הלוואה בערבות מדינה

הלוואה בנקאית לפיתוח העסק בבטחונות נמוכים משמעותית מהנדרש במערכת הבנקאית.

   

ההלוואה מיועדת להקמת עסק , השקעה בעסק ולהון חוזר.

 

 

 

 

שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.

 

​​​​​​​​​

 

 

פתוח
 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  

עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם בתחומי פעילות שונים: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות , תיירות וכד'.

מנוהל ע"י הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מתבצע ע"י חברת ג'י . אס . אי ומשרד רו"ח עובד בן דוד

 

תנאי זכאות ו/או דרישות סף

 • מחזור שנתי עד 100 מיליון ₪.
 • חשבונו של העסק , או של מי מבעליו אינו מוגבל\מעוקל.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים, או הסדר נושים ולא מתנהלים
  נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
 • לעסק אין כל חוב שהגיע מועד פירעונו וטרם שולם לרשויות המס בישראל.
 • תשלום סך של 250 ₪ לחשבון משרד האוצר בגין הגשת הבקשה להלוואה.

פירוט הסיוע

 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מרכנתיל, מזרחי, לאומי, אוצר החייל.
 • ההלוואה  תינתן באחד המסלולים החלופיים: שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, שקלי לא צמוד, או צמוד דולר, בריבית משתנה, או קבועה.
 • ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.
 • לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.
 • עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 1%-2% מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק.  

מסלול כללי

 • מטרת ההלוואה - ההלוואה מיועדת להקמת עסק , השקעה בעסק ולהון חוזר.הקמה או השקעה בעסק – בעלי העסק ידרשו להשקיע הון עצמי של לפחות 20% מסך השקעה הנדרשת, כך שסכום ההלוואה לא יעלה על 80% מסך ההשקעה הנדרשת.
 • תקופת האשראי - לפחות שנה אחת ועד 5 שנים, כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן  ( "גרייס").
 • זכאות וגובה הבטוחות - המדינה מעמידה בטוחות בגובה  60%-85% והעסק נדרש להעמיד בטוחות, כפי שמפורט להלן. בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

 1. עסק בהקמה:
  סכום הלוואה מקסימלי: 500,000 ₪
  שיעור בטוחות מקסימלי הנדרש מהלווה: 10% ל– 300,000 ₪ הראשונים ו– 25% ליתרה​

 2. עסק קטן בעל מחזור עסקים של עד 6.25 מיליון ₪:
  סכום הלוואה מקסימלי: 500,000 ₪
  שיעור בטוחות מקסימלי הנדרש מהלווה: 25%

 3. עסק קטן בעל מחזור עסקים של למעלה מ 6.25 מיליון ₪:
  סכום הלוואה מקסימלי: 8% ממחזור המכירות
  שיעור בטוחות מקסימלי הנדרש מהלווה: 25%

 4. עסק בינוני:
  סכום הלוואה מקסימלי: 8% ממחזור המכירות
  שיעור בטוחות מקסימלי הנדרש מהלווה: 25%

 5. עסק יצואן:
  סכום הלוואה מקסימלי: 12% ממחזור המכירות
  שיעור בטוחות מקסימלי הנדרש מהלווה: 25%​​

מסלול השקעות בתעשייה​

 • מטרת ההלוואה - ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת והעסקת עובדים חדשים הנדרשים בכל אחד מאלה.
 • תקופת האשראי - עד 12 שנים , כאשר תינתן תקופת דחייה של עד 6 חודשים על החזר תשלומי הקרן ( "גרייס").
 • זכאות - עסק בינוני בעל ותק פעילות של 3 שנים ומעלה.
  סכום הלוואה מקסימלי – הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו – 15% ממחזור העסקים של העסק.
 • בטוחות - ​
 1. אם ההלוואה ניתנת למטרה שאינה רכישת נכס, שיעור הבטוחות המקסימלי יעמוד על 30%.
 2. אם ההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס , ירשם שיעבוד ספציפי על הנכס לטובת הבנק ולא יילקחו בטוחות נוספות.

