תכנית הסיוע לעסקים חברתיים

תכנית סיוע לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועדפת.

   

תכנית סיוע לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועדפת בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשיה 4.31 – "תכנית לסיוע לעסקים חברתיים"

 

 

 

 

 

 

​​​​​

 

 

פתוח
 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  

עמותה, חברה לתועלת הציבור (חל"צ) או חברה בע"מ שמשיכות הרווחים בה אינה עולה על 50% מרווחי החברה, הפועלת לקידום האוכלוסייה מועדפת.​

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

התוכנית סגורה לקבלת בקשות חדשות.

זכאי להשתתף עסק חברתי הממלא אחר כל התנאים הבאים במצטבר:

 1. העסק הינו עסק חברתי כהגדרתו ב​סעיף 2.10 להוראת המנכ"ל.
 2. במועד הגשת הבקשה מועסקים בעסק לפחות 5 עובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות בהיקף משרה מינימאלי, אשר מועד תחילת העסקתם הינו פחות משנה לפני כניסת הוראת המנכ"ל לתוקפה.
 3. במועד הגשת הבקשה שיעור המועסקים בעסק מקרב האוכלוסייה המועדפת ביחס לכלל העובדים בעסק הינו לכל הפחות כדלקמן:​
  1. בעסק המעסיק עד 51 עובדים (לא כולל): לפחות 30% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
  2. בעסק המעסיק בין 51 עובדים לבין 100 עובדים (לא כולל): לפחות 25% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
  3. בעסק המעסיק מעל 100 עובדים אך הינו בעל מחזור עסקאות שנתי של עד 100 מיליון ₪ (לא כולל): לפחות 20% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 4. העובדים בעסק החברתי יהיו מועסקים ישירות על ידי העסק.
 5. שכר המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות הינו לפחות בגובה שכר מינימום, או שכר מינימום מותאם לפי היקף המשרה המינימאלי, על פי כל דין.
 6. ​עבור כל אחד מן המועסקים הנמנים על האוכלוסיות המועדפות בעסק, קיימת תכנית ליווי אישית המתייחסת לכל הפחות להיבטי שילובו התעסוקתי במקום העבודה, לרבות לאופק הקידום התעסוקתי ככל שמתאפשר על-פי מאפייניו, ולהנחיות המינהל המקצועי, כהגדרתו בהוראת המנכ"ל.
 7. העסק הגיש תכנית עסקית המתייחסת לכל הפחות לתחום הפעילות של העסק, מטרתו החברתית ואופן מימושה. התכנית תכלול, תיאור פעילות העסק בשנים הקרובות (לפחות 3 השנים הקרובות) לרבות, תחזית הוצאות, תחזית הכנסות, מקורות מימון אחרים במידה וקיימים, תכנית השקעה ופיתוח.
 8. העסק החברתי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית") וצרף את הנדרש בהתאם להוראת המנכ"ל.
 9. העסק אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, מענק קליטה בגין העסקת עובדים בהתאם להוראת מנכ''ל משרד הכלכלה מס' 1.2 – "מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the Job Training)" בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראת המנכ"ל נשוא קול קורא זה.
 10. העסק אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, סיוע בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מס' 4.17 – "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל" ו-"מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – מסלול אנשים עם מוגבלות" בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראת המנכ"ל נשוא קול קורא זה.
 11. העסק החברתי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד.

פירוט​ הסיוע

 • השתתפות בשכר העובדים מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 • הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות בהוראת המנכ"ל, לפי תקרה שתיקבע על ידי הוועדה ועד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות המוגדרים בהוראת המנכ"ל.
 • בשנה הראשונה להשתתפות בתכנית - בסך השווה ל- 50% מהשכר בפועל (שכר ברוטו של העובדים המזכים ולא יותר מ- 50% מהשכר הממוצע במשק ועד גובה הסיוע אשר אושר בכתב האישור).

התוכנית פועלת בהתאם להוראת מנכ"ל (4.31)

יצירת קשר

אידית ברזני, מנהלת תחום ניהול מענקים - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים​: ​
מייל: Idit.barazani@economy.gov.il 
טלפון: 026662370
פקס: 026662993