מענקי סיוע מיוחדים לעצמאים ועסקים קטנים

סיוע מיוחד של המדינה לעצמאים להתמודדות עם משבר הקורונה.

פתוח
مفتوح

מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים

בהמשך לתכנית הכלכלית שנקבעה לחודשים הקודמים, אושרה בממשלה תכנית כלכלית נוספת לצורך סיוע ממשלתי למשק אשר יאפשר לו להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ויקנה לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.

לפרטים נוספים >>

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (פעימה שלישית)

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות.

סכום המענק:

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪:
גובה מענק גרף

עסקים עם מחזור שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-300 אלף ₪ יכולים להגיש בקשה יחד עם הבקשה לפעימה השנייה החל מה-5.5 באתר רשות המיסים.

 
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 20 מיליון ₪

סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (ועד סכום של 400 אלף ₪):
(מחזור מצטבר מרץ-אפריל 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת מרץ-אפריל 2019, באופן הבא:
 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5
אושרה הקלה בתנאים לקבלת המענק לעסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן ושעיקר התקבולים שלהם מתקבלים בשוטף + 30 ומעלה. חישוב שיעור ירידת המחזורים לעסקים אלו יתבסס על הירידה במחזור בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019 (במקום מרץ-אפריל), ובלבד ששיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ ואפריל 2020 אינה עולה על 60%. 

ב-20.7.2020 עולה לאוויר המערכת החדשה להגשת בקשות למענק זה גם לטובת מדווחים על בסיס מזומן שטרם הגישו בקשות למענק. בהמשך תפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה, למי שכבר הגישו בקשה עבור מרץ-אפריל 2020.

מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות: ייקבע באופן הבא:
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות
כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-20 מיליון ₪, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
 • מחזור המכירות של העסק ירד במעל 25% בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.
 • עסק שנפתח לפני ה-1.1.2020
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני ה-1.3.2020
ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים עד ל-15.9.2020

מענק סיוע ייעודי לעצמאים – פעימה שנייה 

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים (כולל שכירים בעלי שליטה) שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני.

סכום המענק:

 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 40,000 ₪:
  10,500 ₪ או 70% מההכנסה החודשית, הנמוך מבינהם.
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 40,000 ל-83,333 ₪:
  יקבלו בין 3,003 ל-10,500 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [17.3%×(40,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-10,500

 גובה מענק גרף

דוגמאות לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-70%, 
 • סכום המענק הוא 5,600 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 16,000 ₪ ב-70%, 
 • התוצאה, 11,200 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 10,500 ₪
במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 50,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • מפחיתים מההכנסה של 50,000 ₪ את ה-40,000 ₪
 • את ההפרש, 10,000 ₪ כופלים ב-17.3%
 • את התוצאה, 1,730 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 10,500 ₪
 • סכום המענק הוא 8,770 ₪ 

*המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:
 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.10.2019 עד ה-31.3.2020
  או
  שכיר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שהיה בעל שליטה (לפי ההגדרה בפקודת מס הכנסה) והחזיק במניות החברה לפחות החל מה-1.10.2019 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה לו הכנסת עבודה ע"י החברה שהוא בעל שליטה בה בכל אחד מהחודשים שבין ספטמבר 2019 לפברואר 2020.
 • הכנסתו החייבת (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) לשנת המס 2018 אינה עולה על 1,000,000 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית. לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • ההכנסה החייבת של שכיר בעל שליטה כולל את חלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה.
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-714 ₪
 • מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד יוני 2020 ירד בסכום אשר עולה על 25% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות
עבור עצמאי חדש
 • הכנסתו החייבת תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד יוני 2020 ביחס לממוצע החודשי של מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 4.
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
עצמאי חדש הוא מי שעונה על אחד מן התנאים הבאים:
 • עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בין ה-1.1.2019 ועד ה-1.10.2019
 • עצמאי שהחל להפעיל את העסק בשנת 2018, אך היו לו בשנה זו הפסדים
 • שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בשנת 2018, אך באותה שנה החברה לא שילמה לו הכנסת עבודה
ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים עד ה-17.8.2020. 

מענק סיוע לעצמאים פעימה ראשונה 

 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 16,000 ₪:
  6,000 ₪ או 65% מההכנסה החודשית, הנמוך מבינהם.
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 16,000 ל-20,000 ₪:
  יקבלו בין 3,000 ל-6,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [75%×(16,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-6,000

Maanak_Atz.png

דוגמא לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-65%
 • סכום המענק הוא 5,200 ₪
במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 11,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • כופלים את ההכנסה של 11,000 ₪ ב-65%
 • התוצאה, 7,150 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 6,000 ₪
במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 18,000 ₪.
אופן החישוב: 
 • מפחיתים מההכנסה של 18,000 ₪ את ה-16,000 ₪
 • את ההפרש, 2000 ₪ כופלים ב-75%
 • את התוצאה, 1500 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 6,000 ₪
 • סכום המענק הוא 4,500 ₪ 

*המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.9.2019 עד ה-29.2.2020
 • הכנסתו החייבת (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ₪
 • צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי/ת ובן/בת זוגו/ה לשנת המס 2018 אינו עולה על 340,000 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית. לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-2,000 ₪
 • מחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 ירד בסכום אשר עולה על 25% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות
עבור עצמאי שהחל להפעיל את העסק בין ה-1.1.2019 ועד ה-1.9.2019:
 • הכנסתו החייבת (שלו/ה ושל בן/בת זוגו/ה) תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים מרץ ואפריל 2020 ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 2.
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
מועד הגשת הבקשות למענק דרך אתר רשות המיסים הסתיים ב-1.7.2020.