תהליך קבלת ההלוואה

 1. פנייה לחברת ג'י.אס.אי מחקר אנליטי​ או למשרד רו"ח עובד בן-דוד, המשמשים כגופים המתאמים מטעם הממשלה בקרן. גופים אלו מבצעים את בדיקת יכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן הלוואה, או שלילת הבקשה.
 2. מילוי שאלון ומסירתו לגוף המתאם הנבחר, פגישה עם הגוף המתאם והעברת נתונים רלוונטיים לצורך בדיקת בקשת ההלוואה.
 3. במידה שהגוף המתאם החליט על דחיית הבקשה, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר במסגרת ועדת הערר של הקרן, בכפוף לתשלום אגרה של 466 ₪ למשרד האוצר. במידה והלווה לא הגיש ערר, או שוועדת הערר דנה בבקשה והחליטה לדחותה, יוכל הלווה להגיש בקשה נוספת לקבלת הלוואה מהקרן רק בחלוף 6 חודשים ממועד ההודעה על דחיית הבקשה ע"י הגוף המתאם , או ועדת הערר.
 4. במידה ובקשת ההלוואה אושרה על ידי הגוף המתאם, העסק מופנה לאחד הבנקים הפועלים בקרן  לצורך בדיקה של הבנק. ניתן לקחת הלוואה בכל אחד מהם, העסק אינו מחויב להיות לקוח של אחד הבנקים האלו.
 5. ביצוע בדיקה כלכלית של הלקוח על ידי הבנק.
 6. דיון בבקשת ההלוואה בוועדת האשראי בה חברים: נציג ציבור הממונה ע"י המדינה ומשמש כיו"ר   הועדה, נציג הגוף המתאם ונציג הבנק. הועדה מוסמכת לאשר או לדחות את הבקשה למתן ההלוואה, לקבוע את גובה ההלוואה, תנאי ההלוואה ואת אחוז הביטחונות שהעסק יעמיד לבנק.
 7. במידה וועדת האשראי אישרה את ההלוואה ונחתמה הוראת ביצוע, רשאי הלווה להגיש בקשה נוספת , פעם אחת בלבד באמצעות אותו גוף מתאם, לבנק אחר, תוך 45 יום מחתימת הוראת הביצוע. אם אושרה ההלוואה בבנק האחר יוכל הלווה להחליט באיזה בנק ברצונו לממש את ההלוואה וזאת בתנאי שלא פג תוקף הוראת הביצוע בבנק המקורי.
 8. במידה שהבקשה נדחית ע"י ועדת האשראי, רשאי הלווה להעביר את בקשתו פעם אחת בלבד, באמצעות הגוף המתאם, לבנק אחר, תוך 45 יום ממועד הודעת הגוף המתאם על הדחייה. במידה ובקשת ההלוואה נדחית בשנית, או שהלווה לא העביר את בקשתו תוך 45 יום, יוכל להגיש בקשה נוספת לקבלת הלוואה מהקרן רק בחלוף 6 חודשים ממועד הודעת הגוף המתאם האחרונה על דחיית הבקשה. לא ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת האשראי.

יצירת קשר

בקשות להלוואה יש להגיש באמצעות הגופים המתאמים להלן:

חברת ג'י . אס . אי מחקר אנליטי:
להגשת בקשה באתר האינטרנט
טלפון : 03-5213030
פקס: 03-5213020​

משרד רו"ח עובד בן דוד:
להגשת בקשה באתר האינטרנט
טלפון: 03-7787000
פקס: 03-5755055​

חשוב לד​עת​

 • אין צורך בייעוץ עסקי חיצוני, ניתן להגיש בקשה באופן עצמאי.
 • בנוגע לשאלות הבהרה לגבי הגשת הבקשה, ניתן להיעזר בגופים המתאמים של הקרן.
 • עסק/יזם המעוניין בעזרה במילוי הטפסים והגשת הבקשה לקרן יכול להיעזר בסניפי מעוף באמצעות תוכנית הסיוע ליווי למימון​.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין הוראות ההסכם בין המדינה והבנקים למתן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים – יגבר האמור בהסכם.

הגדרות

עסק בהקמה  – עסק שנכון ליום הגשת הבקשה להלוואה מהקרן עונה על אחד מבין התנאים הבאים:

 • עסק שטרם החל לפעול.
 • עסק שעד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה, או של חברה בע"מ.
 • עסק שעד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
 • עסק שעד כה פעל ממקום המגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.

עסק קטן – עוסק מורשה בעל מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה, שלא עולה על 25 מיליון ₪.

עסק בינוני – עוסק מורשה בעל מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה , שלא עולה על 100 מיליון  ₪ ולא פחות מ 25 מיליון ₪.
עסק יצואן – עסק קטן , או בינוני אשר היקף היצוא השנתי שלו בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה להלוואה עלה על 250 אלף דולר (ארה"ב).