תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים שנפגעו במבצע "שומר החומות"

מתווה פיצויים לעסקים עבור נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'שומר החומות', בתאריכים 10.5.2021 ועד 21.5.2021

פתוח
مفتوح

נזק ישיר:

עסק שרכושו נפגע עקב פעולת מלחמה או איבה (כולל כתוצאה ממהומות שהתקיימו בערים מעורבות ובמקומות אחרים) יוכל להגיש תביעה לפיצוי בגין הנזק הישיר לעסק באתר רשות המיסים

נזק עקיף:

מיועד לעסקים הנמצאים ביישובים המרוחקים 0-40 ק"מ מרצועת עזה. "מסלול שכר", שיפורט בהמשך, פתוח לכל עסק שיש לו עובדים שנעדרו מעבודתם בשל המבצע ושגרים ביישוב שנסגרו בו מוסדות חינוך בהוראת פיקוד העורף (נתניה ודרומה – עד 80 ק"מ מהרצועה). 

ניתן יהיה להגיש בקשה באתר רשות המיסים החל מה-16.7.2021 והאפשרות להגשת בקשות תהיה פתוחה למשך 90 ימים. עסקים שלא קיבלו תשובה תוך 45 יום מיום הגשת הבקשה יקבלו מקדמה של 50% מסכום המענק המשוער.

מי זכאי לפיצוי:

 • עסקים הנמצאים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי"
 • עסקים ביישובים עד 7 ק"מ מהרצועה המוגדרים "יישובי ספר" יוכלו לבחור בין הפיצוי שיפורט כאן לבין "המסלול האדום" שבאופן קבוע משלם פיצויים לעסקים הניזוקים כתוצאה מפעולות מלחמה או נזקי מלחמה.
 • עסקים שיבחרו במסלול האדום: בענף תעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות לא תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות, ובענף מסחר ושירותים לא תידרש הפסקת פעילות של שבוע. 
 • עסק ששילם שכר מלא לעובדיו שנעדרו מהעבודה בשל מבצע "שומר החומות"
 • עסק שלא הגיש בקשה ונמצא זכאי למענקים שניתנים כחלק מהתכנית הכלכלית עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה עבור תקופת מאי-יוני 2021 - מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ומענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים (יישובים הנמצאים מעבר ל-40 ק"מ מרצועת עזה יוכלו לקבל מענק הוצאות לעסק קטן או מענק השתתפות בהוצאות קבועות יחד עם מסלול שכר, אך לא יוכלו לקבל גם מענק לעצמאים ושכירים בעלי שליטה לתקופה זו).
 • עסק שהיה פעיל לפני תקופת ההכרזה (הגיש 2 מתוך 3 הדיווחים האחרונים שהיה מחויב לדווח למע"מ, או שהוכיח בצורה אחרת שהעסק היה פעיל)
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני תקופת ההכרזה (ה-10.5.2021)

1. מסלול מחזורים 

מיועד לפצות עסקים עבור אובדן הרווחים בהתבסס על הירידה במחזור העסקאות שלהם בתקופת המבצע בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. 

 • מסלול זה לא מתאים לעסקי חקלאות, קבלני כוח אדם, יהלומנים, עוסקים במכירת זכויות מקרקעין, מוסדות כספיים, קופות גמל, קרנות נאמנות, וחברי בורסה
 • אם מחזור העסקאות כולל פעילות מכמה סניפים, יופחתו ממנו מחזורי העסקאות של הסניפים שאינם כלולים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה
 • אם העסק רשום במע"מ כחלק מאיחוד עוסקים (שותפות מע"מ), יופחת מהמחזור המאוחד מחזורם של העסקים האחרים 

סכום הפיצוי:

סכום הפיצוי ייקבע על פי הנוסחה הבאה (ועד סכום של 1.5 מיליון ₪):

(ההפרש החיובי בין מחזור תקופת הבסיס לבין מחזור תקופת הזכאות) X (1 פחות "שיעור ההוצאה הנחסכת")

שיעור ההוצאה הנחסכת ייקבע באופן הבא: 

חיבור של 85% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת המבצע, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.

 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד ותשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, לפי העניין
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת המבצע: בעבור כלל העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום, שפוטרו או שעבודתם הופסקה בדרך אחרת – ההפרש החיובי בין השכר ששולם בתקופת הבסיס לבין השכר בתקופת הזכאות, כפול 1.25, מוכפל ב-6 (או ב-12 למדווחים למע"מ על בסיס חודשי)
 • מנהל רשות המיסים יכול לקבוע שיעור הוצאה נחסכת אחר לעסק אם שוכנע כי הוא לא משקף את שיעור ההוצאה הנחסכת האמיתי של העסק 

הפרש המחזורים ייקבע באופן הבא:

המחזור בתקופת הזכאות:

• אם מדווח למע"מ על בסיס דו-חודשי – מחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2021

• אם מדווח למע"מ על בסיס חד-חודשי – מחזור העסקאות בחודש מאי 2020

המחזור בתקופת הבסיס:

• אם מדווח למע"מ על בסיס דו-חודשי:

מועד פתיחת העסק

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס

עד ה-1.5.2019

מחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2019

בין ה-2.5.2019 ל-29.2.2020

מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה-29.2.2020, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2

בין ה-1.3.2020 ל-30.4.2020

מחזור העסקאות בחודשים מאי-יוני 2020

בין ה-1.5.2020 ל-30.4.2021

מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה-30.4.2021, מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב-2

• אם מדווח למע"מ על בסיס חד-חודשי:

