבו מחל"ת עד ה-15 לאותו חודש ועבדו ברצף עד תום אותו החודש.
  • מעסיק יוכל לבחור לקבל את המענק עבור מצבת העובדים בחודשים יולי עד אוקטובר, כאשר במקרה זה הבדיקה של מצבת העובדים מול חודש יוני ולא מול חודש מאי.

אלו עובדים מזכים את המעסיק במענק?

 • תושב ישראל ששכרו החודשי בכל חודש עבורו מבוקש המענק הוא לפחות 3,300 ₪ או 1,875 ₪ עבור עובד עם מוגבלות ועונה על אחד מארבעת התנאים הבאים:
  1. עובד מעל גיל 18 ועד גיל פרישה: 
   • פוטר, נמצא בחופשת לידה או הוצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) של 30 ימים לפחות בין התאריכים ה-1.3.2020 ל-30.4.2020 והצהיר על כך ועבד בחודש פברואר 2020 לפחות אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או שהוציאו לחל"ת (עבור עובד שלא נרשם בשירות התעסוקה, יש לשכנע את מנהל שירות התעסוקה שאכן פוטר או הוצא לחל"ת על ה-30.4.2020) 
   • לחלופין, העובד, נרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה (אם היה חייב) בין ה-1.1.2020 ל-29.2.2020 ולא עבד מאז שנרשם ועד ה-30.4.2020.
  2. עובד מעל גיל 67: 
   • זכאי למענק הסתגלות עבור חודש מאי 2020 
   • עבד תקופה רצופה של 3 חודשים ומעלה ועבודתו הופסקה או שהוצא לחל"ת בין ה-1.3.2020 עד ה-31.5.2020.
  3. עובד שזכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020 (כולל מי שפוטר בתקופת הקורונה והשלים תקופת אכשרה, או היה זכאי לדמי אבטלה בעת תקופת משבר הקורונה וזכאותו פקעה). 
  4. עובד שזכאי לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי 2020.
 • מענק בעד עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם למעסיק המשלם לעובד את השכר הגבוה ביותר, לפי הצהרת העובד.

אלו עובדים לא מזכים את המעסיק במענק?

 1. מעסיק (כולל, מנהל ובעל שליטה) שנקלט כעובד
 2. קרוב משפחה של המעסיק שהחל לעבוד בעסק מה-1.3.2020 ואילך (בן זוג, הורה, סב או סבתא, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, כולל חורגים)
 3. עובד זר 
 4. עובד שכבר שולמו בעדו למעסיק כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית
 5. לא מתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד ולא מפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי

אלו מעסיקים זכאים למענק? 

 1. פתח את העסק לפני ה-29.2.2020 ולא דיווח על סגירת העסק עד ה-31.5.2020
 2. לא נמנה על אחד מהבאים:
  • המדינה 
  • גוף מתוקצב (לפי ההגדרה בחוק יסודות התקציב, לא כולל חברה מעורבת כהגדרתה בחוק חברות ממשלתיות) 
  • גוף נתמך (לפי ההגדרה בחוק יסודות התקציב) שהמדינה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, ושסכום ההשתתפות בתקציבו עולה על 25%.
  • קופת חולים או תאגיד בריאות
  • מוסד חינוך, מוסד מוכר להשכלה גבוהה או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה והמדינה ושסכום ההשתתפות של המדינה בתקציבו עולה על 40%.

כיצד מגישים בקשה למענק?

 • המעסיק יגיש בקשה לכל אחד מהחודשים עבורם מבוקש המענק לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום החודש.
 • הבקשה תכלול פרטים שונים והצהרה של המעסיק ביחס לנכונות פרטים אלה. הפרטים שאותם ימלא המעסיק בבקשתו הם אלה שיעידו על עמידת המעסיק ועמידת העובד בתנאים הקבועים בחוק המוצע לקבלת המענק, כמו מספר העובדים, מועד תחילת העבודה, האם השכר החודשי עולה על השכר המזערי, וכדומה.
 • הבקשה תכלול הגשת הצהרה על ידי העובד שעבורו מבוקש המענק, הכוללת פרטים אישיים הרלוונטיים לבחינת הזכאות למענק של העובד, כגון פרטים הנוגעים להעסקתו.
 • פרטים נוספים מהמעסיק או מהעובד, ככל שנדרשים, לצורך הוכחת עמידה בתנאים לקבלת המענק.
 • המענק ישולם על ידי רשות המסים אל חשבון הבנק של המעסיק תוך 21 ימים מיום קבלת כל המסמכים הנדרשים.

האם עסקים שלא פיטרו עובדים יהיו גם זכאים למענק?

שר האוצר התחייב כי לפחות חלק ניכר מתוך 500 מיליון ₪ מסכום המענק הנוסף למעסיקים יוקדש לצורך פיצוי מעסיקים שלא פיטרו עובדים או הוציאו אותם לחל"ת בתקופת משבר הקורונה. שר האוצר יציג בפני ועדת הכספים את שימושם המיועד בטרם הבאת הסכום לאישור הממשלה וישמע את עמדות חברי הוועדה. עד חמישה ימים לאחר אישור הממשלה של ההסדר והקריטריונים לחלוקת סכום זה, יובא ההסדר לאישור ועדת הכספים. 

ניתן יהיה להגיש בקשה למענק זה החל מה-19.7.2020. פרטים בנוגע לאופן הגשת הבקשה יעודכנו בדף זה ככל שיתקבלו.