תכנית סיוע להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים

תוכנית מיוחדת ליזמים ובעלי עסקים באזור הצפון

   

סיוע להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים באזור הצפון

 

 

 

 

 

 

​​​​​​​

 

 

פתוח
مفتوح

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  

עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים הפועלים במחוז הצפון

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

​תנאי זכאות ו/או דרישות סף

זכאי להשתתף בתכנית מבקש שהוא עסק קטן או בינוני הממלא אחר התנאים הבאים במצטבר:​
 • הגורם העסקי ב​על מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪.
 • העסק ממוקם באזור הצפון בהתאם להגדרתו בהחלטת הממשלה – מחוז הצפון כהגדרתו במשרד הפנים.
 • הגורם העסקי משתייך לענפי מסחר ושירותים כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 , עסקים הנמצאים בסדר G, H, I, J, N, וענפים 95 ו-96 מסדר S.
 • הגורם העסקי היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה. 
 • הגורם העסקי מתחייב כי יישום "התוכנית להגדלת הפריון והחדשנות" מתבצע בישראל הניהול והשליטה על הגורם העסקי מתקיימים בישראל. 
 • הגורם העסקי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן - "הוראת אחריות חברתית") וצרף את הנדרש בהתאם להוראה זו.
 • הגורם העסקי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד ולרשויות המס.

פירוט הסיוע

התוכנית נועדה לסייע לעסקים קטנים במימון הוצאות תכנית עסקית להגדלת הפריון והחדשנות (הוצאות מוכרות), אשר הוועדה סברה כי יש בהן תרומה משמעותית להשגת יעדי התכנית בתחומים הבאים:
 • בתחום הפריון - על הגורם העסקי להציג שיפור בפריון באמצעות מדדי פריון והשוואה למצב הקיים בעסק. בעת בדיקת התוכנית תינתן התייחסות גם להשוואה לענף ולשוק. 
 • בתחום החדשנות – על הגורם העסקי להציג חדשנות במוצר, או בתהליך הייצור או בתהליך הארגוני. הגורם העסקי יפרט את סוג החדשנות ומידת החדשנות ביחס לגורם העסקי ו/או ביחס לתחום הפעילות של הגורם העסקי לענף בו פועל הגורם העסקי או למשק בכלל. יש לפרט האם מדובר בהמצאה חדשה או יישום חדשני למוצר קיים. לעניין הוראה זו לא יחשבו כחדשנות מחקר או פיתוח כמשמעם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד- 1984.
​המימון הממשלתי עבור ההוצאות המוכרות, לפי הפירוט בסעיף 10 להוראת המנכ"ל, יהיה בשיעור של 50% מסך תוכנית העבודה המאושרת ועד לתקרה של 500 אלף ₪ (להלן: "הסיוע").

הגשת הצעות

 • תוקף הגשת ההצעות הוארך וניתן ​להגיש את ההצעות עד ליום: 22.4.2018.
 • ההצעות ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות בהוראת המנכ"ל. 
 • הצעות להשתתפות בתכנית יוגשו בהתאם לנהלי התכנית שצורפו להוראת המנכ"ל.
 • את הטפסים להשתתפות ניתן למצוא בהוראת מנכ"ל (4.50). 
 • את הבקשות המלאות יש לשלוח לכתובת דוא"ל: esmep@economy.gov.il.

​לפרטים נוספים ועיון במסמכים להגשת בקשה לחצו כאן​​

סיוע בהכנת הבקשה להצעה

עסקים המעוניינים יוכלו לקבל סיוע בהכנת הבקשה ובכתיבת תכנית העבודה באחד מסניפי מעוף​ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 

יצירת קשר

אידית ברזני, ​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
טלפון: 02-6662370
​דוא"ל:  ​esmep@economy.gov.il ​

​​