מועד פתיחת העסק

מחזור עסקאות בתקופת הזכאות

לפני ה-2.5.2019

מחזור העסקאות בחודש מאי 2019

בין ה-2.5.2019 ל-29.2.2020

מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה-29.2.2020, מחולק במספר חודשי הפעילות 

בין ה-1.3.2020 ל-30.4.2020

מחזור העסקאות בחודש מאי 2020

בין ה-1.5.2020 ל-30.4.2021

מחזור העסקאות מיום תחילת הפעילות עד ה-30.4.2021, מחולק במספר חודשי הפעילות 

דוגמאות לחישוב גובה הפיצוי:

 • מדווח למע"מ אחת לחודש
 • מחזור שנתי בשנת 2019 - 15 מיליון ₪
 • תשומות שוטפות בשנת 2019 – 12 מיליון ₪
 • הוצאות שכר של עובדים אשר פוטרו או הוצאו לחל"ת במהלך חודש מאי 2021 – 20 אלף ₪
 • הוצאות שכר של אותם עובדים בחודש מאי 2019 – 40 אלף ₪
 • מחזור חודשי מאי 2019  - 1.5 מיליון ₪
 • מחזור חודשי מאי 2021 – 1 מיליון ₪

חישוב הוצאות שכר שנחסכו:

(40,000 - 20,000) * 1.25 * 12 = 300,000

חישוב שיעור ההוצאה הנחסכת:

(0.85 * 12,000,000 + 300,000) / 15,000,000 = 0.7

חישוב גובה הפיצוי:

(1 - 0.7) * (1,500,000 - 1,000,000) = 150,000

2. מסלול שכר עבודה

מיועד לפצות עסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם לעובדים המתגוררים באזור של עד 80 ק"מ מהרצועה (כל היישובים שנסגרו בהם מוסדות חינוך בהוראת פיקוד העורף). 

סכום הפיצוי:

סכום הפיצוי הוא 430 ₪ לכל יום עבודה ששולם על ידי המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני, אם התקיימו אחד מן התנאים הבאים:

 • העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד, אין במקום העבודה של העובד או של בן זוגו מסגרת נאותה להשגחה על הילד, והתקיימו בילד אחד מן התנאים הבאים: 
  • נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד או שהוא הורה עצמאי (יחידני)
  • בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד או שנבצר ממנו להשגיח על הילד
 • העובד מתגורר באזור שבין 0 ל–7 ק"מ מרצועת עזה
 • העובד נעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו העובד מועסק או בשל איסור על התקהלות
 • העובד הוא אדם עם מוגבלות, או שהוא הורה של אדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך השגחה עליו, והוא אינו יכול להגיע למקום העבודה או לשהות בו משום שמוגבלותו או מוגבלות ילדו מנעה ממנו לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף
 • עובד עצמאי (פרילנסר) שעובד במוסד חינוך ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת מוסד החינוך שבו הוא עובד ומחזורו נפגע בשל היעדרות זו – שווי הנזק מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני
 • אם העובד לא עבד בחלק מיום העבודה, המעסיק יקבל תשלום לפי החלק היחסי מסך השעות הרגילות של עובד (ובלבד שנעדר יותר משעה אחת) 
 • אם עובד המועסק במשרה חלקית, המעסיק יקבל תשלום לפי החלק היחסי של מספר שעות העבודה הרגילות ביום של אותו עובד מתוך סך שעות העבודה במשרה מלאה

3. מסלול חקלאות

בשל המאפיינים הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי המסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי והקרבה של השטח לרצועה.

סכום הפיצוי:

Graph.png

ניתן להגיש בקשה באתר רשות המיסים החל מה-20.7.2021 והאפשרות להגשת בקשות תהיה פתוחה עד ה-20.10.2021. עסקים שלא קיבלו תשובה תוך 45 יום מיום הגשת הבקשה יקבלו מקדמה של 50% מסכום המענק המשוער.

לצפייה בקובץ התקנות

פחת מואץ לציוד שניזוק כתוצאה מאירועי האלימות:

עסק שניזוק לו ציוד כתוצאה מאירועי האלימות שנבעו מהסכסוך הערבי-יהודי בתאריכים 10.5.2021 עד 21.5.2021 יוכל לקבל פחת מואץ בשיעור של 100% ממחיר ציוד שרכש במקום הציוד שנפגע. 

קביעת פחת מואץ תקטין את ההכנסה החייבת במס של אותם עסקים וכך תוכל להקל על תזרים המזומנים של העסקים שנפגעו ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם וחזרתם לשגרת פעילות.

 ניתן לבקש פחת מואץ בכפוף לתנאים הבאים:

• העסק קיבל פיצויים על הנזק הישיר שנגרם לו 

• הנזק גרם להפסקת פעילות בעסק של 7 ימים ומעלה

• סך כל הפחת שיינתן לציוד לא יעלה על מחירו המקורי

• הציוד נרכש בין ה-10.5.2021 ל-31.12.2021, הוא מופעל בישראל, והוא החל לשמש בייצור הכנסה בתוך שישה חודשים מיום רכישתו

• הסכום הכולל של כל הציוד עבורו העסק תובע פחת מואץ לא יעלה על 1 מיליון ₪

לצפייה בקובץ התקנות

מענקי סיוע במסגרת התכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:

עסקים שאינם זכאים לפיצוי עבור הנזק העקיף או עסקים או עסקים ביישובים הנמצאים מעבר ל-40 ק"מ מרצועת עזה אך זכאים ל"מסלול שכר עבודה" יוכלו לקבל מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ו/או מענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים עבור החודשים מאי-יוני 2021.

לפרטים נוספים על מענק הסיוע