תכנית הסיוע לעסקים חברתיים

תכנית הסיוע לעסקים חברתיים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מסייעת באמצעות תמריצים כספיים לעמותות ותאגידים ללא כוונת רווח המעסיקים אוכלוסייה מועדפת.

פתוח

למי מתאימה התוכנית?

עמותה, חברה לתועלת הציבור (חל"צ) או חברה בע"מ שמשיכות הרווחים בה אינם עולים על 50% מרווחי החברה, הפועלת לקידום האוכלוסייה מועדפת.

מתי אפשר להירשם לתוכנית?

התוכנית סגורה לקבלת בקשות חדשות.

פירוט הסיוע

 • ​השתתפות בשכר העובדים מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 • הסיוע יינתן לעסקים בדרך של השתתפות בשכרם של העובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות בהוראת המנכ"ל, לפי תקרה שתיקבע על ידי הוועדה ועד סך של 200,000 ₪ לעסק לשנה בהתאם לשיעורי ההשתתפות המוגדרים בהוראת המנכ"ל.
 • בשנה הראשונה – עד 50% משכר העובד ולא יותר מ50% מהשכר הממוצע במשק.
 • בשנה השנייה – עד 40% משכר העובד ולא יותר מ40% מהשכר הממוצע במשק.

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

זכאי להשתתף עסק חברתי הממלא אחר כל התנאים הבאים במצטבר:
 1. ​העסק הינו עסק חברתי כהגדרתו בסעיף 2.10 להוראת המנכ"ל. 
 2. הבקשה תוגש עבור מועסקים מקרב האוכלוסייה המועדפת אשר מועד תחילת העסקתם הינו פחות משנה ממועד הגשת הבקשה. שיעור המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיה ​המועדפת ביחס לכלל העובדים בעסק יעמוד לכל הפחות כדלקמן:

 1. ​​​בעסק המעסיק עד 51 עובדים (לא כולל): לפחות 30% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 2. בעסק המעסיק בין 51 עובדים לבין 100 עובדים (לא כולל): לפחות 25% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 3. בעסק המעסיק מעל 100 עובדים אך הינו בעל מחזור עסקאות שנתי של עד 100 מיליון ₪ (לא כולל): לפחות 20% מכלל המועסקים יהיו מקרב האוכלוסייה המועדפת.
 4. ככל שבמועד הגשת הבקשה לא מועסקים בעסק עובדים מקרב האוכלוסיות המועדפות - יתחייב העסק החברתי במסגרת הגשת הבקשה כי בתוך שנה שיעור המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות ביחס לכלל העובדים בעסק יעמוד לכל הפחות בדרישות סעיף 3 לעיל.
 5. העובדים בעסק החברתי יהיו מועסקים ישירות על ידי העסק.
 6. שכר המועסקים בעסק מקרב האוכלוסיות המועדפות הינו לפחות בגובה שכר מינימום, או שכר מינימום מותאם לפי היקף המשרה המינימאלי, על פי כל דין.
 7. עבור כל אחד מן המועסקים הנמנים על האוכלוסיות המועדפות בעסק, קיימת תכנית ליווי אישית המתייחסת לכל הפחות להיבטי שילובו התעסוקתי במקום העבודה, לרבות לאופק הקידום התעסוקתי ככל שמתאפשר על-פי מאפייניו, ולהנחיות המינהל המקצועי, כהגדרתו בהוראת המנכ"ל.
 8. העסק הגיש תכנית עסקית המתייחסת לכל הפחות לתחום הפעילות של העסק, מטרתו החברתית ואופן מימושה. התכנית תכלול, תיאור פעילות העסק בשנים הקרובות (לפחות 3 השנים הקרובות) לרבות, תחזית הוצאות, תחזית הכנסות, מקורות מימון אחרים במידה וקיימים, תכנית השקעה ופיתוח.
 9. העסק החברתי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית") וצרף את הנדרש בהתאם להוראת המנכ"ל.
 10. העסק אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, מענק קליטה בגין העסקת עובדים בהתאם להוראת מנכ''ל משרד הכלכלה מס' 1.2 – "מסלול הכשרת עובדים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the Job Training)" בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראת המנכ"ל נשוא קול קורא זה.
 11. העסק אינו מקבל, במועד הגשת הבקשה, סיוע בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מס' 4.17 – "מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל" ו-"מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – מסלול אנשים עם מוגבלות" בגין אותם עובדים לגביהם הוגשה הבקשה במסגרת הוראת המנכ"ל נשוא קול קורא זה.
 12. העסק החברתי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד.

יצירת קשר

אידית ברזני, מנהלת תחום ניהול מענקים - הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: 
טלפון: 074-7502426
פקס: 02-6662993

לוח הטבות BIZנס

לצפייה במגוון הטבות לקידום העסק